Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Обавештење о регистрацији стамбених заједница

Обавештење о регистрацији стамбених заједница

Општинска управа Шид обавештава грађане општине Шид да је на основу члана 18.
Закона о становању и одржавању стамбених зграда почео са радом Регистар стамбених
заједница од 12.06.2017. године, који води Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Шид.

Скупштина и Савет зграде формирани у складу са прописима који су важили до
ступања на снагу овог закона, односно власници посебних делова зграде у којој није
формирана скупштина или савет зграде, дужни су да у року од 6 месеци од почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице у складу са одредбама овог Закона.

До 12. децембра 2017. године све стамбене заједнице треба да одрже скупштине
стамбених заједница и изаберу управнике.
Управник (или друго овлашћено лице) је дужан да у року од 15 дана од дана одржане прве седнице скупштине стамбене заједнице, поднесе пријаву за упис са пратећом документацијом и преда их у регистар стамбених заједница у улици Цара Лазара 7,први спрат канцеларија за регистар стaмбених заједница.

Образац пријаве за регистрацију и обавештење о документацији потребној за регистрацију стамбене заједнице можете преузети електронским путем на сајту општине Шид или у згради Општинске управе Шид, ул. Цара Лазара 7 први спрат канц. Регистар стамбених заједница.

Поступак регистрације стамбене заједнице покреће се подношењем пријаве за регистрацију стамбене заједнице уз коју се прилажу одговарајућа документа у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, и то:
1) записник са седнице скупштине стамбене заједнице;
2) попуњен образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице;
3) очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
4) доказ о уплати административне таксе у износу од 500,00 динара
(сврха уплате: административна такса на захтев), на рачун број:
840-742251843-73 позив на број 66-237, прималац буџет РС.

За случај да је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

Уколико стамбена заједница нема матични број, добиће га у поступку регистрације и по добијању решења о регистрацији једино је потребно у филијали Пореске управе поднети захтев за издавање ПИБ-а, који се накнадно доставља Регистру.

Додатне информације можете добити на број телефона: 062/756-821 и 022/712-606
Oдељење за урбанизам
комунално-стамбене и
имовинско-правне послове
општине Шид

Овде можете преузети документацију:

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

ДОДАТАК ПРИЈАВИ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА

ОГЛЕДНИ ПРИМЕРАК ЗАПИСНИКА

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Обавештење о регистрацији стамбених заједница