Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Одлука о максималном броју запослених

Одлука о максималном броју запослених

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених з јавном сектору  број: („Службени гласник РС“, број. 68/15 и 81/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07 и 83/14) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Шид („Службени лист општине Шид“ број: 18/15-пречишћен текст),  а  у вези тачке 7 . Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе  за 2017. годину („Службени гласник РС“ број: 61/17),  Скупштина Општине Шид, на седници одржаној   08. сепембра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

 О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима општине Шид за календарску 2017. годину.

Члан 2.

            Максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима општине Шид је:

 1. Скупштина општине                                                                      1       
 2. Председник општине                                                                    3       
 3. Општинска управа                                                                         90
 4. Општинско правобранилаштво                                                      2    
 5. Месна заједница Шид                                                                    4 
 6. ПУ «Јелица Станивуковић Шиља» Шид                                          115
 7. Галерија слика «Сава Шумановић» у Шиду                                    6        
 1. Културно образовни центар Шид                                                 16
 2. Музеј наивне уметности «Илијанум» Шид                                     5         
 3. Народна библиотека «Симеон Пишчевић» Шид                             9  
 4. 1 Јавно комунално предузеће «Јавна расвета, услуге и одржавање» Шид       2       
 1. Туристичка организација Шид                                                    9   
 2. Установа за физичку културу и спортску рекреацију «Партизан» Шид        5     
 1. Јавно комунално предузеће «Стандард» Шид                         91
 2. Јавно комунално предузеће «Водовод» Шид                          80  
 3. Јавно предузеће «Завод за урбанизам» Шид                            8       
 4. Центар за социјални рад Шид                                                  3      

                                                                                           Укупно:449

 

 Члан 3.

             Организациони облици из члана 2. ове Одлуке код којих постоји обавеза рационализације  су они организациони облици код којих је број запослених на неодређено време већи од броја утврђеног истим чланом Одлуке.

Члан 4.

 У оквиру максималног броја запослених одређених у члану 2. ове Одлуке, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за плате односно зараде.

Члан 5.

             Организациони облици из члана 3. ове Одлуке су дужни  да након ступања на снагу исте донесу акт о унутрашњем уређењу и систематизацији  радних места усклађен са чланом 2. наведене, као  и да спроведу рационализацију најмање до максималног броја запослених на неодређено време утврђеног тим  чланом , најкасније у року од 60 дана, од дана њеног ступања на снагу.    

Члан 6.

             Уколико не изврше обавезе предвиђене претходним чланом ове Одлуке, организационим облицима из члана 3. исте, ће бити привремено обустављена средства из буџета општине Шид.

Члан 7.

            На све што није предвиђено овом Одлуком, примењиваће се одредбе Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Члан 8.

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“, а објавиће се и на интернет страници општине Шид www.sid.rs.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-223/II-17

Дана: 08.сепембра 2017.

Шид

        ПРЕДСЕДНИК

        Велимир Ранисављевић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Одлука о максималном броју запослених