Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 ), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид (  “ Службени лист општине Шид“ 8/15- пречишћен текст), члана  138.став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број10/16) у вези члана 53. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају  потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта, донет на седници Општинског већа дана 08.02.2017.године под бројем:110-1/III-17, члана 16. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ бр: 2/13, 1/14 и 1/15), Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана13.10.2017. године , донело је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

 

            Мења се члан 2.  Одлуке   о додели средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид број: 66-5/III-17 од 02. 03. 2017. године и 66-9/III-17 од 18.07. 2017. године, тако да се додељена средства прерасподељују,на следећи начин:

            -ФК“Јединство“Моровић умањује се додељени  износ за 100. 000,00 динара  тако да je наведенoм клубу одобрено укупно:372.520,00 динара;

            -ФК“Обилић“  из Кукујеваца умањује се додељени  износ за 100. 000,00 динара  тако да  је наведеном  клубу одобрено  укупно:372.520,00 динара;

            -“ФК“Братство“Сот  умањује се додељени  износ за 71.360,00 динара тако да је  наведеном  клубу одобрено  укупно :131,360,00 динара,

             -ФК „Омладинац „ Моловин“  умањује се додељени  износ за 82.520,00 тако да је  наведеном  клубу  одобрено укупно :10.000,00  динара;

            -ФК“Борац“Илинци  умањује се додељени износ  за : 72.720,00 тако да је наведеном  клубу одобрено укупно: 130.000, 00 динара:

            -КК“Партизан“ Шид умањује  се  додељени износ  за 59.520.00 динара  тако да  је наведеном  клубу одобрено  укупно: 280.000,00 динара.

            УКУПНА  СРЕДСТВА КОЈА СУ УМАЊЕНА ПОМЕНУТИМ ФУДБАЛСКИМ КЛУБОВИМА ИЗНОСЕ:486.120,00 ДИНАРА И   ПРЕРАСПОДЕЉУЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

            _“Спортском Савезу општине Шид“ се додељује  на раније одобрени  износ  190.000,00 динара, тако да је одобрено  укупно : 1.759.300, 00 динара,

            -СТК“Партизан“ из Шида се додељује на раније одобрени износ : 50.000,00 динара , тако да је одобрено  укупно : 237.520,00 динара,

            -ЖОК „Макс“  из Шида  додељује се  на раније одобрени износ: 80.000,00 динара тако да је одобрено   укупно:  552.520,00,

            -ОФК“Бикић “из Бикић Дола   додељује се  на раније одобрени износ: 166.120,00 динара  тако да је одобрено укупно: 267.480,00 динара.

Члан 2.

            Ова Одлука ступа на снагу наредног дана  од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Шид, а биће објављена и на сајту општине Шид

Образложење

            Комисија за доделу средстава за програме и пројекте из  области спорта  на својој седници одржаној  дана 28.08 2017 године  разматрајући  рад спортских клубова  и пратећи постигнуте резултате,    предложила  да  се  спортским клубовима  због преласка у нижи ранг -ФК“Јединство“Моровић и ФК“Обилић1993“  из Кукујеваца умањује додељени износ за  100.000,00 динара , стим да клубовима   који се да ље не такмиче умањује додељени износ:

            -ФК“Братство“Сот  умањује се додељени  износ за 71.360,00 динара ,

             -ФК „Омладинац „ Моловин  умањује се додељени  износ за 82.520,00 динара;

            -ФК“Борац“Илинци  умањује се додељени износ  за : 72.720,00 динара,

            -КК“Партизан“ Шид умањује  се  додељени износ  за 59.520.00 динара

            Поменута средства , која су умањена наведеним клубовима износе укупно  486.120,00 динара,   прерасподељују  се :“Спортском Савезу општине Шид“ се додељује  на раније одобрени  износ  190.000,00 динара, тако да је одобрено  укупно : 1.759.300, 00 динара,

            -СТК“Партизан“ из Шида се додељује на раније одобрени износ : 50.000,00 динара , тако да је одобрено  укупно : 237.520,00 динара,

            -ЖОК „Макс“  из Шида  додељује се  на раније одобрени износ :80.000,00 динара тако да је одобрено   укупно:  552.520,00,

            -ОФК“Бикић “из Бикић Дола   додељује се  на раније одобрени износ: 166.120,00 динара.

            Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 13.10.2017. гоине  прихватило наведени предлог Комисије  за прерасподелу  већ додељених средстава и донело Одлуку као у диспозитиву .

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број: 66-11/III-17

Дана:13.10.2017. године

Шид                                       

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                             Предраг   Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД