Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

      На основу члана 76. став 1. и 2. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС”, бр. 104/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16 – др.закон), члана 15. став 1. тачка 7. и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид („Сл. Лист општине Шид“, бр. 18/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Шид, на седници одржаној 29. децембра 2017.године, донела је

О Д Л У К У

О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

       Овом одлуком уређују се општа правила кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама (у даљем тексту: зграда).

       Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, подразумевају се општа правила понашања у зградама, обавезна за све станаре у циљу обезбеђивања реда, мира и сигурности у згради, неометаног коришћења посебних и заједничких делова зграде, као и земљишта за редовну употребу зграде, односно катастарске парцеле на којој се налази зграда, а чију обавезу одржавања имају власници тих простора или објеката у складу са законским одредбама, очувања заједничких делова у чистом, исправном и употребљивом стању и сигурном за коришћење.

       Под одржавањем зграде подразумевају се све активности којима се обезбеђује улога и својства зграде у складу са њеном наменом, а нарочито у циљу редовног коришћења и деловања зграде.

       Ова одлука се односи на све станаре зграде, а исту морају поштовати и остала лица током свог боравка у згради.

 

Члан 2.

       Стамбена зграда је намењена за становање, а састоји се од најмање три стана:

       Стамбено-пословна зграда се састоји од најмање једног стана и једног пословног простора.

       Посебан део зграде је посебна целина у згради која може да представља стан, пословни простор, гаражу или гаражно место.

       Заједнички делови зграде не представљају посебан или самостални део зграде и служе за коришћење посебних и самосталних делова зграде, односно згради као целини, као што су:

 • заједнички простори (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходници и галерије, тавански простор, подрум, сушионица за веш и друге просторије намењене за заједничку употребу власника посебних или самосталних делова зграде и друго);
 • заједнички грађевински елементи (темељи, зидови и стубови, међуспратне и друге конструкције, фасаде, стрехе, кров, димњаци и слично);
 • заједничке инсталације, опрема и уређаји, ако не представљају саставни део самосталног или посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служе једном посебном делу.

       Земљиште за редовну употребу објекта је земљиште које испуњава услове за грађевинску парцелу у  смислу закона којим се уређују планирање и изградња.

       Стамбена заједница има статус правног лица и њу чине сви власници посебних делова зграде.

       Орган управљања је управник или професионални управник зграде, коме су поверени послови управљања.

       Станар је власник, закупац посебог дела зграде, њихови чланови породичног домаћинства, лица која обављају делатност у пословном простору, као и лице које је корисник посебног дела зграде по другом основу.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

 

Органи управљања зградом

 

Члан 3.

       О кућном реду у зградама дужни су да се старају станари и орган управљања.

       Органи управљања зградом су скупштина стамбене заједнице и управник.

       Управљање зградом чине организациони послови и активности које редовно обавља управник, односно скупштина стамбене заједнице у сврху руковођења зградом.

Обавеза станара

 

Члан 4.

       Станари су дужни да посебне, заједничке делове зграде и земљишта за редовну употребу користе са посебном пажњом и чувају их од оштећења и квара, на начин да не ометају остале станаре у мирном коришћењу посебног и заједничког дела зграде и земљишта за редовну употребу зграде и да не угрожавају безбедност других.

Време одмора

 

Члан 5.

       Радним данима у времену од 1600 до 1800 и од 2200 до 700 часова наредног дана, а за викенд у времену од 1400 до 1800 и од 2200 до 800 часова суботом и 1000 часова недељом, станари се морају понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради.

      Време од 1600 часова 31. децембра до 400 часа 1. јануара следеће године се не сматра временом за одмор у смислу става 1. овог члана.

Бука у време одмора

 

Члан 6.

       Забрањено је виком, трчањем, скакањем, играњем лопте и сличним поступцима правити буку у време одмора и нарушавати мир у згради.

       Коришћење кућних и других машина и апарата, вентилационих система, клима уређаја, музичких уређаја у време одмора дозвољено је само до собне јачине звука.

       У време одмора забрањено је коришћење машина за одржавање зелених површина око зграде, као и других машина и алата који стварају буку.

       Бука у затвореним просторима зграде, у време одмора, не сме прећи граничну вредност од 30 ДБ, а на отвореном простору 45 ДБ за стамбене зграде и 50 ДБ за стамбено-пословне зграде.

       У случају породичног славља, станари су дужни да постављањем обавештења на видном месту у згради, о томе обавесте остале станаре, с тим да славље не сме трајати дуже од 100 часа после поноћи.

Коришћење посебних делова зграде

 

Члан 7.

       На терасама, лођама и балконима забрањено је држати и депоновати ствари које нарушавају изглед зграде, као што су: стари намештај, огрев и слично, као и држати необезбеђене саксије са цвећем и друге предмете који падом могу повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.

       Забрањено је бацање било каквих предмета кроз прозоре, врата и балконе.

Држање љубимаца

 

Члан 8.

        Станари могу, у складу са посебним прописима, држати кућне љубимце, али су дужни да воде рачуна да не стварају нечистоћу у заједничким просторијама и не нарушавају мир и тишину у згради.

Обављање привредне делатности

 

Члан 9.

       Привредна делатност чије обављање у згради је дозвољено посебним прописима, мора се обављати тако да не ремети мир станара.

       Пара, дим, мириси и бука који се стварају обављањем привредне делатности, морају бити изоловани и уређени тако да не ометају становање и здравље станара.

Извођење радова у згради

 

Члан 10.

       Станар који изводи радове у згради или на згради, дужан је да претходно о томе обавести орган управљања зградом и покаже му одобрење надлежног органа за извођење радова, уколико је прописана обавеза прибављања одобрења за извођење тих радова, а потом постављањем обавештења на видном месту у згради обавести станаре о дану почетка извођења врси и трајању радова.

       Станар који изводи радове из става 1. овог члана, дужан је да по завршетку радова, делове зграде, као и земљиште за редовну употребу које је коришћено за извођење радова доведе у првобитно стање.

       Радови из става 1. овог члана, осим у случајевима хаварије и хитне интервенције, не могу се изводити у време одмора.

Коришћење заједничких делова зграде.

 

Члан 11.

       Заједнчки делови зграде су делови који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, сматрају се једном ствари над којом власници посебних делова зграде имају право заједничке недељиве својине.

       Станари употребљавају заједничке делове зграде у складу са њиховом наменом у мери у којој то одговара њиховим потребама и потребама чланова њиховог домаћинства, односно обављања делатности.

       Станар је дужан да трпи употребу заједничких делова зграде од стране осталих станара, у складу са њиховом наменом.

Капија и улазна врата

 

Члан 12.

       Капија и улазна врата на згради морају бити закључана од 2300 до 600 часова наредног дана лети и од 2200 до 600 часова наредног дана зими.

       У зградама у којима постоје спољни сигнални уређаји за позивање станара, скупштина стамбене заједнице може донети одлуку да улазна врата у зграду буду стално закључана.

      

Улаз у зграду

 

Члан 13.

       Орган управљања сатмбеном зградом дужан је да на видном месту, на уласку у зграду, осим аката прописаних посебним законима, истакне:

 • ову одлуку и правила власника донета по одредбама Закона о становању и одржавању зграда,
 • време одмора,
 • списак заједничких делова зграде са назнаком њихове намене,
 • обавештење код кога се налазе кључеви од заједничких просторија и склоништа,
 • обавештење ком субјекту је поверено одржавање зграде,
 • упутство о начину пријаве квара и оштећења на инсталацијама, уређајима и опреми згарде, као и
 • друге информације и одлуке скупштине стамбене заједнице, битне за станаре и одржавање реда, мира и поштовања одредаба посебних закона и ове одлуке.

       Орган управљања може на видном месту на уласку у зграду поставити списак станара по спрату и стану, који садржи име и презиме станара, али уз писмени пристанак сваког појединог станара, или да на видном месту истакне обавештање о томе код кога се списак налази, како би био доступан свим станарима и надлежним органима.

Заједнички простори

 

Члан 14.

       Заједнички простори у згради (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде и др.) служе за потребе свих станара и користе се у складу са њиховом наменом.

Распоред коришћења просторија

 

Члан 15.

       Скупштина стамбене заједнице одређује распоред коришћења просторија намењених заједничкој употреби, а орган управљања стамбене зграде се стара о њиховј правилној употреби и придржавању распореда коришћења.

       Станари су дужни да просторије намењене заједничкој употреби после сваке употребе очисте и доведу у ред, а кључ од ових просторија врате лицу задуженом за његово чување.

Економичност коришћења простора

 

Члан 16.

       Станари су дужни да воде рачуна о економичности и да употребом заједничких простора  не повећавајући неоправдано, укупне трошкове.

Забране код коришћењу простора

 

Члан 17.

       У заједничким просторима, осим ствари које су нужне за наменско коришћење тих просторија, забрањено је држати друге.

       Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и нечистоћу по степеништу или другим заједничким просторима, као и пушење на степеништу и ходнику.

       Забрањено је цртати, писати или на било који начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје и друге делове зграде.

Осветљење у улазном ходнику и степеништу

 

Члан 18.

       Улазни ходник и степениште зграде која нема уређај за аутоматско осветљење морају ноћу бити осветљени до закључавања врата.

Натписи и рекламе

 

Члан 19.

       Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима ходника, на земљишту за редовну употребу зграде, на фасади и другим спољним деловима зграде, станар може постављати уколико обавља пословну делатност, у складу са важећим прописима и обавезном сагласношћу скупштине стамбене заједнице.

       По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе уклони и да простор на коме су били постављени доведе у исправно стање.

Број стана

 

Члан 20.

       Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно одржавају.

Подрумске просторије

 

Члан 21.

       Улазна врата у подрум морају бити закључана.

       Станари морају имати кључ од врата подрума.

       У подруму није дозвољено држање запаљивих предмета и течности.

Огревни материјал

 

Члан 22.

 

       Станари могу држати огревни материјал само у просторијама које су намењене или одлуком скупштине стамбене заједнице одређене за то.

       Забрањено је цепати огревни материјал у становима и на другим местима која за то нису одређена.

Таван

 

Члан 23.

       Улазна врата на таван морају бити стално закључана, а кључ доступан станарима зграде.

       На тавану је забрањено држање и употреба запаљивих предмета и течности.

Тераса и кров зграде

 

Члан 24.

 

       На непроходну терасу и кров зграде приступ је дозвољен само стручним лицима ради поправки, постављања антена и сличних уређаја, уклањања снега, леда и слично.

       Приликом постављања антена и других сличних уређаја не сме се оштетити кров, као ни други заједнички део згарде.

Спољни делови зграде

 

Члан 25.

       Спољни делови зграде (врата, прозори, излози и сл.) морају бити чисти и исправни.

       О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се корисници тих просторија, а станари о осталим спољним деловима зграде.

       Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у приземљу зграде морају се користити и одржавати тако да не ометају кретање пролазника.

Земљиште за редовну употребу зграде

 

Члан 26.

       Земљиште за редовну употребу зграде служи свим станарима.

       Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину коришћења и одржавања земљишта за редовну употребу зграде, у складу са пројектно техничком документацијом зграде.

       Одлуком скупштине стамбене заједнице, на земљишту за редовну употребу зграде, може бити одређен део за игру деце, трешење тепиха, паркирање аутомобила и других моторних возила, као и вршење других, уобичајених, заједничких потреба станара.

Одржавање земљишта за редовну употребу зграде и забране

 

Члан 27.

       Стамбена заједница је одговорна за одржавање земљишта за редовну употребу зграде и редовно поправљање и замену оштећених делова зграде, чишћење, кошење траве, орезивање живе ограде и другог растиња, уклањање корова, одржавање бетонских површина, тротоара, прилазних стаза и степеништа, интерних саобраћајница, противпожарних стаза, уклањање грађевинског и другог отпада, као и предузимање других радова како би простор око зграде био у уредном стању.

       На земљишту за редовну употребу зграде не сме се депоновати грађевински материјал, осим уколико се изводе грађевински радови, за које станар има потребно одобрење надлежног органа и сагласност скупштине стамбене заједнице.

       Ограда, зеленило и дрги елементи уређења земљишта за редовну употребу зграде, морају се одржавати тако да не оштећују зграду и инсталације, омогућавају коришћење зграде, тих површина и површина са којима се граниче (улица, суседна зграда и сл.).

       Забрањено је уништавати и оштећивати ограду, зеленило и друге елементе уређења површине око зграде.

Обезбеђење зграде у случају временских непогода

 

Члан 28.

 

       Орган управљања зградом је дужан да за време кише, снега и других временских непогода, обезбеди да простори на степеништу, светларницима, тавану, подруму и другим заједничким просторима зграде буду затворени.

       Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему морају водити рачуна да не оштете заједничке просторије и заједничке делове зграде и да не угрожавају безбедност осталих станара и пролазника.

       Станари су дужни да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и пуцања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у становима и пословним просторијама.

       Орган управљања зградом је дужан у зимском периоду обезбедити предузимање мера заштите од смрзавања и пуцања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у заједничким просторијама.

 

 

 

 

Унутрашње инсталације

 

Члан 29.

       Није дозвољено неовлашћено отварање разводних кутија и ормарића са електричним уређајима који служе згради као целини или заједничким деловима зграде.

       Поправка кварова на електричним инсталацијама и контролно отварање кутија и ормарића могу обављати само стручна лица овлашћена за обављање ових послова.

Водоводне и канализационе инсталације

 

Члан 30.

       Станари су дужни да водоводне и канализационе инсталације држе у исправном и уредном стању.

       У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су повезани на канализациону инсталацију, није дозвољено бацње отпадака и других предмета који могу загушити или оштетити инсталације.

Котларнице и инсталације грејања

 

Члан 31.

       Котларницом и инсталацијама грејања у згради може руковати само стручно лице.

       Скупштина стамбене заједнице одређује време почетка, односно време престанка коришћења индивидуалне или блоковске котларнице којом управљају станари зграде, с тим што не може одредити да грејна сезона и грејни дан трају дуже нити да температура у просторијама буде виша од посебним актом прописане.

Лифт, противпожарни уређаји и уређај за узбуну у згради

 

Члан 32.

       Орган управљања зградом дужан је да редовно врши контролу исправности лифта, противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради.

       Орган управљања зградом дужан је да на видном месту у згради истакне упутство за употребу лифта.

       У случају квара, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта истаћи упозорење да је у квару и о насталом квару обавестити привредни субјект, односно предузетника коме је поверено одржавање зграде, о чему се стара орган упарвљања зградом.

Громобрани и електричне инсталације

 

Члан 33.

       Орган управљања зградом дужан је да се стара о исправности и редовном сервисирању громобрана и електричних инсталација.

       Послове сервисирања и испитивања громобранских инсталација и откањање недостатака, као и сервисирање и испитивање електричних инсталација и мере заштите од електричног удара и отклањање кварова могу вршити само стручна лица, на основу правила прописаних посебним законом.

Апарати за гашење, откривање и јављање пожара

 

Члан 34.

       Станари су дужни да воде рачуна о исправности и чувају од оштећења опрему, уређаје и средства за гашење пожара, као и да предузимају друге превентивне мере прописане одредбама посебног закона.

Безбедносна расвета

 

Члан 35.

       Забрањено је оштећивати и уништавати безбедносну расвету.

Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде

 

Члан 36.

       Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде обухватају:

 • редовно сервисирање лифтова;
 • поправке или замену аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и друго;
 • редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења, инсталација централног грејања, инсталација уређаја за гашење пожара, громобранских инсталација, инсталација водовода и канализације, електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију зграде.

       Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде из става 1. овог члана могу да обављају приврдни субјекти или предузетници који су регистровани за обављање наведених делатности.

Посебно одобрење за извођење радова

 

Члан 37.

       Забрањено је у заједничким деловима зграде извођење радова на постављању и демонтирању инсталација, уређаја и делова зграде, као и грађевинских радова без потребног одобрења надлежног државног органа и без сагласности скупштине стамбене заједнице.

III НАДЗОР

 

Члан 38.

      

       Послове инспекцијског надзора врши Општинска управа преко грађевинског и комуналног инспектора у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда.

       У вршењу инспекцијског надзора ове одлуке комунални инспектор има овлашћење да изда прекршајни налог за прекршаје за које су овом Одлуком  прописане новчане казне у фиксном износу и врши друге послове у складу са овлашћењима из Закона и овом одлуком.

IV НЕПОШТОВАЊЕ КУЋНОГ РЕДА

Члан 39.

 

       За непоштовање кућног реда одговорни су станари и управник.

       Власник и закупац посебног дела зграде одговоран је и за понашање свог малолетног  детета, усвојеника или лица над којим има старатељство, као и за понашање других лица која су у његовом стану или пословној просторији, а нису станари у смислу одредаба ове  одлуке.

Члан 40.    

                                                 

       О непоштовању кућног реда станари најпре обавештавају управника, који ће по пријему обавештења поучити прекршиоца да је у обавези да поштује кућни ред, о датој поуци сачинити белешку, а након тога, уколико је то потребно, учињени прекршај пријавити и надлежној инспекцији како би предузела мере у складу са Законом о становању и одржавању зграда.

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

 

       Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се физичко лице уколико

 1. поступа супротно одредбама члана 3,
 2. поступа супротно одредбама члана 4,
 3. поступа супротно одредбама члана 5,
 4. виком, буком, коришћењем разних машина и уређаја, музичких апарата, свирањем, певањем

     или на други сличан начин ремети мир у згради, односно потпуни мир и тишину у току    

     дневног и ноћног одмора (члан 6), 

 1. поступа супротно одредбама члана 7,
 2. држи кућне љубимце супротно одредбама члана 8,
 3. поступа супротно одредбама члана 10,
 4. поступа супротно одредбама члана 11,
 5. поступа супротно одредбама члана 12,

10.користи заједнички простор супротно одредбама члана 15-17,

11.држи запаљиве предмете и течности у  подруму и тавану (члан 21. и 23.)

12.поступа супротно одредбама члана 22,

13.поступа супротно одредбама члана 25,

14.поступа супротно одредбама члана 28,30,34. и 37.

       Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се правно лице за прекршаје из става 1. овог члана , а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 15.000,00 динара

       За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће се казнити новчаном казном у износу од

75.000,00 динара.

                                                

Члан 42.

 

       Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице уколико:

 1. обавља привредну делатност у згради противно одредбама члана 9,
 2. поступа супротно одредбама члана 19.

       За прекршаје из става 1. овог члана казниће  се предузетник новчаном казном у износу од

25.000,00 динара, а одговорно лице  у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.

Члан 43.

 

       Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће се управник уколико:

 1. не истакне на видном месту у згради ажуриран списак станара (члан 13.),
 2. не обезбеди обавештење ком јавном предузећу, правном лицу или предузетнику је поверено

    одржавање зграде (члан 13.),

 1. не обезбеди упутство о начину пријаве квара и оштећење на инсталацијама, уређајима и

    опреми зграде ( члан 13),

 1. не истакне на видном месту у згради одлуку о кућном реду у стамбеним зградама,време

    одмора, извод из прописа о заштити од пожара или извод из прописа о цивилној  заштити

    уколико у згради или стамбеном блоку постоји склониште (члан 13.),

 1. не обезбеди правилну употребу заједничких просторија (члан 15.),
 2. не обезбеди осветљење стапеништа и ходника ноћу када у згради не постоје уређаји за

    аутоматско осветљење (члан 18.),

 7.не обезбеди обележавање станова бројевима (члан 20.),

 1. не обезбеди станару кључеве за заједничке просторије , таван и подрум (члан 13,21. и

     23.),

 1. не обезбеди одржавање земљишта за редовну употребу зграде у смислу одредаба члана

     26.и 27.

 1. поступи супротно одредбама члана 24,
 2. не обезбеди уклањање снега и леда са заједничких делова зграде и поступа супротно

      одредбама члана 28,

 1. поступа супротно одредбама члана 31,
 2. не истакне упутство на видном месту за употребу лифта (члан 32. став3.),
 3. не обезбеди редовну контролу исправности лифта, противпожарних и других уређаја

      (члан 32. став 1.),

 1. не истакне упозорење на вратима лифта да је лифт у квару (члан 32. став 3.),
 2. не обезбеди редовну контролу исправности громобрана и електричних инсталација

      члан 33.)

                                                                                                                                 

VI ПРИМЕНА ПРОПИСА

 

Члан 44.

 

       На питања о кућном реду која нису урађена овом одлуком примењују се одредбе Закона о становању и одржавању зграда (“Службени гласник РС” бр. 104/16).  

                                                  

                                                VII   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

 

       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Шид”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

                                                                                   

Број: 011-277/II-17

Дана: 29. децембар 2017.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Велимир Ранисављевић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА