Општина Шид

РЕШЕЊЕ

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 ), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид (  “ Службени лист општине Шид“ 8/15- пречишћен текст), члана  138.став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број10/16) у вези члана 21. и члана  53. став 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају  потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта („Сл. лист општине Шид“ бр.2/17) на предлог Комисије за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта од 22.01.2018. године, Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 23.01.2018. године , донело је 

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ  ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА  ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

 

            Овим Решењем  одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме из области спорта од значаја за општину Шид за 2018. годину.

            Укупан износ  максимално расположивих  средстава  за финансирање  годишњих програма  из области спорта, у складу са Одлуком о    буџету   за 2018. годину износи : 22.500.000,00  динара.

                        Средства за финансирање и суфинансирање програма обезбеђена су  у буџету

Општине Шид, у оквиру раздела V Општинска управа, у оквиру  Програма 14: развој спорта и омладине, Планска активност:“Подршка локалним  спортским организацијама , удружењима и савезима“, функционалнa класификација  810“услуге  рекреације и спорта“, економска класификација  481-“Дотације  невладиним организацијама“,, позиција  141.

Члан 2.

 

            Средства из члана 1. став 2. додељују се:

                                     

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

КЛУБ

УКУПНО

Прва рата исплате до 01.јула 2018. год.

Граничар Јамена

  240.000,00

  120.000,00

Борац Илинци

  100.000,00

  Нема прву рату

Напредак Вашица

  210.000,00

  105.000,00

Сремац Беркасово

  210.000,00

  105.000,00

Синђелић Гибарац

  210.000,00

  105.000,00

Јединство Љуба

  223.000,00

  113.000,00

Омладинац Моловин

  95.000,00

Нема прву рату

Офк Бингула

  234.000,00

   117.000,00

Једнота Шид

  240.000,00

   120.000,00

Обилић Кукујевци

  214.000,00

   107.000,00

Јединство Моровић

  240.000,00

   120.000,00

Ердевик

  105.000,00

 Нема прву рату

Омладинац Батровци

  215.000,00

    110.000,00

Офк Бачинци

  240.000,00

    120.000,00

УКУПНО

2.776.000,00

 

 Клубови ОФК Бачинци,

Фк Хајдук Подунавац Вишњићево

  520.000,00

      260.000,00

Офк Бикић

  500.000,00

      250.000,00

УКУПНО

1.020.000,00

 

Граничар Адашевци

  700.000,00

      350.000,00

УКУПНО

  700.000,00

 

Слога Ердевик

  850.000,00

      850.0000,00

УКУПНО

  850.000,00

 

Раднички Шид

4.500.000,00

     2.250.000,00

УКУПНО

4.500.000,00

 

 

ОФС

  400.000,00

     200.000,00

УКУПНО

  400.000,00

  

УКУПНО ФУДБАЛ                                      10.246.000,00                          

 

 

ОДБОЈКА

КЛУБ

 

 

ЖОК Макс

   500.000,00

250.000,00

ОК Тријумф

   370.000,00

185.000,00

ОК Шид

   520.000,00

260.000,00

ОК Вест

   220.000,00

110.000,00

УКУПНО

1.610.000,00

 

 

 РУКОМЕТ

РК Раднички

     950.000,00

475.000,00

ЖРК

    160.000,00

Нема прву рату

УКУПНО

 1.110.000,00

 

БИЦИКЛИЗАМ

КЛУБ

 

 

БК Једнота

  330.000.00

165.000,00

БК Шид

  280.000,00

140.000,00

УКУПНО

  610.000,00

 

 

СТОНИ ТЕНИС

КЛУБ

 

 

СТК Партизан

    260.000,00

130.000,00

УКУПНО

    260.000,00

 

ТЕНИС

КЛУБ

 

 

ТК Сол

  180.000,00

90.000,00

ТК Спин

  180.000,00

90.000,00

СО Аутомотиве-спорт

  180.000,00

90.000,00

УКУПНО

  540.000,00

 

 

КАЈАК КАНУ

КЛУБ

 

 

ККК Филип Вишњић

   800.000,00

400.000,00

УКУПНО

   800.000,00

 

 

 

КЛУБ

 

 

КК Партизан

   250.000,00

 Нема прву рату

УКУПНО

   250.000,00

 

 

 

БОЋАЊЕ

КЛУБ

 

 

БК Фрушка Гора

  180.000,00

90.000,00

УКУПНО

  180.000,00

  

 

KAРАТЕ

КЛУБ

 

 

КК Шогун

  100.000,00

50.000,00

КК Шид

  100.000,00

50.000,00

УКУПНО

  200.000,00

 

ШАХ

КЛУБ

 

 

ШК Раднички

  110.000,00

55.000,00

ШК Једнота

  110.000,00

55.000,00

УКУПНО

  220.000,00

 

РЕКРЕАТИВНА УДРУЖЕЊА И ПРЕДШКОЛСКИ СПОРТ

КЛУБ

 

 

Штука Јамена

  20.000,00

 20.000,00

Боксерски клуб Аперкат

  50.000,00

 

СО Сунце

 175.000,00

 

Коњ.клуб Граничар

   60.000,00

 

ПСД Железничар

   50.000,00

 

УКУПНО

   355.000,00

 

СПОРТ ЗА СВЕ

КЛУБ

 

 

С.У.Спорт за све

   175.000,00

 

УКУПНО

   175.000,00

 

 

БОКС

С.У.Теретана Пикасо

130.000,00

65.000,00

УКУПНО

130.000,00

 

 

 

КЛУБ

УКУПНО

 

Спортски савез општине Шид

4.500.000,00

2.250.000,00

УКУПНО

4.500.000,00

 

 

 УКУПНО                                                                                21.186.000,00                                                                      

                                                     

Члан 3.

            Са подносиоцима  одобрених програма  Председник општине  закључује  уговор  о реализовању програма.

Члан 4.

            Носиоци одобрених програма  обавезни су да Општинском већу, на његов захтев, као и  у року који је предвиђен Правилником  и уговором  о реализовању програма , а најмање једном годишње  доставе Извештај  са потребном документацијом о остваривању програма  или делова програма  и коришћењу средстава  буџета општине Шид.

Члан 5.

            Ово Решење  ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  у „ Службеном листу општине Шид“, а биће  објављено  на огласној табли Општинске управе општине Шид и  на сајту општине Шид.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Решење Општинског већа је коначно  и против њега се може водити управни спор.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број: 66-2/III-18

Дана: 23.01. 2018. године

Шид                                       

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                              Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему