Општина Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам, обједињену процедуру и заштиту животне средине, Општинска управа Општине Шид, ул. Карађорђева бр.2, Шид, на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину донето Решење да није потребна процена утицаја на животну средину: Пројекта Систем за заливање кап по кап за засад боровнице укупне површине 57ha на катастарским парцелама бр.4261, 4204, 6276, 6268/2, 4094/4, 4094/5 у ко Ердевик, на територији општине Шид, носиоца пројекта: Пољопривредно газдинство Винчић Александар, Шид, ул. Златка Шнајдера бр.2.

За планиране карактеристике пројекта уз примену важећих техничких норматива и стандарда предвиђених за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објеката, као и уз одговарајуће мере заштите и поштовање посебних услова других органа и организација не очекује се негативни утицај на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Увид у решење, податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10-14 часова у канцеларији бр.7 у приземљу у року од 10 дана од дана објављивања обавештења.

Заинтересована јавност, органи и организације, у року од 15 дана од дана објављивања Обавештења о доношењу решења могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду, преко овог одељења.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему