Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ

Поводом почетка школске године у свим матичним основним школама на подручју шидске општине приређени су свечани пријеми за ђаке прваке.

35. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници Скупштине општине Шид су, на тридест и петој седници одржаној у понедељак 02. септембра 2019. године, разматрали и усвојили следеће Одлуке: Одлуку о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације Шида.

98. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће је, на седници одржаној 30. августа 2019. године утврдило Предлоге следећих Одлука: Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације Шида, Одлуке о отуђењу непокретности, стамбено- пословне зграде у изградњи на катастарској парцели број 2839, лн 6834, у к.о. Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о одређивању стајалишта за међумесни превоз путника на територији општине Шид, Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за градски и приградски превоз путника на територији општине Шид, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинској управи општине Шид, Одлуке о изменама Одлуке о образовању и именовању Комисије за Планове општине Шид.

На основу Коначне листе Корисника за доделу помоћи број: 023-24/I-18/88 од 29. августа 2019. године и члана 18. став 1. Правилника о раду Комисије број: 023-24/ I – 18/3 од 06. јула 2018. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решење стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања ( у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној 29. августа 2019. године,

( Решење бр. 023-1/I-18 од 01. 02. 2018.) доноси:

ОДЛУКУ

о додели Помоћи

I

Додељују се средства намењена побољшању услова становања породица избеглица а за решавање стамбених потреба кроз набавку грађевинског материјала на територији општине Шид следећим лицима:

34. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници Скупштине општине Шид су, на тридесет и четвртој седници одржаној у понедељак 26. августа 2019. године разматрали и донели следеће Одлуке: Одлуку о преносу права управљања водоводом у насељеним местима Бикић До и Привина Глава на Јавно комунално предузеће „Водовод“ Шид, Одлуку o изменама Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, Одлуку о јавним паркиралиштима, Одлуку о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик, Одлуку о отуђењу кат.парцеле 3247 К.О.Шид из јавне својине општине Шид,

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ШИД

У суботу 24. aвгуста 2019. gодине у сали Културно-образовног центра у Шиду,Министарство унутрашњих послова – Полицијска станица Шид у сарадњи са локалном самоуправом организовали су презентацију пројекта „Како заштити своју имовину“, представили донацију локалне самоуправе Полицијско станици Шид и презентовали повећање безбедности бициклиста и осталих учесника у саобраћају.

На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07,83/14.-др.закон, члана 60. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Службени лист општине Шид“ број 1/19), а у вези члана 4. став 2. и члана 76. Закона о култури («Сл. гласник РС», број 72/09) и члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013,1/2014, 1/15и 1/16) Општинско веће општине Шид је на седници одржаној16.08.2019. године, донело следећу

ОДЛУКУ

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

Овом Одлуком се допуњава Одлука о расподели средстава из буџета општине Шид донета на седници Општинског веће општине Шид дана 08.05.2019. године, под бројем:644-5/ III-2019.године.

Истом се прецизира планирани износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Шид у 2019. години.-књижевним клубовима .

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости