Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА ЗА АТМОСФЕРСКУ ОДВОДЊУ У ПРИВИНОЈ ГЛАВИ

Месна заједница Привина Глава започела је радове на чишћењу канала за атмосферску одводњу у дужини од 150 метара. Овај канал, који се након обилнијих падавина изливао власницима парцела у њиве и уништавао усеве, није очишћен преко десет године.

На основу члaна 96. став 3. Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог Општинске управе општине Шид, на седници одржаној дана 15.10 .2019. године, донело је

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Шида.

II

Јавна расправа ће трајати 20 (двадесет) дана и то од 17.10. 2019.године до 05.11. 2019. године .

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017), и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-8504/19 од 28.08.2019. године, Општинска управа општине Шид, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Орган – организациони облик у коме се радно место попуњава:

Општина Шид – Општинска управа – Служба интерне ревизије, Шид, ул.Карађорђева бр. 2.

II Радно место које се попуњава:

Интерни ревизор у Служби интерне ревизије као посебној организацији

Опис послова:

обавља послове интерне ревизије у складу са међународним стандардима (ревизију финансијских извештаја, система, усаглашености, уговора, перформанси пословања, и суштинску ревизију);идентификује и процењује ризик у субјекту ревизије; процењује адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле у односу на управљање ризиком од стране руководилаца субјекта ревизије, усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима, поузданост и потпуност финансијских и других информација, ефикасност, ефективност и економичност пословања, заштиту имовине и информација; даје препоруке за побољшање активности субјекта ревизије; на основу утврђених налаза ревизије саставља извештај, даје препоруке за отклањање недостатака и унапређење рада и прати спровођење препорука; сарађује са Централном јединицом за хармонизацију интерне контроле и ревизије Министарства финансија и Државном ревизорском институцијом и доставља им тражене информације; послове обавља у складу са Стратешким и Годишњим планом на које сагласност даје председник Општине;

ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ У СОТУ

Месна заједница Сот започела је радове на чишћењу дивље депоније на којој несавесни мештани одлажу свој отпад иако постоји уређено одвожење смећа.

НОВЕ ГРЕЈНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ШКОЛИ У БИНГУЛИ

Заменик председника општине Шид Зоран Семеновић са сарадницима обишао је Основну школу "Сава Шумановић" Ердевик- подручно одељење у Бингули у којој су захваљујући локалној самоуправи урађене нове грејне инсталације које ће допринети рационалној употреби енергије са могућношћу уштеде.

100. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у уторак 15.октобра 2019. године утвридили следеће Предлоге Одлука: Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању Пројекта јавног приватног партнерства, замене, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Шид.

ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКИХ СТАЗА У УЛИЦИ ВЕЉКА ПАУНОВИЋА У ШИДУ

Дугогодишњи проблем мештана шидске улице Вељка Пауновића коначно ће бити решен, захваљујући локалној самоуправи

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости