Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07,83/14.-др.закон, члана 60. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Службени лист општине Шид“ број 1/19), а у вези члана 4. став 2. и члана 76. Закона о култури («Сл. гласник РС», број 72/09) и члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013,1/2014, 1/15и 1/16) Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 08.05.2019. године, донело следећу

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И

ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Шид у 2019. години.

СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

У сали Скупштине општине Шид, дана 08. маја 2019. године, одржана је седница Штаба за ванредне ситуације. Седницом је преседавао Комадант Штаба, председник општине Шид, Предраг Вуковић.

ПУ “ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА” ВРШИЋЕ СЕ УПИС ДЕЦЕ У ПЕРИОДУ ОД 03.05.2019. ДО 31.05.2019. У ВРТИЋУ „ЗВОНЧИЦА“ (НОВИ) УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА 39 ОД 07:00 ДО 13:00 ЧАСОВА.

          На основу одредбе члана 5. став 2. а у вези члана 6. став 5. до 7. и  члана 7а. став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 26/01, 42/02 УС 45/02 УС, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС , 47/13, 68/14- др. закон, 95/18 и 99/18 УС) и члана 33. став 1. алинеја 11 Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 7/17), начелница Општинске управе општине Шид,  дана  25 априла  2019. године,  доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ  E

О  ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У
2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Шид (“Сл.лист општине Шид” бр. 7/2018) Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 23.04.2019. године,  расписује

ОГЛАС
о давању пословног простора у закуп

 
Расписује се Оглас о давању у закуп пословног простора путем јавног надметања у просторијама КОЦ-а, улица Карађорђева бр 42, на период од 5 годинa, у виђеном стању и то:

- локал од 105,37 м2, са почетном ценом 600,00 динара по м2.

31. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници Скупштине општине Шид су, на 31. седници одржаној у понедељак 22. априла 2019. године разматрали и донели Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину.

90. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у петак, 19. априла 2019. године, разматрали Предлог Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину, утврдили су и Предлоге Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Шид.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости