Општина Шид

На основу одредбе члана 5. став 2. а у вези члана 6. став 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 26/01, 42/02 УС 45/02 УС , 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС , 47/13, 68/14 95/2018 i 99/2018 – одлука УС) и члана 36. став 1.алинеја 11 Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 7/17,26/19), начелник Општинске управе општине Шид, дана 19.11. 2019. године, доноси

 Р Е Ш Е Њ E

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У

 • 2020.  ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 • I

  Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2020. години на територији општине Шид.

  ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШИДУ

  Председник општине Шид, Предраг Вуковић, састао се са директором Канцеларије за инклузију Рома Милошем Николићем и покрајинском посланицом Јеленом Јовановић. Према речима председника Вуковића, на чију иницијативу је одржан састанак, тема састанка била је побољшање положаја Рома на територији општине Шид кроз системску реализацију програма из образовања, запошљавања, здравства и социјалне заштите.

  На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 60. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Сл. лист општине Шид“ број :1/19), члана 20. став 1. тачка 2.Одлуке о Општинском већу («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08), а у вези члана 8. став 2. Одлуке о општинским наградама и признањима, поступку и условима доделе, /“Сл.лист општина Срема „ број :30/08) Општинско веће општине Шид објављује

  Ј А В Н И  П О З И В

  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ

  ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ПОВОДОМ 6. ДЕЦЕМБРА, ДАНА ОПШТИНЕ ШИД

  1. Децембарска награда је највеће општинско признање, а додељује се у знак признања заслужним организацијама и појединцима поводом 6. децембра, а за достигнућа у областима: производње, науке, уметности, друге друштвене делатности и за посебан допринос афирмацији општине и насељених места.

  На основу члана 9. Закона о комуналним делатностина („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 46/2014, 104/2016 и 95/2018), члана 10. став 1., члана 22. и 35. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018 и 31/2019) и Одлуке о усвајању Концесионог акта („Службени лист општине Шид“, бр. 20/2019), општина Шид објављује


  Ј А В Н И П О З И В

  бр. К1/2019 – отворени поступак

  за прикупљање понуда за поверавање комуналне делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Шид

  ИЗВЕШТАЈ

  СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

  Јавну расправу поводом Нацрта Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Шида , организовало је Општинско веће општине Шид.

  Јавна расправа је трајала 20 (двадесет) дана и то од17.10. 2019. године до 05.11.2019.године.

   

   

  Општинска управа Шид
   Карађорђева бр. 2
   тел: 022/712-122
   фаx: 022/715-708

  Приступ систему