Општина Шид

Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид је дана 09.01.2020. године расписало Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Шид у 2020. години,број 016-2/IV-2020 и исти објавила на званичној интернет страници Општине Шид и дневном листу „Дневник“ дана 09.01.2020. године.

Рок за подношење пријава на наведени конкурс је био 20 дана од дана објављивања Јавног позива.
На основуЈавно гпозива и достављених предлога новинарских удружења, начелник Општинске управе општине Шид је формирао стручну Комисију Решењем о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања, бр. 16-2/IV-20-2 од 10.02.2020. године.

На основу Коначне листе Корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области број: 023-28/I-19/39  од 20. фебруара 2020. године и  члана 19. став 1. Правилника о раду комисије број: 023-28/I-19-3 од 16. августа 2019. године ( у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности, Решење бр.: 023-28/I-19 од  12. августа 2019. године, ( у даљем тексту: Комисија), дана  20. фебруара 2020. године доноси:

ОДЛУКУ

о додели средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области.

На основу члана 137став 1. Закона о спорту (,,Службени гласник РС“ број: 10/16) и члана 21.Правилника о одобравању и финансирању Програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта(,,Сл. лист општине Шид“ број: 2/17), Општинско веће општине Шид, објављује

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

На основу одредбе члана 24. став 1. и 3-5. а у вези члана 17., члана 18. став 1. и члана 19.став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. Гласник РС“ број: 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања(„Сл.Гласник РС“ број.16/16) члана 36. став1. алинеје 1. Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број 7/17,26/19), а у вези члана 9. Одлуке о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Шид у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања током 2020. године, под бројем: 016-2/IV-20 од 08.01.2020. Начелник Општинске управе општине Шид дана 10.02.2020. године је донео

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

I

1.ИМЕНУЈЕ СЕ Стручна Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања.

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности – пословног простора из јавне својине општине Шид, у К.О. Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 9/18), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 05.02.2020. године, расписује: 

ОГЛАС

о отуђењу пословног простора из јавне својине општине Шид, у К.О. Шид

1.Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања, у виђеном стању, пословни простор: 

  • 1. у ул. Карађорђева бр. 11, кат. парцела бр. 3267/1 уписано у лист непокретности бр. 6060 К.О. Шид, бр. посебног дела 5/1 корисне површине 125 м2 и број посебног дела 8/1 корисне површине 143 м2 који се налазе у јавној својини општине Шид са почетном процењеном тржишном вредности од 13.400.000,00 динара. 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему