Општина Шид

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ШИД

У суботу 24. aвгуста 2019. gодине у сали Културно-образовног центра у Шиду,Министарство унутрашњих послова – Полицијска станица Шид у сарадњи са локалном самоуправом организовали су презентацију пројекта „Како заштити своју имовину“, представили донацију локалне самоуправе Полицијско станици Шид и презентовали повећање безбедности бициклиста и осталих учесника у саобраћају.

На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07,83/14.-др.закон, члана 60. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Службени лист општине Шид“ број 1/19), а у вези члана 4. став 2. и члана 76. Закона о култури («Сл. гласник РС», број 72/09) и члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013,1/2014, 1/15и 1/16) Општинско веће општине Шид је на седници одржаној16.08.2019. године, донело следећу

ОДЛУКУ

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

Овом Одлуком се допуњава Одлука о расподели средстава из буџета општине Шид донета на седници Општинског веће општине Шид дана 08.05.2019. године, под бројем:644-5/ III-2019.године.

Истом се прецизира планирани износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Шид у 2019. години.-књижевним клубовима .

 

На основу члaна 96. став 3. Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог Оштинске управе општине Шид, на седници одржаној 16.08. 2019. године, донело је

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ШИД

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид.

II

Јавна расправа ће трајати 20 (двадесет) дана и то од 19.08.2019.године до 09.09.2019. године до 15,00 часова.

На основу одредбе члана 46.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 59. став 1 тачка 2. Статута Општине Шид («Сл. лист општине Шид 18/15- пречишћен текст), члана 20. став 1. тачка 2. Одлуке о Општинском већу («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08), Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 16. 08. 2019. године, донело следећу

 ОДЛУКУ

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ додатна преостала нераспоређена средства из буџета општине Шид за финансирање организација у области спорта за 2019. годину, :

НАЗИВ КЛУБА КОЈИМА СЕ ДОДЕЉУЈУ ДОДАТНА ПРЕОСТАЛА НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА:

 

На основу, члана 11. Правилника о раду Комисије, број: 023-28/I-19-3, од 16. августа 2019. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица, именована од стране председника општине Шид, Решењем бр. 023-28/I-19 од 12. августа 2019. године ( у даљем тексту: Комисија) расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИЗБЕГЛИЦA, КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области (у даљем тексту: Помоћ).

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему