Општина Шид

На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 59. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Сл. лист општине Шид“ број :18/15-пречишћен текст), члана 20. став 1. тачка 2.Одлуке о Општинском већу («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08), а у вези члана 8. став 2. Одлуке о општинским наградама и признањима, поступку и условима доделе, /“Сл.лист општина Срема „ број :30/08) Општинско веће општине Шид објављује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ
ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ПОВОДОМ 6. ДЕЦЕМБРА, ДАНА ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 5. Правилника о раду Комисије бр. 4405, од 15.08.2018 год, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе (у даљем тексту: БРСЕ) у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: РСП у РС) - Потпројекат бр. 7— куповина станова (у даљем тексту: Потпројекат 7) и у складу са Приручником за куповину станова (у даљем тексту: Приручник), Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: Комисија), дана 9. новембра 2018.године објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије
на територији општина Оџаци, Параћин Шид и градова Бор и Шабац

I. Предмет јавног позива
Предмет јавног позива је прибављање до 45 станова у јавну својину Рспубликс Србије, за потребе Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, намењених решавању стамбених потреба избеглица на територији општина Оџаци (4), Параћин (9), 111ид (5) и градова Бор (17) и Шабац (10).

ОДРЖАНА 74. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће је на седници одржаној у понедељак, 5. новембра, разматрало и усвојило Извештаје о реализацији годишњих Програма пословања јавних предузећа Јавна расвета, услуге и одржавање, Стандард, Водовод и Завод за урбанизам.

На основу члана 49. став 2. и члана 95. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ број : 21/16 и 113/17) члана 56. став 1-3.. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ број: 129/07 , 83/14-др Закон , 101/16- др.Закон и 47/18 ) члана 1. и 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“ број: 95/16 ) и члана 72. став 3- 5. Статута општине Шид ( „Сл.лист општине Шид“ број : 18/15 -пречишћен текст ) Општинско веће општине Шид на својој седници одржаној дана 5.11.2018. године доноси:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД

1. Образује се Конкурсна комисија за избор заменика начелника Општинске управе општине Шид ( у даљем тексту Конкурсна комисија у следећем саставу :

   1 Дејан Којић,члан Општинског већа.
   2. Снежана Бунић,руководилац Одељења за друштвене делатности
   3. Сања Анђелић , Извршилац за управљање људским ресурсима

На основу члана 9. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи, број: 023-50/ I-18-3 од 01. новембра 2018. године, Комисијa за избор корисника за доделу хуманитарне помоћи у виду једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Шид (у даљем тексту: Комисија) расписује

ОГЛАС
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ У ВИДУ ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглица (са важећом избегличком легитимацијом) и породице интерно расељених лица, а које сада имају боравиште на територији општине Шид, односно тренутно су настањена на овој територији.
Помоћ се одобрава као једнократна, у виду доделе новчане помоћи.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему