Општина Шид

          На основу одредбе члана 5. став 2. а у вези члана 6. став 5. до 7. и  члана 7а. став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 26/01, 42/02 УС 45/02 УС, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС , 47/13, 68/14- др. закон, 95/18 и 99/18 УС) и члана 33. став 1. алинеја 11 Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 7/17), начелница Општинске управе општине Шид,  дана  25 априла  2019. године,  доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ  E

О  ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У
2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Шид (“Сл.лист општине Шид” бр. 7/2018) Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 23.04.2019. године,  расписује

ОГЛАС
о давању пословног простора у закуп

 
Расписује се Оглас о давању у закуп пословног простора путем јавног надметања у просторијама КОЦ-а, улица Карађорђева бр 42, на период од 5 годинa, у виђеном стању и то:

- локал од 105,37 м2, са почетном ценом 600,00 динара по м2.

90. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у петак, 19. априла 2019. године, разматрали Предлог Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину, утврдили су и Предлоге Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Шид.

31. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници Скупштине општине Шид су, на 31. седници одржаној у понедељак 22. априла 2019. године разматрали и донели Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину.

  heder komesarijat

           На основу члана 17. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала  поступку и начину рада Комисије за избор корисника, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглих лица, именована од стране председнка општине Шид решењем број 023-74/I-15 од 10. новембра 2015. године, у оквиру  Регионалног стамбеног програма-Потпројекат 4, Компонента 3- грађевински материјал дана 12. априла 2019. године утврђује

КОНАЧНУ ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Шид доделом 28 пакета грађевинског материјала на територији општине Шид

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему