Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за финансије Инфо Новости

На основу члaна 96. став 3. Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог Општинске управе општине Шид, на седници одржаној дана 15.10 .2019. године, донело је

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Шида.

II

Јавна расправа ће трајати 20 (двадесет) дана и то од 17.10. 2019.године до 05.11. 2019. године .

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017), и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-8504/19 од 28.08.2019. године, Општинска управа општине Шид, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Орган – организациони облик у коме се радно место попуњава:

Општина Шид – Општинска управа – Служба интерне ревизије, Шид, ул.Карађорђева бр. 2.

II Радно место које се попуњава:

Интерни ревизор у Служби интерне ревизије као посебној организацији

Опис послова:

обавља послове интерне ревизије у складу са међународним стандардима (ревизију финансијских извештаја, система, усаглашености, уговора, перформанси пословања, и суштинску ревизију);идентификује и процењује ризик у субјекту ревизије; процењује адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле у односу на управљање ризиком од стране руководилаца субјекта ревизије, усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима, поузданост и потпуност финансијских и других информација, ефикасност, ефективност и економичност пословања, заштиту имовине и информација; даје препоруке за побољшање активности субјекта ревизије; на основу утврђених налаза ревизије саставља извештај, даје препоруке за отклањање недостатака и унапређење рада и прати спровођење препорука; сарађује са Централном јединицом за хармонизацију интерне контроле и ревизије Министарства финансија и Државном ревизорском институцијом и доставља им тражене информације; послове обавља у складу са Стратешким и Годишњим планом на које сагласност даје председник Општине;

НОВЕ ГРЕЈНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ШКОЛИ У БИНГУЛИ

Заменик председника општине Шид Зоран Семеновић са сарадницима обишао је Основну школу "Сава Шумановић" Ердевик- подручно одељење у Бингули у којој су захваљујући локалној самоуправи урађене нове грејне инсталације које ће допринети рационалној употреби енергије са могућношћу уштеде.

ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ У СОТУ

Месна заједница Сот започела је радове на чишћењу дивље депоније на којој несавесни мештани одлажу свој отпад иако постоји уређено одвожење смећа.

100. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у уторак 15.октобра 2019. године утвридили следеће Предлоге Одлука: Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању Пројекта јавног приватног партнерства, замене, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Шид.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за финансије Инфо Новости