Општина Шид

На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07,83/14.-др.закон, члана 60. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Службени лист општине Шид“ број 1/19), а у вези члана 4. став 2. и члана 76. Закона о култури («Сл. гласник РС», број 72/09) и члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013,1/2014, 1/15и 1/16) Општинско веће општине Шид је на седници одржаној16.08.2019. године, донело следећу

ОДЛУКУ

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

Овом Одлуком се допуњава Одлука о расподели средстава из буџета општине Шид донета на седници Општинског веће општине Шид дана 08.05.2019. године, под бројем:644-5/ III-2019.године.

Истом се прецизира планирани износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Шид у 2019. години.-књижевним клубовима .

На основу одредбе члана 46.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 59. став 1 тачка 2. Статута Општине Шид («Сл. лист општине Шид 18/15- пречишћен текст), члана 20. став 1. тачка 2. Одлуке о Општинском већу («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08), Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 16. 08. 2019. године, донело следећу

 ОДЛУКУ

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ додатна преостала нераспоређена средства из буџета општине Шид за финансирање организација у области спорта за 2019. годину, :

НАЗИВ КЛУБА КОЈИМА СЕ ДОДЕЉУЈУ ДОДАТНА ПРЕОСТАЛА НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА:

 

На основу, члана 11. Правилника о раду Комисије, број: 023-28/I-19-3, од 16. августа 2019. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица, именована од стране председника општине Шид, Решењем бр. 023-28/I-19 од 12. августа 2019. године ( у даљем тексту: Комисија) расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИЗБЕГЛИЦA, КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области (у даљем тексту: Помоћ).

 

На основу члaна 96. став 3. Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог Оштинске управе општине Шид, на седници одржаној 16.08. 2019. године, донело је

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ШИД

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид.

II

Јавна расправа ће трајати 20 (двадесет) дана и то од 19.08.2019.године до 09.09.2019. године до 15,00 часова.

97. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној 16. августа 2019. године утврдили следеће Предлоге Одлука и то: Одлуке о преносу права управљања водоводом у насељеним местима Бикић До и Привина Глава на Јавно комунално предузеће „Водовод“ Шид, Одлуке o изменама Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик, Одлуке о отуђењу кат.парцеле 3247 К.О.Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о прибављању непокретности у К.О. Љуба у јавну својину општине Шид, Одлуке o отуђењу непокретности у К.О. Вашица из јавне својине општине Шид, Одлуке o отуђењу непокретности у К.О. Привина Глава из јавне својине општине Шид, Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Бачинци из јавне својине општине Шид,

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему