Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Контакт Адресар школе Инфо Новости

Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид је дана 09.01.2020. године расписало Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Шид у 2020. години,број 016-2/IV-2020 и исти објавила на званичној интернет страници Општине Шид и дневном листу „Дневник“ дана 09.01.2020. године.

Рок за подношење пријава на наведени конкурс је био 20 дана од дана објављивања Јавног позива.
На основуЈавно гпозива и достављених предлога новинарских удружења, начелник Општинске управе општине Шид је формирао стручну Комисију Решењем о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања, бр. 16-2/IV-20-2 од 10.02.2020. године.

На основу Коначне листе Корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области број: 023-28/I-19/39  од 20. фебруара 2020. године и  члана 19. став 1. Правилника о раду комисије број: 023-28/I-19-3 од 16. августа 2019. године ( у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности, Решење бр.: 023-28/I-19 од  12. августа 2019. године, ( у даљем тексту: Комисија), дана  20. фебруара 2020. године доноси:

ОДЛУКУ

о додели средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области.

На основу члана 137став 1. Закона о спорту (,,Службени гласник РС“ број: 10/16) и члана 21.Правилника о одобравању и финансирању Програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта(,,Сл. лист општине Шид“ број: 2/17), Општинско веће општине Шид, објављује

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

На основу одредбе члана 24. став 1. и 3-5. а у вези члана 17., члана 18. став 1. и члана 19.став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. Гласник РС“ број: 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања(„Сл.Гласник РС“ број.16/16) члана 36. став1. алинеје 1. Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број 7/17,26/19), а у вези члана 9. Одлуке о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Шид у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања током 2020. године, под бројем: 016-2/IV-20 од 08.01.2020. Начелник Општинске управе општине Шид дана 10.02.2020. године је донео

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

I

1.ИМЕНУЈЕ СЕ Стручна Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања.

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности – пословног простора из јавне својине општине Шид, у К.О. Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 9/18), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 05.02.2020. године, расписује: 

ОГЛАС

о отуђењу пословног простора из јавне својине општине Шид, у К.О. Шид

1.Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања, у виђеном стању, пословни простор: 

  • 1. у ул. Карађорђева бр. 11, кат. парцела бр. 3267/1 уписано у лист непокретности бр. 6060 К.О. Шид, бр. посебног дела 5/1 корисне површине 125 м2 и број посебног дела 8/1 корисне површине 143 м2 који се налазе у јавној својини општине Шид са почетном процењеном тржишном вредности од 13.400.000,00 динара. 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Контакт Адресар школе Инфо Новости