Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

ДОНАЦИЈА РОТАРИ КЛУБА

Ротари клуб из Сремске Митровице обезбедио је донацију за две основне школе на подручју шидске општине. Обезбеђено је укупно осам рачунара које су представницима Основних школа „Бранко Радичевић“ Шид и „Филип Вишњић“ Моровић уручени у сали Скупштине општине Шид.

23. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

На седници Скупштине општине Шид, одржаној у среду, 19. септембра, одборници локалног парламента усвојили су Извештај о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака Одлуке о буџету Општине Шид у периоду од 1. јануара до 30.јуна текуће године.

На основу члана 5. Правилника о раду Комисије бр. 4405, од 15.08.2018 год, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе (у даљем тексту: БРСЕ) у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: РСП у РС) - Потпројекат бр. 7– куповина станова (у даљем тексту: Потпројекат 7) и у складу са Приручником за куповину станова (у даљем тексту: Приручник), Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: Комисија), дана 18.септембра 2018.године објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије

на територији општина  Оџаци, Параћин Шид и градова Бор, Шабац и Сомбор

  I. Предмет јавног позива

 Предмет јавног позива је прибављање 70 станова у јавну својину Републике Србије, за потребе Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, намењених решавању стамбених потреба избеглица

на територији општина Оџаци (4), Параћин (9),  Шид (5) и градова Бор (17),  Шабац (10) и Сомбор (25).

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА

На подручју шидске општине, у катастарским општинама Илинци, Батровци и Вашица, у току је уређење атарских путева и отресишта.

На основу члана 4. став 5. и члана 95. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број: 21/16 и 113/17), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број: 95/16), члана 72. тачка 3. Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 18/15-пречишћен текст) и члана 43. став 1. Пословника Општинског већа („Сл. лист општина Срема“ број: 33/08 и 29/11 Општинско веће на седници, дана 11.09.2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I. Орган у коме се положај попуњава: Општинска управа, Шид, Карађорђева 2.

II. Положај који се попуњава: начелник Општинске управе – положај у I групи.

На основу члана 49. став 2. и члана 95. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ број : 21/16 и 113/17) члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ број: 129/07 , 83/14-др Закон , 101/16- др.Закон и 47/18 ) члана 1. и 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“ број: 95/16 ) и члана 72. став 3. Статута општине Шид ( „Сл.лист општине Шид“ број : 18/15 -пречишћен текст ) Општинско веће општине Шид на својој седници одржаној дана 11.09.2018.године доноси :

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД

  1. Образује се Конкурсна комисија за избор начелника Општинске управе општине Шид ( у даљем тексту Конкурсна комисија у следећем саставу :

1 Дејан Којић,члан Општинског већа.

  1. Снежана Бунић,руководилац Одељења за друштвене делатности
  2. Сања Анђелић , Извршилац за управљање људским ресурсима

На основу члана 64. става 19. 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 1 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. закон и 41/2009 , 112/2015 и 80/2017), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ШИД (у даљем тексту: Комисија), доноси:

ЗАКЉУЧАК

  1. Утврђују се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Шид, које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Шид 2018. годину за давање у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства, и то:

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости