Izaberite stranicu

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за доделу средстава за програме и пројекте у области културе, дана 1.3.2022. године, расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД ЗА 2022. ГОДИНУ

Под програмима и пројектима у области културе који су од значаја за општину Шид за 2022. годину, у смислу овог Конкурса, сматрају се пројекти и програми који се односе на финансирање/суфинансирање удружења и организација у области културе

1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

Циљ доделе средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање пројеката и програмских активности удружења и организација у области културе, а чији програми и пројекти припадају следећим областима културе:

 1. културно-образовне делатности;
 2. аматерског стваралаштва;
 3. музичког стваралаштва;
 4. заштите културних добара;
 5. сценског стваралаштва;
 6. библиотечко-информационе делатности;
 7. визуелне уметности;
 8. кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва.

2. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

Пријаве на Конкурс могу поднети:

– удружења и организације у области културе, које су регистроване на територији Општине Шид;

– други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач општина Шид.

Пријаве на Конкурс се подносе за програме и пројекте:

– који се реализују на територији општине Шид;

– које реализују групе и поједици из општине Шид;

– који су од значаја за промовисање општине Шид, као и унапређење међународне сарадње; и

– који су од посебног значаја за општину Шид.

Удружења и организације могу конкурисати са највише две пријаве из различитих области културе.

3. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених програма и пројеката су 3.400.000,00 динара, од чега 3.000.000,00 динара за културу, а 400.000,00 динара за издавачку делатност.

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 – да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре;

 – да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2021. години.

5. БЛИЖА МЕРИЛА И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ:

Предложени програми/пројекти треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњавају следеће критеријуме:

– да су од интереса за oпштину Шид или да су од ширег регионалног значаја;

– да су у складу са законом, општим актима удружења и асоцијације чији је удружење   

   члан;

– да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;

– да имају искуства у реализацији програма за који подносе захтев;

– да предвиђају ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за

  реализацију програма;

– да се рализују у текућој години, осим програма чија реализација траје најдуже 3 године, а 

  који се односе на области од јавног интереса наведене у члану 1. овог конкурса, тачке  1-8.

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

Пријаве на конкурс се подносе Комисији закључно са 15.3.2022. године до 15,00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме и пројекте

у области културе

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид

Уз пријаву на конкурс подноси се:

 •  фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 •  фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
 •  фотокопија ПИБ-а;
 •  фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико

 се до 15.3.2022. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити н  

 накнадно);

 •  извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 •  програм рада за текућу годину;
 •  списак чланова удружења,
 •  друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу 

   средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

На основу коначне Одлуке о додели средстава, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника, а динамика реализације уговора ће бити у складу са реализацијом Буџета општине Шид

Корисници средстава дужни су да пројекат за који су им додељена средства реализују до 31.12.2022. године, осим програма чија реализација траје најдуже 3 године, а који се односе на области културе наведене у члану 1. овог Конкурса, тачке 1-8.

Средства која Корисници добију на основу овог Конкурса, Корисници су дужни да утроше до 31.12.2022.године.

Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

Број:  644-1/III-02

Датум:  28.2.2022. године

У Шиду,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Тихомир Стаменковић