Izaberite stranicu
NAREDBA o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

NAREDBA o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

Na osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 i 29/21), na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19,

Ministar zdravlja donosi

NAREDBU

o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

„Službeni glasnik RS“, br. 33 od 4. aprila 2021, 36 od 9. aprila 2021, 38 od 16. aprila 2021, 45 od 6. maja 2021.

  1. Ovom naredbom utvrđuju se ograničenja radnog vremena i prostorna ograničenja za period od 5. aprila 2021. godine od 06.00 časova pa dok nalaže epidemiološka situacija.
  2. Počev od 7. maja 2021. godine godine u radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi ugostiteljski objekti.*

U zatvorenom delu ugostiteljskog obekta mora se obezbediti da:*

– korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),*

– zaposleni moraju nositi zaštine maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,*

– ne može se reprodukovati, odnosno emitovati muzika ili izvoditi muzičko-scenski program uživo (tzv. živa muzika) posle 18.00 časova,*

– ukupna popunjenost objekta ne može viti veća od 50% maksimalne popunjenosti, i*

– na ulazu mora vidno biti istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna (pod korisnim površinom podrazumeva se uslužni deo, odnosno izuzimaju se pomoćne prostorije, toaleti, magacini i sl.) i obaveza posetioca da nose zaštitne maske.*

U otvorenom delu ugostiteljskog objekta mora se obezbediti da:*

– korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),*

– zaposleni moraju nositi zaštine maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,*

– između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima,*

– za stolom ne može sedeti više od pet osoba,*

– ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu, rastojanje između svih prisutnih lica na otvorenom delu mora biti takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice,*

– otvoreni deo objekta mora biti fizički odeljen od javne površine u smislu da se mora postaviti fizička prepreka (barijera) između tog dela i javne površine tako da između korisnika usluga i lica na javnoj površini bude razmak od minimum 3 metra,*

– ne može se reprodukovati, odnosno emitovati muzika ili izvoditi muzičko-scenski program uživo (tzv. živa muzika) posle 18.00 časova.*

*Službeni glasnik RS, broj 45/2021

2a Počev od 12. aprila 2021. godine u radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi zatvoreni ili otvoreni trgovinski centri i slični objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (u daljem tekstu: objekat), osim ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru, a koji se nalaze u sklopu tog objekta i u kojima se vrši usluživanje hrane i pića sedećih gostiju (dozvoljena je šalterska prodaja).*

Upravljač objekta dužan je da obezbedi da se ispred šaltera za prodaju hrane i pića ne okuplja veći broj lica, da između lica koja čekaju na kupovinu hrane i pića postoji razmak od najmanje dva metra u svim pravcima, kao i da su vidno obeleženi linija kretanja do i od šaltera.*

Upravljač objekta, pored sprovođenja mera utvrđenih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 i 29/21), dužan je da obezbedi sledeće:*

– na ulazu mora vidno biti istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna (pod korisnim površinom podrazumeva se prodajni deo, odnosno izuzimaju se pomoćne prostorije, toaleti, magacini i sl.) i obaveza posetioca da nose zaštitne maske;*

– ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, moraju se odrediti i vidljivo obeležiti koji su ulazna, a koji izlazna vrata;*

– u objektu moraju biti određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar objekta na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;*

– na ulazu u objekat moraju se koristiti dezobarijere;*

– fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;*

– zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima;*

– zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, rukohvate na stepenicama, liftovi i sl.), moraju se na svakih sat vremena dezinfikovati rastvorom na bazi 70% alkohola;*

– mora biti određeno lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara korisne površine, upravljač centra je dužan da odredi više lica za korona redare, tako da se na svakom ulazu, tj izlazu i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan korona redar;*

– korona redar mora nositi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar);*

– korona redar je dužan da upozori korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u objekat i prilikom kretanja u objektu sve vreme boravka;*

– ukoliko korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja će obavestiti to lice da napusti objekat sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti objekata bez odlaganja će o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe.*

Pravno lice i preduzetnik koji prodaje robu odnosno pruža usluge u objektu u okviru prostora u kome prodaje robu, odnosno pruža usluge (u daljem tekstu: radnja), pored sprovođenja mera utvrđenih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 i 29/21), dužan je da obezbedi sledeće:*

– na ulazu u radnju mora vidno biti istaknuta korisna površina radnje i broj lica koja mogu biti prisutna;*

– ukoliko radnja ima više ulaza i izlaza, moraju se odrediti i vidljivo obeležiti koji su ulazna, a koji izlazna vrata;*

– u radnji moraju biti određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar radnje na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;*

– ispred kasa ili prilikom drugog čekanja korisnika u redu mora uočiljivim oznakama biti vidno obeležno neophodno rastojanje između korisnika od minimum dva metra;*

– fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;*

– zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima, kao što su zaposleni koji rade na kasama, i sl.;*

– zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, garderobe i sl.), moraju se na svakih sat vremena dezinfikovati rastvorom na bazi 70% alkohola;*

– mora biti određeno lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko radnja ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara korisne površine, pravno lice (preduzetnik) dužan je da odredi više lica za korona redare, tako da se na svakom ulazu, tj izlazu i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan korona redar;*

– korona redar mora nositi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar);*

– korona redar je dužan da upozori korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u radnju kao i za sve vreme boravka u radnji;*

– ukoliko korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja će obavestiti to lice da napusti radnju sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti radnju, bez odlaganja će o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe;*

– korona redar je dužan da upozori korisnike na neophodnost držanja fizičke udaljenosti prilikom čekanja u redu.*

*Službeni glasnik RS, broj 36/2021

3.* U radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi:

1) apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke);

2) restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja;

3) objekti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);

4) objekti, radnje i servisi i sl. u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, promet nekretnina, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti;

5) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.);

6) objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);

7) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnice hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorene i otvorene pijace,

8) radnje i prodajna mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl.);

9) radnje, prodajna mesta i mesta u kojima se prodaje roba na malo ili pružaju usluge, a koji prodaju ili pružanje usluga obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;

10) objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije).

*Službeni glasnik RS, broj 36/2021

4.* Mogu raditi bez ograničenja radnog vremena:

1) apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke),

2) benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva,

3) trgovinski, ugostiteljski i drugi objekati koji vrše dostavu hrane;

4) ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije i sl.

*Službeni glasnik RS, broj 36/2021

5.* U radnom vremenu iz tač. 2. i 3.* ove naredbe, u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretane/fitnes centre/spa gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice.

*Službeni glasnik RS, broj 36/2021

6.* Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 22/21, 23/21 i 25/21).

*Službeni glasnik RS, broj 36/2021

7.* Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

*Službeni glasnik RS, broj 36/2021

Broj 500-01-00130/1/2021-23

U Beogradu, 4. aprila 2021. godine

Ministar,

dr Zlatibor Lončar, s.r.

ODREDBE KOJE NISU UNETE U „PREČIŠĆEN TEKST“ NAREDBE

Naredba o izmenama i dopunama Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19: „Službeni glasnik RS“, broj 36/2021-79

  1. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Naredba o dopuni Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19: „Službeni glasnik RS“, broj 38/2021-26

  1. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Naredba o izmeni Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19: „Službeni glasnik RS“, broj 45/2021-3

  1. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Preuzmite

 

 

 

U TOKU JE POSTAVLJANJE VERTIKALNE I OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE U NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE ŠID

U TOKU JE POSTAVLJANJE VERTIKALNE I OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE U NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE ŠID

Na teritoriji opštine Šid su u toku radovi na postavljanju vertikalne i obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije i na ugradnji opreme u zonama škola na državnim putevima u naseljenim mestima.
U toku su radovi na postavljanju brzinskih displeja i obeležavanja oznaka na putu u zoni OŠ „Sava Šumanović“ u Erdeviku i ugradnja saobraćajnih znakova u zoni OŠ „Sremski front“ u Sotu.
„Uređenje zona škola će u značajnoj meri doprineti povećanju stepena bezbednosti učesnika u saobraćaju, a pre svega dece“, rekao je zamenik predsednika opštine Šid Đorđe Tomić.
Radovi, koji se izvode u skladu sa Projektom saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima I i II reda kroz naselja na teritoriji opštine Šid, obuhvatiće uređenje 11 zona škola i to u naseljenim mestima: Gibarac, Bačinci, Kukujevci, Sot, Bikić Do, Berkasovo, Adaševci, Jamena, Ljuba, Erdevik i Bingula; finansiraju se sredstvima koje je obezbedila Opština Šid, kroz naplatu kaznih u saobraćaju i sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

OPŠTINA ŠID JEDAN OD DOMAĆINA SPORTSKIH IGARA MLADIH

OPŠTINA ŠID JEDAN OD DOMAĆINA SPORTSKIH IGARA MLADIH

Odlukom Organizacionog odbora ovogodišnjih “Sportskih igara mladih“, jedne od najvećih sportskih manifestacija u regionu, opština Šid našla se među 23 grada u Srbiji koji će organizovati Sportske igre mladih u nekoliko sportskih disciplina. Reč je o sportskim takmičenjima u kojima učestvuje preko dva miliona učenika osnovnih i srednjih škola iz Hrvatske, BiH i Srbije. Ove igre postale su prepoznatljive i širom Evrope, a u njih su uključeni i brojni poznati sportisti i sportski radnici kao ambasadori i promoteri. Šid će organizovati jedno od preliminiranih takmičenja za učenike osnovnih škola u petak 28. maja 2021. Biće to prilika da se najmlađi sportisti naše opštine takmiče u određenim sportskim disciplinama, a najuspešniji među njima steći će pravo daljeg takmičenja u okviru Sportskih igara mladih. Ovo je veliko priznanje kako za samu opštinu Šid tako i za sve sportske institucije i organizacije koje deluju na ovim prostorima, a ujedno i prilika da se na širem planu pokaže sva raznolikost i bogatstvo sportskih disciplina koje u ovom trenutku postoje u našoj sredini.

POČELA IZGRADNJA FRUŠKOGORSKOG KORIDORA

POČELA IZGRADNJA FRUŠKOGORSKOG KORIDORA

Počela je izgradnja Fruškogorskog koridora, auto-puta od Novog Sada do Rume dugog 47,7 kilometara, a planirano je da radovi budu gotovi za tri godine. Saobraćajnica će imati četiri trake, bez zaustavnih traka i spajaće auto-puteve ka Šidu i Subotici. Kroz Frušku goru biće probijen tunel dužine 3,5 kilometara i izgrađen most preko Dunava kod Kovilja. Vrednost projekta je 606 miliona evra, a glavni izvođač radova je kineska kompanija CRBC.
Početku radova na izgradnji Fruškogorskog koridora prisustvovao je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da će Fruškogorski koridor povezati južnu Bačku sa Sremskim okrugom i Mačvom i olakšati transport kamiona i omogućiti brži prevoz putnika. Pored predsednika Republike Srbije, početku radova prisustvovali su i premijer Ana Brnabić, ambasador Kine u Srbiji Čen Bo, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, predsednik opštine Šid Zoran Semenović, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak.