Izaberite stranicu

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKATA ZA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKU RAZRADU ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE I POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA na kat. parcelama br. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 i 1616 u KO Gibarac

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020), oglašava:

JAVNU
PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKATA
ZA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKU RAZRADU ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE I POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA na kat. parcelama br. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 i 1616 u KO Gibarac

Za vreme trajanja javne prezentacije, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da se upoznaju sa sadržinom Urbanističkog projekta kao i da dostave ovom Odeljenju svoje primedbe i sugestije, isključivo u pisanom obliku.

Javna prezentacija će se održati u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid u Šidu, ul. Karađorđeva br. 2 u trajanju od 7 dana i to u periodu od 1. decembra do 8. decembra 2021. god.

Odeljenje za urbanizam, komunalno – stambene
i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Šid