Izaberite stranicu
ЈАВНИ КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ЗА БРИГУ О СЕЛУ

ЈАВНИ КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ЗА БРИГУ О СЕЛУ

„Нема стајања, настављамо пуном паром! Куће су ту, њих 150.000. Колико год буде интересовања држава ће излазити у сусрет и издвајати средства за те намене“, изјавио је данас Милан Кркобабић, министар за бригу о селу на радном састанку са челним људима јединица локалних самоуправа са читаве територије Републике Србије. Данашњем састанку присуствовао је и председник Скупштине општине Шид, Тихомир Стаменковић.

Влада Србије је на предлог Министарства за бригу о селу у јануару ове године донела Уредбу о утврђивању програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину, по којој је 22. фебруара расписан Јавни конкурс. Програмом је, као и прошле године, предвиђена додела бесповратних средстава младим брачним и ванбрачним паровима, самохраном родитељу и младом пољопривреднику/ци до 45 година живота за куповину сеоске куће са окућницом, која може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима. Током 2021. године општина Шид имала је укупно 21 успешно реализовану регистрацију, а од расписивање овогодишњег јавног конкурса до данас, пристигло је четири пријаве. Све неопходне информације о Конкурсу и начину подношења конкурсне документације, грађани општине Шид могу добити у згради Услужног центра општине Шид, на адреси ул. Цара Лазара бр.7 или позивом на број 022/710-230.


ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ У АДАШЕВЦИМА

ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ У АДАШЕВЦИМА

Радовима у Железничкој и улици Бранка Радичевића, започети су радови на чишћењу и продубљивању канала за сакупљање и одвођење атмосферске воде у месној заједници Адашевци. Радови се изводе у оквиру редовног одржавања каналске мреже на територији општине Шид након зимског периода.


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06), Одлуке о буџету општине Шид за 2022. годину („Сл.лист општине Шид“ број 28/21), члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број 1/15), Комисија за расподелу буџетских средстава верским заједницама на територији општине Шид, дана 1.3.2022. године,  расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Ради унапређивања верске слободе и сарадње са црквама и верским заједницама расписује се конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама чије је седиште, и које регистровану делатност обављају на територији општине Шид.

II

Право учешћа на конкурсу имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама, и које делују на територији општине Шид, а приликом расподеле средстава предност ће имати цркве са већим бројем верских објеката.

III

Средства која се додељују по овом конкурсу планирана су у Буџету општине Шид за 2022. годину, на функционалној класификацији: 840: Верске и остале услуге заједнице; програм: 1201: Развој културе и информисања; Активност: 1201-0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа; позиција: 148; економска класификација: 481000: Дотације невладиним организацијама.

Укупан износ средстава намењених за финансирање пројеката цркава и верских заједница из Буџета општине Шид у 2022. години износи 2.800.000,00 динара.

Цркве и верске заједнице из тачке II овог конкурса могу поднети пријаву ради доделе средстава за:

  • Инвестиционе радове на црквеним објектима,
  • Обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дуже времена и текуће одржавање, а посебно црквених објеката који су споменици културе,
  • Обнову и текуће одржавање парохијских домова и верских објеката-споменика,
  • Уређење и ревитализацију простора верских гробаља,
  • Обнову икона, верских и сакралних предмета,
  • Подршка организовању верских манифестација од значаја за општину Шид,
  • Унапређење сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, културном и социјално-хуманитарном плану.

IV

Конкурс и формулар за пријаву (образац број 1.) могу се преузети на сајту Општине Шид, www.sid.rs и у згради Општине Шид, Карађорђева бр.2, канцеларија бр. 1, сваког радног дана у термину од 07,00 до 15,00 часова, а ближе информације се могу добити на наведеној адреси, или на број телефона 022/714-120.

V

Пријава са потребном документацијом предаје се у затвореној коверти лично у писарници Општинске управе Шид или путем поште на адресу:

Карађорђева бр.2, 22240 Шид за Комисију за расподелу буџетских средстава верским заједницама на територији Општине Шид са назнаком „за Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница на територији Општине Шид“

Рок за подношење пријаве тече од дана расписивања Конкурса до 15.3.2022. године у 15,00 часова.

Уз пријаву подносилац пријаве дужан је обавезно приложити:

  • доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјект регистрован
  • детаљан опис пројекта за чије се суфинансирање подноси пријава.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.

VI

На основу предлога Комисије за расподелу средстава верским заједницама коначно решење о расподели средстава црквама и верским заједницама донеће Општинско веће општине Шид.

VII

Корисник средстава је дужан да средства користи искључиво за намену за коју су му додељена као и да по утрошку средстава, а најкасније до 31.12.2022. године, Комисији за расподелу средстава верским заједницама поднесе финансијски извештај о наменско утрошеним средствима са одговарајућом документацијом.

Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној години.

VIII

Конкурс се објављује у на огласној табли општине Шид и на званичној интернет презентацији општине Шид (www.sid.rs).

У Шиду, дана: 1.3.2022. године

Број: 401-34/III-07

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Слободан Рудић