Izaberite stranicu

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације просторне целине пољопривредног и етно-туристичког Комплекса винарије са дегустацијом вина од аутохтоних сорти винове лозе Срема, са пратећим угоститељским и Wellness-Spa садржајима, на кат.парцелама бр. 1537, 1538, 1539,1562 и деловима кат. парцела бр. 1536, 1540 и 1541, Потес Бена, КО Бачинци

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020; 52/2021), оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације просторне целине пољопривредног и етно-туристичког Комплекса винарије са дегустацијом вина од аутохтоних сорти винове лозе Срема, са пратећим угоститељским и Wellness-Spa садржајима,
на кат.парцелама бр. 1537, 1538, 1539,1562 и деловима кат. парцела бр. 1536, 1540 и 1541,
Потес Бена, КО Бачинци

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином наведеног Урбанистичког пројекта као и да доставе овом Одељењу своје примедбе и сугестије искључиво у писаном облику.
Јавна презентација ће се одржати у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, у законски прописаном року у трајању од 7 дана и то у периоду од 24. до 30. јуна 2022. г.
Овлашћено лице за контакт: Бранислав Чубрило, дипл. правник, тел. 022 714 048.

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Шид

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу објекта у функцији пољопривреде, на кат. парцели бр. 3350 у КО Беркасово

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020; 52/2021), оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу објекта у функцији пољопривреде, на кат. парцели бр. 3350 у КО Беркасово

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином наведеног Урбанистичког пројекта као и да доставе овом Одељењу своје примедбе и сугестије искључиво у писаном облику.
Јавна презентација ће се одржати у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, у законски прописаном року у трајању од 7 дана и то у периоду од 24. до 30. јуна 2022. г.
Овлашћено лице за контакт: Бранислав Чубрило, дипл. правник, тел. 022 714 048.

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Шид

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Батровци“, на аутопуту Е-70, општина Шид

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020; 52/2021), оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја
на граничном прелазу „Батровци“, на аутопуту Е-70, општина Шид

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином наведеног Урбанистичког пројекта као и да доставе овом Одељењу своје примедбе и сугестије искључиво у писаном облику.
Јавна презентација ће се одржати у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2 у трајању од 7 дана и то у периоду од 12. до 19. априла 2022. г.
Овлашћено лице за контакт: Сузана Цвитковац, дипл.инж.арх., тел. 062 656 196

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Шид

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06), Одлуке о буџету општине Шид за 2022. годину („Сл.лист општине Шид“ број 28/21), члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број 1/15), Комисија за расподелу буџетских средстава верским заједницама на територији општине Шид, дана 1.3.2022. године,  расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Ради унапређивања верске слободе и сарадње са црквама и верским заједницама расписује се конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама чије је седиште, и које регистровану делатност обављају на територији општине Шид.

II

Право учешћа на конкурсу имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама, и које делују на територији општине Шид, а приликом расподеле средстава предност ће имати цркве са већим бројем верских објеката.

III

Средства која се додељују по овом конкурсу планирана су у Буџету општине Шид за 2022. годину, на функционалној класификацији: 840: Верске и остале услуге заједнице; програм: 1201: Развој културе и информисања; Активност: 1201-0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа; позиција: 148; економска класификација: 481000: Дотације невладиним организацијама.

Укупан износ средстава намењених за финансирање пројеката цркава и верских заједница из Буџета општине Шид у 2022. години износи 2.800.000,00 динара.

Цркве и верске заједнице из тачке II овог конкурса могу поднети пријаву ради доделе средстава за:

 • Инвестиционе радове на црквеним објектима,
 • Обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дуже времена и текуће одржавање, а посебно црквених објеката који су споменици културе,
 • Обнову и текуће одржавање парохијских домова и верских објеката-споменика,
 • Уређење и ревитализацију простора верских гробаља,
 • Обнову икона, верских и сакралних предмета,
 • Подршка организовању верских манифестација од значаја за општину Шид,
 • Унапређење сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, културном и социјално-хуманитарном плану.

IV

Конкурс и формулар за пријаву (образац број 1.) могу се преузети на сајту Општине Шид, www.sid.rs и у згради Општине Шид, Карађорђева бр.2, канцеларија бр. 1, сваког радног дана у термину од 07,00 до 15,00 часова, а ближе информације се могу добити на наведеној адреси, или на број телефона 022/714-120.

V

Пријава са потребном документацијом предаје се у затвореној коверти лично у писарници Општинске управе Шид или путем поште на адресу:

Карађорђева бр.2, 22240 Шид за Комисију за расподелу буџетских средстава верским заједницама на територији Општине Шид са назнаком „за Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница на територији Општине Шид“

Рок за подношење пријаве тече од дана расписивања Конкурса до 15.3.2022. године у 15,00 часова.

Уз пријаву подносилац пријаве дужан је обавезно приложити:

 • доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјект регистрован
 • детаљан опис пројекта за чије се суфинансирање подноси пријава.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.

VI

На основу предлога Комисије за расподелу средстава верским заједницама коначно решење о расподели средстава црквама и верским заједницама донеће Општинско веће општине Шид.

VII

Корисник средстава је дужан да средства користи искључиво за намену за коју су му додељена као и да по утрошку средстава, а најкасније до 31.12.2022. године, Комисији за расподелу средстава верским заједницама поднесе финансијски извештај о наменско утрошеним средствима са одговарајућом документацијом.

Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној години.

VIII

Конкурс се објављује у на огласној табли општине Шид и на званичној интернет презентацији општине Шид (www.sid.rs).

У Шиду, дана: 1.3.2022. године

Број: 401-34/III-07

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Слободан Рудић

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за заштиту и унапређење животне средине, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање програма и пројеката удружења грађана са територије општине Шид, а који су од јавног интереса, за деловање из области заштите и унапређења животне средине.

2. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

На конкурс пријаве могу поднети удружења и Савези удружења чије је седиште на територији општине Шид.

Удружења и савези удружења могу конкурисати са највише једном пријавом.

3. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених програма и пројеката су 650.000,00 динара.

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 • да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре;
 • да имају искуство у реализацији програма за који подносе захтев.

5. БЛИЖА МЕРИЛА И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ:

Предложени програми и пројекти треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњавају следеће критеријуме:

 • да су од значаја за заштиту и унапређење животне средине;
 • да су од интереса за oпштину Шид;
 • да су у складу са законом, општим актима удружења и асоцијације чији је удружење члан;
 • да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 • да предвиђају ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за   реализацију програма;
 • да се реализују до 31.12.2022. године.

6 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

Рок за подношење конкурсне документације почиње да тече од 01.03.2022. године.

Пријаве на конкурс подносе се  Комисији закључно са 15.03.2022. године до 15,00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за заштиту и унапређење животне средине“

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид.

Уз пријаву на конкурс подносе се:

 1. образац пријаве за учешће на конкурсу;
 2. фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 3. фотокопија ОП обрасца (овлашћених лица);
 4. фотокопија ПИБ-а;
 5. фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико се до 15.03.2022. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити    накнадно);
 6. извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 7. програм рада за текућу годину;
 8. списак чланова удружења;
 9. друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

На основу коначне Одлуке о додели средставам, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

Корисници средстава дужни су да пројекат за који су им додељена средства реализују до 31.12.2022. године.

Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

У Шиду,

28.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мита Аврамов