Izaberite stranicu

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKATA ZA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKU RAZRADU ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE I POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA na kat. parcelama br. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 i 1616 u KO Gibarac

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020), oglašava:

JAVNU
PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKATA
ZA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKU RAZRADU ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE I POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA na kat. parcelama br. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 i 1616 u KO Gibarac

Za vreme trajanja javne prezentacije, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da se upoznaju sa sadržinom Urbanističkog projekta kao i da dostave ovom Odeljenju svoje primedbe i sugestije, isključivo u pisanom obliku.

Javna prezentacija će se održati u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid u Šidu, ul. Karađorđeva br. 2 u trajanju od 7 dana i to u periodu od 1. decembra do 8. decembra 2021. god.

Odeljenje za urbanizam, komunalno – stambene
i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Šid

OBAVEŠTENJE

Na osnovu čl. 57. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, izdaje

 

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da će se javna sednica Komisije za planove opštine Šid, na kojoj će se razmatrati rezultati obavljenog javnog uvida u Nacrt Prostornog plana opštine Šid i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, održati u ponedeljak 15. novembra 2021. g., sa početkom u 11 časova u velikoj sali Opštinske uprave opštine Šid u Šidu u ul. Karađorđeva br. 2.

 

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i

imovinsko-pravne poslove

Opštinske uprave opštine Šid

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKATA ZA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKU RAZRADU LOGISTIČKOG CENTRA ABROYAL u Vašici na kat.parc.br. 1424/2, 1424/4, 1424/1 i 1426/2 u k.o. Vašica

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020), oglašava:

JAVNU
PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKATA
ZA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKU RAZRADU LOGISTIČKOG CENTRA ABROYAL u Vašici na kat.parc.br. 1424/2, 1424/4, 1424/1 i 1426/2 u k.o. Vašica

Za vreme trajanja javne prezentacije, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da se upoznaju sa sadržinom Urbanističkog projekta kao i da dostave ovom Odeljenju svoje primedbe i sugestije, isključivo u pisanom obliku.

Javna prezentacija će se održati u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid u Šidu, ul. Karađorđeva br. 2 u trajanju od 7 dana i to u periodu od 17. do 24. novembra 2021. g.

Odeljenje za urbanizam, komunalno – stambene
i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Šid