Izaberite stranicu

Конкурс за доделу средстава из буџетаопштине Шид за програме и пројекте удружења са територије општине Шид у 2020. години

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2020. ГОДИНИ

 1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у Републици Србији услед корона вируса COVID-19, под програмима и пројектима удружења са територије општине Шид, у смислу овог конкурса, сматрају се пријаве које се односе на финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења грађана.

Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења грађана са територије општине Шид, која делују у следећим областима од јавног интереса:

 1. људска права и развој цивилног друштва,
 2. економска самосталност и оснаживање жена у локалној средини,
 3. равноправности полова намењених унапређењу положаја жена у радном и

    друштвеном окружењу,

 1. социјална – заштита, заштита бораца, ратних војних и цивилних инвалида,
 2. заштита лица са инвалидитетом,
 3. друштвена брига о деци и омладини,
 4. подстицање наталитета,
 5. помоћ старима,
 6. заштита и промовисање људских и мањинских права,
 7. здравствена заштита, заштита на раду и противпожарна заштита,
 8. неговање и очување народне традиције,
 9. заштита животне средине, заштита животиња и одрживи развој,
 10. пољопривреда, лов, риболов, туризам и предузетништво,
 11. хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и

      непосредно следи јавне потребе.

                                                                  Текући расходи и издаци који се могу финансирати/суфинансирати у складу са конкурсом су:

                                                                 – закуп простора за рад,

– услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),

– енергетске услуге,

– комуналне услуге,

– трошкови књиговодствених услуга,

– трошкови одржавања рачуна у банци,

– трошкови настали услед спровођења мера заштите против COVID-19.

 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

                                                                                                                                        На конкурс пријаве могу поднети удружења и савези удружења чије је седиште на територији општине Шид.

Удружења и савези удружења регистровани са седиштем изван територије општине Шид, а делују у области здравствене заштите, имају право поднети пријаву на конкурс за текуће расходе и издатке које имају према својим члановима чије се пребивалиште налази на територији општине Шид.

Удружења и савези удружења могу конкурисати са највише једном пријавом.

 1. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

       Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених текућих расхода и издатака удружења грађана су 3.000.000,00 динара.

 1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

                                                                                         Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 • да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре,
 • да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2019. години.
 1. 5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

Пријаве на конкурс се подносе Комисији закључно са 18.11.2020. године до 15,00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид“

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид

Уз пријаву на конкурс подноси се:

 • фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 • фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
 • фотокопија ПИБ-а;
 • фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико се до

   18.11.2020. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити накнадно);

 • извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 • фотокопија рачуна чије је плаћање потребно извршити или рефундирати;
 • списак чланова удружења;
 • друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу  

   средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

                               Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

       На основу коначне Одлуке о додели средставам, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

       Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше до 31.12.2020. године.

       Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

     У Шиду,     03.11.2020. годинеПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дејана Крсмановић


Документација:

Конкурс за доделу сресдства из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе која од значаја за општину Шид

На основу чланова 3-8. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте у области културе који су од значаја за општину Шид („Сл.лист општине Шид“ број: 2/13, 1/14, 1/15 и 1/16), Комисија за доделу средстава за програме и пројекте у области културе, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД  ЗА 2020. ГОДИНУ

 1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

            С обзиром на епидемиолошку ситуацију у Републици Србији услед вируса COVID-19, под програмима и пројектима у области културе који су од значаја за општину Шид за 2020. годину, у смислу овог Конкурса, сматрају се програми и пројекти који се односе на финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења и организација у области културе.

            Основни циљ за доделу средстава по овом Конкурсу је финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења и организација у области културе, а чији програми и пројекти припадају следећим областима културе:

 1. библиотечко-информационе делатности,
 2. културно-образовне делатности,
 3. заштите културних добара,
 4. музичког стваралаштва,
 5. аматерског стваралаштва,
 6. сценског стваралаштва,
 7. визуелне уметности,
 8. кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва.

            Текући расходи и издаци који се могу финансирати/суфинансирати у складу са Конкурсом су:

      -закуп простора за рад,

      -услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),

      -енергетске услуге,

      -комуналне услуге,

      -трошкови књиговодствених услуга,

      -трошкови одржавања рачуна у банци,

      -трошкови настали услед спровођења мера заштите против COVID-19.

 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

            Пријаве на Конкурс могу поднети:

            -удружења и организације у култури, које су регистроване на територији Општине Шид;

            -други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач општина Шид.

            Пријаве на Конкурс се подносе за пројекте и програме:

            -који се реализују на територији општине Шид;

            -које реализују групе и поједици из општине Шид;

            -који су од значаја за промовисање општине Шид, као и унапређење интернационалне сарадње; и

            -који су од посебног значаја за општину Шид.

 1. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

            Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених текућих расхода и издатака удружења и организација у области културе су 2.000.000,00 динара.

 1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

            Удружења и организације треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

      – да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре,

      – да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2019. години.

 1. 5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

            Пријаве на Конкурс се подносе Комисији закључно са 18.11.2020. године до 15:00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

            Пријаве се подносе непосредно у писарници Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме и пројекте

у области културе

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид

            Уз пријаву на конкурс подноси се:

 • фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 • фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
 • фотокопија ПИБ-а;
 • фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико се до

   18.11.2020. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити накнадно);

 • извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 • фотокопија рачуна чије је плаћање потребно извршити или рефундирати,
 • списак чланова удружења,
 • друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу 

   средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

            Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

            Kонкурсна документација (образац пријаве и текст конкурса) се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

            Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са Конкурсом, неће се разматрати.

            Подносиоци захтева имају право жалбе на Одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

       На основу коначне Одлуке о додели средстава, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

       Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше до 31.12.2020. године.

       Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

У Шиду,

03.11.2020. године
Број: 644-3/II-20

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Тихомир Стаменковић

Конкурсна документација:Јавна презентација

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид и Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине из Новог Сада, у складу са чл. 63. став 2. и чл. 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018; 31,37/2019; 9/2020) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

         Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом) максималне спратности П+1, на катастарској парцели бр. 3318/1 у КО Адашевци, потес Сеча, општина Шид

         Обрађивач : Пројектни биро „КРУГ ПЛУС“ из Сремске Митровице, одговорни урбаниста Горан Милутиновић, дипл.инж.арх.      

         Овлашћено лице за контакт : Драган Петровић, дипл.инж.грађ., телефон 062 755 051, Email : urbanizamsid@gmail.com

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином Урбанистичког пројекта као и да доставе своје примедбе и сугестије искључиво у писаном облику на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид: Шид, ул. Карађорђева бр. 2, најкасније до краја трајања јавне презентације.

         Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у законски прописаном року у трајању од 7 дана и то у периоду од 23. до 29. септембра 2020. г., а увид у урбанистички пројекат биће омогућен на званичној интернет адреси општине Шид : www.sid.rs, као и у просторијама Одељења.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број: 610-5/IV-02-2020

Дана, 27.08.2020. године

ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 25/19), Општинска управа општине Шид расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Расписује се Јавни позив за финансирање трошкова превоза ученика средњих школа у школској 2020/2021. години.

Средства за превоз обезбеђују се за школску 2020./2021. годину, почев од 27.августа 2020. године, у висини 50% и 20% од цене месечне претплатне карте.

II

Право на финансирање трошкова превоза из буџета Општине Шид имају ученици средњих школа са територије општине Шид који први пут уписују школску годину, а који нису корисници услуга смештаја и свакодневно путују у Шид, као и они који путују ван територије ове општине ради школовања у средњошколским установама, под условом да се нису уписали и да се не школују у средњим школама које постоје на територији општине Шид (Гимназија ако су у питању општи смер и друштвено језички смер и смер економског техничара и Техничка школа ако су у питању профили: пољопривреда, производња и прерада хране, машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељство и туризам).

III

Финансирање превоза из претходнe тачке у висини 50% од цене месечне претплатне карте имају:

1. деца корисника туђе неге и помоћи или социјалне помоћи,

2. деца корисника дечијег додатка,

3. деца са сметњама у развоју.

Финансирање превоза из претходне тачке у висини 20% од цене месечне претплатне карте имају и остала деца која испуњавају услове наведене у истом, а не испуњавају услове за финансирање превоза у износу од 50%.

Право на финансирање сходно ставу 2. ове тачке имају и ученици који се школују у средњошколским установама ван територије ове општине, ако доставе доказ да су се у њих морали уписати због недовољног броја места на смеровима односно профилима које похађају у средњим школама општине Шид.

IV

Документација неопходна за остваривање права на финансирање трошкова превоза:

 • захтев
  • очитана здравствена књижица или лична карта ученика и лична карта законског заступника ученика
  • потврда из школе о редовном упису школске године
  • уговор о превозу закључен између законског заступника ученика и превозника
  • документ којим се доказује да ученик испуњава услове за финансирање превоза у висини 50% од цене превоза (решење којим се родитељу (старатељу) признаје својство корисника туђе неге и помоћи и социјалне помоћи, решење којим се родитељу (старатељу) признаје својство корисника дечијег додатка, решење надлежног органа да ученик има статус лица са посебним потребама) - по службеној дужности прибавља службеник који води поступак по захтеву странке
  • доказ да се школује у установи ван територије општине Шид због недовољног броја места на смеровима односно профилима које постоје у средњим школама општине Шид (за финансирање превоза у висини 20%)
  • фотокопија текућег рачуна законског заступника ученика

V

Конкурс је отворен од дана објављивања на огласним таблама Општине Шид, огласним таблама месних заједница, средствима јавног информисања и званичном сајту општине Шид, од 27.08.2020. године до 11.09.2020. године.

VI

Захтеви са пратећом документацијом (осим оне која се прибавља по службеној дужности) се подносе на адреси: Општинска управа Општине Шид, Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.

VII

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.

НАЧЕЛНИК

Бојана Мравик

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ“

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДОПШТИНСКА УПРАВАНАЧЕЛНИКБрој: 610-5/IV-02-2020Дана, 27.08.2020. годинеШИДНа основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци,ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 25/19),Општинска управа општине Шид расписујеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ Расписује се Јавни позив за финансирање трошкова превоза ученика средњих школа ушколској 2020/2021. години.Средства за превоз обезбеђују се за школску 2020./2021. годину, почев од 27.августа 2020.године, у висини 50% и 20% од цене месечне претплатне карте.IIПраво на финансирање трошкова превоза из буџета Општине Шид имају ученици средњихшкола са територије општине Шид који први пут уписују школску годину, а који нисукорисници услуга смештаја и свакодневно путују у Шид, као и они који путују вантериторије ове општине ради школовања у средњошколским установама, под условом да сенису уписали и да се не школују у средњим школама које постоје на територији општинеШид (Гимназија ако су у питању општи смер и друштвено језички смер и смер економскогтехничара и Техничка школа ако су у питању профили: пољопривреда, производња ипрерада хране, машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељство итуризам).IIIФинансирање превоза из претходнe тачке у висини 50% од цене месечне претплатне картеимају:1. деца корисника туђе неге и помоћи или социјалне помоћи,2. деца корисника дечијег додатка,3. деца са сметњама у развоју.Финансирање превоза из претходне тачке у висини 20% од цене месечне претплатне картеимају и остала деца која испуњавају услове наведене у истом, а не испуњавају услове зафинансирање превоза у износу од 50%.Право на финансирање сходно ставу 2. ове тачке имају и ученици који се школују усредњошколским установама ван територије ове општине, ако доставе доказ да су се у њихморали уписати због недовољног броја места на смеровима односно профилима којепохађају у средњим школама општине Шид.IVДокументација неопходна за остваривање права на финансирање трошкова превоза: захтев  очитана здравствена књижица или лична карта ученика и лична карта законскогзаступника ученика потврда из школе о редовном упису школске године уговор о превозу закључен између законског заступника ученика и превозника документ којим се доказује да ученик испуњава услове за финансирање превоза увисини 50% од цене превоза (решење којим се родитељу (старатељу) признаје својствокорисника туђе неге и помоћи и социјалне помоћи, решење којим се родитељу (старатељу)признаје својство корисника дечијег додатка, решење надлежног органа да ученик има статуслица са посебним потребама) - по службеној дужности прибавља службеник који водипоступак по захтеву странке доказ да се школује у установи ван територије општине Шид због недовољног бројаместа на смеровима односно профилима које постоје у средњим школама општине Шид (зафинансирање превоза у висини 20%) фотокопија текућег рачуна законског заступника ученикаVКонкурс је отворен од дана објављивања на огласним таблама Општине Шид, огласнимтаблама месних заједница, средствима јавног информисања и званичном сајту општине Шид,од 27.08.2020. године до 11.09.2020. године.VIЗахтеви са пратећом документацијом (осим оне која се прибавља по службеној дужности) сеподносе на адреси: Општинска управа Општине Шид, Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.VIIНепотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати. НАЧЕЛНИКБојана Мравик

ЈАВНИ ПОЗИВ!

Општина Шид по основу Закључка Општинског Већа од 06.08.2020. год. обавештава сва физичка и правна лица који као закупци користе пословне просторије која су јавна својине општине Шид и који нису обављали своју делатност или су имали битно смањен обим пословања током периода проглашеног ванредног стања услед пандемије болести CoVid-19, а која су до 1. марта 2020. год. измирили своје обавезе по основу закупнине, да се пријаве са захтевом Комисији за располагање непокретностима у својини општине Шид ради ослобађања плаћања закупнине за месеце март, април и мај 2020. год.

Уколико су измирили своје обавезе за наведене месеце, закупци могу да поднесу захтев за ослобађање закупнине за период од три месеца који следе. Пријаве ће се примати до 01.10.2020. године у згради Општинске управе Шид, ул. Карађорђева бр. 2. За све остале информације позвати тел. 064/86-77-099, контакт особа Бранислав Чубрило.