Izaberite stranicu

Наоснову члана43став1тачка7Законаозапошљавању иосигурању заслучај незапослености(„Сл.гласникРС“,бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања Општине Шид за 2020. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ ЛАПЗ Суфинансирање број 2000-101-2/2020 од 27.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ШИД

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенственотеже запошљивихнезапосленихлицаинезапослениху стању социјалнепотребе,ради очувањаиунапређењарадних способностинезапослених,каоирадиостваривања одређеногдруштвеногинтереса.Јавни радспроводипослодавац-извођачјавног рада,кога одређујеНационалнаслужбазазапошљавање(у даљемтексту: Националнаслужба) на основу јавног конкурса и мишљења Локалног савета за запошљавање Општине Шид.

Послодавац – извођач јавног рада, са седиштем на територији Општине Шид, може организовати спровођење јавних радова само уколико у програм укључује незапослена лица из следећих категорија теже запошљивих:

млади до 30 година живота,
вишкови запослених,
лица старија од 50 година,
лица без квалификација и нискоквалификовани,
особе са инвалидитетом,
Роми,
радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
дугорочно незапослена лица (на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци),
млади у домском смештају,
особе из руралних подручја,
жене,
избегла и расељена лица,
повратници према споразуму о реадмисији,
самохрани родитељи,
15.супружници из породице у којој су оба супружника незапослена,

16.родитељи деце са сметњама у развоју,

17.бивши извршиоци кривичних дела

као и остала лица у стању социјалне потребе.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из наведених категорија незапослених.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

  • социјалне заштите и хуманитарног рада,
  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
  • одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

  • исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
  • накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
  • 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
  • 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
  • 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
  • накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама; послодавцу – извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

ПравоучешћанаЈавномконкурсузаорганизовањеспровођењајавнихрадована којимасе ангажујунезапосленалицаимају:

органи јединицe локалне самоуправе,
јавне установе и јавна предузећа,
привредна друштва,
предузетници,
задруге и
удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Правонадоделу средставаза организовањеспровођењајавног радапослодавац- извођачјавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Документација за подношење пријаве:

попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР;
фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
фотокопија лиценце за пружање услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите – за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници – помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот – персонална асистенција и др.);
информације о корисницима услуга (број и структура) – за послодавцa – извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.
Уколикопослодавац- извођач јавног рада организује обуку,неопходнојеприложити интернипрограм обукеилипрограм образовне установенапрописаном обрасцу Националнеслужбе,каоибиографију инструктора/предавача,осимпослодавца- пружаоцауслуга социјалнезаштите, којиподлежеобавезиоспособљавања новозапосленихускладуса законом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка Националној служби за запошљавање Филијала Сремска Митровица – Испостава Шид. Пријава се подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање Филијала Сремска Митровица – Испостава Шид или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине www.sid.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлукао одобравању средставазаспровођењејавног рададоносисена основу ранг-листеуз прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање Општине, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног рада од стране Националне службе, у року од 30 дана од дана истека Јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца – извођача јавног рада коме је 2018, 2019. и 2020. године финансирано спровођење јавног рада у истој области, у складу са износом средстава који је опредељен Споразумом.

Списакпослодаваца-извођачакојимајеодобрено спровођењејавних радовасе објављујена огласној табли Филијале Националне службе за запошљавање Испоставе Шид.

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ

Критеријуми

Број бодова

Област спровођењајавног рада

Одржавањеизаштитаживoтне срединеиприроде

10

Социјална заштитаи хуманитарни рад

8

Одржавањеи обнављањејавне инфраструктуре

5

Дужинатрајања јавнограда

3 и 4месеца

20

2 месеца

10

1 месец

5

Категорија лица

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво женабез квалификација и нискоквалификованих

20

Јавни рад подразумева ангажовање искључиволицабез квалификација и нискоквалификованих

15

Јавни рад подразумева ангажовање искључивоженакоје припадајуследећимкатегоријама: 1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 2. Роми, 3. лица која посао траже дуже од 18 месеци, а не припадају категоријама из тачака 1 и 2

10

Претходно коришћена средства Националне службепо програмујавних радова*

Нису раније коришћена средства

10

Коришћенасредствау другим областима

5

Коришћенасредствау истој области

0

Процена важностиподнете пријаве заспровођење јавноградаза локалнотржиштерадаза подручје надлежнефилијале**

до 10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

70

*Критеријум„ПретходнокоришћенасредстваНационалнеслужбепопрограму јавних радова“ односисена2018, 2019. и 2020. годину, које је организовала и финансирала у целости или делимично Национална служба. Изузетно, послодавцима који су претходно користили средства, а поднели су пријаву за област социјалне заштите и хуманитарног рада, додељује се 5 бодова. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.

**Критеријум„Проценаважностиподнетепријавезаспровођењејавнограда за локалнотржиште радазаподручјенадлежнефилијале“подразумевадаједиректор надлежнефилијаледонеоодлуку ододатнимкритеријумима,којајеистакнутана огласнојтаблинадлежнефилијалеузјавниконкурс.Наоснову одлукејемогуће доделитидо 10бодова,узимајућиу обзирследећекритеријуме:развијеност општине, друштвенукористкојасеостварујекрозреализацију јавнограда,привреднизначајза развојрегиона,мишљењенадлежногорганатериторијалнеаутономијеилилокалнесамоуправе/локалногсаветаза запошљавањеидр.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац- извођач јавног радаје дужан данакон донетеодлукео одобравању средставазаспровођењејавнограда,апрезакљученогуговораоспровођењу јавног рада, закључиуговор опривременим иповременимпословимаса лицимаса евиденцијенезапослених.

Датумангажовања лицаса којимаје закљученуговоропривременимиповременим пословиманеможебитипредатумазакључивањауговораоспровођењу јавнограда, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођењејавног рада.

ДиректорфилијалеНационалнеслужбепоовлашћењу директораНационалнеслужбе (или други запослени којег овласти директор Националне службе), председник Општине Шид и послодавац – извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

уговориопривременимиповременимпословимасанезапосленимлицима,као доказо ангажовању лицанајавномраду;
новитерминпланпотписан од стране послодавца – извођача јавног рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
изјава послодавца – извођача јавног рада о именовању координатора програма јавног рада (координатор ангажованих лица на спровођењу јавног рада може бити искључиво запослени код послодавца – извођача јавног рада кога определи као одговорног за извршавање ових послова);
спецификација средстава – материјала за рад, у складу са одобреним средствимазанакнадутрошковаспровођењајавнограда;
потврдабанкеоотвореномнаменскомрачунуикартондепонованихпотписа наменскограчуна,важећих у моменту пријемасредставаобезбеђењаидавања меничноговлашћења / потврда о отвореном евиденционом рачуну и образац овере потписа (ОП образац);
одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирањапослодавца- извођачајавнограда;
заправналица-доказоизвршенојрегистрацијименица(попуњенипотписан захтев зарегистрацијуменица);
фотокопија/очитаналичнакартаодговорноглицапослодавца-извођачајавног рада/жиранта и
други докази у зависности од статуса жиранта*.
У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

За предузетника:
 за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;

за одобренасредствауизносуод2.000.001,00динараивише – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месециоддана издавања.

За правно лице:
 за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;

заодобренасредствауизносуод2.000.001,00динараивише – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месециод данаиздавања.

За кориснике јавних средстава:
 изјава одговорног лица, послодавца – извођача јавног рада корисника јавних средстава, да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

Статуспослодавца-извођачајавноградау погледу изворасредставафинансирања бићепроверен одстранеНационалнеслужбенаоснову расположивих података УправезатрезориНароднебанкеСрбије.

Почеткомспровођењајавног радасматраседатумпријавена осигурањепрвог незапосленоглицаангажованогнајавномраду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац- извођач јавноградадужан једа:

радно ангажована лица задржи до истека трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послодавац – извођач јавног рада у року од 15 дана врши замену другим незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа квалификације, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
редовно,узаконскиутврђенимроковима,вршиуплатууговорененакнадеза обављенипосао,натекућирачунлицаангажованих најавномраду и достављадоказе;
редовно врши уплатуприпадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнадеспровођењајавног рада,ускладу сауговором;
доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са закономизахтевомстандардаза конкретнепословејавнограда;
доставифотокопијупотврде/сертификатаостеченимкомпетенцијамарадно ангажованих лицанаспровођењу јавног раданаконзавршенеобуке,на прописаном обрасцу, односно фотокопију потврде, у складу са законом;
месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
Националнојслужбиомогућиконтролуреализацијеуговорнихобавезаиувид усвупотребнудокументацијуи токспровођењајавног рада;
обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговораурокуодосамдана од дананастанкапромене;
достави Националној служби фотографије места извођења јавног рада по завршетку јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију).
Услучајунеиспуњењаилиделимичног испуњењаобавезаизуговора,послодавац- извођачјавног рада је уобавези да врати цео илисразмеран износисплаћених средставаувећанза законскузатезнукамату од дана преноса средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошљавање Филијала Сремска Митровица, телефон: 022/638-830, Општини Шид Канцеларији за локални економски развој ул.Карађорђева број 2, телефон: 022/719-142 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.sid.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 15.06.2020. године.