Izaberite stranicu

Naosnovu člana43stav1tačka7Zakonaozapošljavanju iosiguranju zaslučaj nezaposlenosti(„Sl.glasnikRS“,br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 94/19) i čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Šid za 2020. godine i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera APZ LAPZ Sufinansiranje broj 2000-101-2/2020 od 27.05.2020. godine

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I OPŠTINA ŠID

Raspisuju

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2020. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstvenoteže zapošljivihnezaposlenihlicainezaposlenihu stanju socijalnepotrebe,radi očuvanjaiunapređenjaradnih sposobnostinezaposlenih,kaoiradiostvarivanja određenogdruštvenoginteresa.Javni radsprovodiposlodavac-izvođačjavnog rada,koga određujeNacionalnaslužbazazapošljavanje(u daljemtekstu: Nacionalnaslužba) na osnovu javnog konkursa i mišljenja Lokalnog saveta za zapošljavanje Opštine Šid.

Poslodavac – izvođač javnog rada, sa sedištem na teritoriji Opštine Šid, može organizovati sprovođenje javnih radova samo ukoliko u program uključuje nezaposlena lica iz sledećih kategorija teže zapošljivih:

mladi do 30 godina života,
viškovi zaposlenih,
lica starija od 50 godina,
lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovani,
osobe sa invaliditetom,
Romi,
radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,
dugoročno nezaposlena lica (na evidenciji duže od 12 meseci, a posebno nezaposlena lica koja traže posao duže od 18 meseci),
mladi u domskom smeštaju,
osobe iz ruralnih područja,
žene,
izbegla i raseljena lica,
povratnici prema sporazumu o readmisiji,
samohrani roditelji,
15.supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena,

16.roditelji dece sa smetnjama u razvoju,

17.bivši izvršioci krivičnih dela

kao i ostala lica u stanju socijalne potrebe.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Na javnim radovima se radno angažuje najmanje 5 (pet) nezaposlenih lica iz navedenih kategorija nezaposlenih.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

  • socijalne zaštite i humanitarnog rada,
  • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
  • održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

  • isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, uvećanu za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje; navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;
  • naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini od:
  • 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana,
  • 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca,
  • 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;
  • naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove, odnosno za lica angažovana kod poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, u skladu sa zakonom; po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat o stečenim kompetencijama; poslodavcu – izvođaču javnog rada, odnosno obrazovnoj ustanovi, isplaćuju se sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po angažovanom licu koje je završilo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim kompetencijama; naknada troškova obuke ne može biti isplaćena za lica koja su u prethodnom periodu već završila predviđenu obuku; Nacionalna služba procenjuje opravdanost potrebe za obukom, ukoliko isto nije regulisano zakonom.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

PravoučešćanaJavnomkonkursuzaorganizovanjesprovođenjajavnihradovana kojimase angažujunezaposlenalicaimaju:

organi jedinice lokalne samouprave,
javne ustanove i javna preduzeća,
privredna društva,
preduzetnici,
zadruge i
udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Pravonadodelu sredstavaza organizovanjesprovođenjajavnog radaposlodavac- izvođačjavnog rada može da ostvari pod uslovom da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

III PODNOŠENJE PRIJAVE Dokumentacija za podnošenje prijave:

popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
fotokopija licence za pružanje usluga, u skladu sa propisima u oblasti socijalne zaštite – za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite, odnosno koji se odnose na pružanje pojedinih usluga socijalne zaštite (dnevne usluge u zajednici – pomoć u kući i dr., usluge podrške za samostalni život – personalna asistencija i dr.);
informacije o korisnicima usluga (broj i struktura) – za poslodavca – izvođača javnog rada iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada.
Ukolikoposlodavac- izvođač javnog rada organizuje obuku,neophodnojepriložiti interniprogram obukeiliprogram obrazovne ustanovenapropisanom obrascu Nacionalneslužbe,kaoibiografiju instruktora/predavača,osimposlodavca- pružaocausluga socijalnezaštite, kojipodležeobaveziosposobljavanja novozaposlenihuskladusa zakonom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Način podnošenja prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Sremska Mitrovica – Ispostava Šid. Prijava se podnosi neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Sremska Mitrovica – Ispostava Šid ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu Opštine www.sid.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE

Odlukao odobravanju sredstavazasprovođenjejavnog radadonosisena osnovu rang-listeuz pribavljeno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje Opštine, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca – izvođača javnog rada od strane Nacionalne službe, u roku od 30 dana od dana isteka Javnog konkursa. Izuzetno, prijave koje ispunjavaju uslove Javnog konkursa, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzete u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Nacionalna služba prilikom odlučivanja procenjuje opravdanost uključivanja broja lica i/ili trajanja javnog rada iz prijave, kao i opravdanost podnete prijave poslodavca – izvođača javnog rada kome je 2018, 2019. i 2020. godine finansirano sprovođenje javnog rada u istoj oblasti, u skladu sa iznosom sredstava koji je opredeljen Sporazumom.

Spisakposlodavaca-izvođačakojimajeodobreno sprovođenjejavnih radovase objavljujena oglasnoj tabli Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Ispostave Šid.

BODOVNA LISTA – JAVNI RADOVI

Kriterijumi

Broj bodova

Oblast sprovođenjajavnog rada

Održavanjeizaštitaživotne sredineiprirode

10

Socijalna zaštitai humanitarni rad

8

Održavanjei obnavljanjejavne infrastrukture

5

Dužinatrajanja javnograda

3 i 4meseca

20

2 meseca

10

1 mesec

5

Kategorija lica

Javni rad podrazumeva angažovanje isključivo ženabez kvalifikacija i niskokvalifikovanih

20

Javni rad podrazumeva angažovanje isključivolicabez kvalifikacija i niskokvalifikovanih

15

Javni rad podrazumeva angažovanje isključivoženakoje pripadajusledećimkategorijama: 1. radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, 2. Romi, 3. lica koja posao traže duže od 18 meseci, a ne pripadaju kategorijama iz tačaka 1 i 2

10

Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službepo programujavnih radova*

Nisu ranije korišćena sredstva

10

Korišćenasredstvau drugim oblastima

5

Korišćenasredstvau istoj oblasti

0

Procena važnostipodnete prijave zasprovođenje javnogradaza lokalnotržišteradaza područje nadležnefilijale**

do 10

MAKSIMALAN BROJ BODOVA

70

*Kriterijum„PrethodnokorišćenasredstvaNacionalneslužbepoprogramu javnih radova“ odnosisena2018, 2019. i 2020. godinu, koje je organizovala i finansirala u celosti ili delimično Nacionalna služba. Izuzetno, poslodavcima koji su prethodno koristili sredstva, a podneli su prijavu za oblast socijalne zaštite i humanitarnog rada, dodeljuje se 5 bodova. Navedene podatke iz prijave za sprovođenje javnog rada Nacionalna služba će proveravati uvidom u svoju evidenciju.

**Kriterijum„Procenavažnostipodneteprijavezasprovođenjejavnograda za lokalnotržište radazapodručjenadležnefilijale“podrazumevadajedirektor nadležnefilijaledoneoodluku ododatnimkriterijumima,kojajeistaknutana oglasnojtablinadležnefilijaleuzjavnikonkurs.Naosnovu odlukejemoguće dodelitido 10bodova,uzimajućiu obzirsledećekriterijume:razvijenost opštine, društvenukoristkojaseostvarujekrozrealizaciju javnograda,privredniznačajza razvojregiona,mišljenjenadležnogorganateritorijalneautonomijeililokalnesamouprave/lokalnogsavetaza zapošljavanjeidr.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Poslodavac- izvođač javnog radaje dužan danakon doneteodlukeo odobravanju sredstavazasprovođenjejavnograda,aprezaključenogugovoraosprovođenju javnog rada, zaključiugovor oprivremenim ipovremenimposlovimasa licimasa evidencijenezaposlenih.

Datumangažovanja licasa kojimaje zaključenugovoroprivremenimipovremenim poslovimanemožebitipredatumazaključivanjaugovoraosprovođenju javnograda, niti nakon 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava za sprovođenjejavnog rada.

DirektorfilijaleNacionalneslužbepoovlašćenju direktoraNacionalneslužbe (ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe), predsednik Opštine Šid i poslodavac – izvođač javnog rada, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 30 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada:

ugovorioprivremenimipovremenimposlovimasanezaposlenimlicima,kao dokazo angažovanju licanajavnomradu;
noviterminplanpotpisan od strane poslodavca – izvođača javnog rada, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
izjava poslodavca – izvođača javnog rada o imenovanju koordinatora programa javnog rada (koordinator angažovanih lica na sprovođenju javnog rada može biti isključivo zaposleni kod poslodavca – izvođača javnog rada koga opredeli kao odgovornog za izvršavanje ovih poslova);
specifikacija sredstava – materijala za rad, u skladu sa odobrenim sredstvimazanaknadutroškovasprovođenjajavnograda;
potvrdabankeootvorenomnamenskomračunuikartondeponovanihpotpisa namenskogračuna,važećih u momentu prijemasredstavaobezbeđenjaidavanja meničnogovlašćenja / potvrda o otvorenom evidencionom računu i obrazac overe potpisa (OP obrazac);
odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza u skladu sa izvorom finansiranjaposlodavca- izvođačajavnograda;
zapravnalica-dokazoizvršenojregistracijimenica(popunjenipotpisan zahtev zaregistracijumenica);
fotokopija/očitanaličnakartaodgovornoglicaposlodavca-izvođačajavnog rada/žiranta i
drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta*.
U cilju zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, poslodavac – izvođač javnog rada je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza:

Za preduzetnika:
 za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem;

za odobrenasredstvauiznosuod2.000.001,00dinaraiviše – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 mesecioddana izdavanja.

Za pravno lice:
 za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem;

zaodobrenasredstvauiznosuod2.000.001,00dinaraiviše – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 meseciod danaizdavanja.

Za korisnike javnih sredstava:
 izjava odgovornog lica, poslodavca – izvođača javnog rada korisnika javnih sredstava, da su obezbeđeni svi preduslovi za otpočinjanje sprovođenja javnog rada i da ne postoji mogućnost prilaganja odgovarajućeg sredstva obezbeđenja.

*Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.), penzioner.

Statusposlodavca-izvođačajavnogradau pogledu izvorasredstavafinansiranja bićeproveren odstraneNacionalneslužbenaosnovu raspoloživih podataka UpravezatrezoriNarodnebankeSrbije.

Početkomsprovođenjajavnog radasmatrasedatumprijavena osiguranjeprvog nezaposlenoglicaangažovanognajavnomradu.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac- izvođač javnogradadužan jeda:

radno angažovana lica zadrži do isteka trajanja javnog rada i izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje; u slučaju prestanka radnog angažovanja nezaposlenog lica, poslodavac – izvođač javnog rada u roku od 15 dana vrši zamenu drugim nezaposlenim licem iz iste kategorije i istog nivoa kvalifikacije, za preostalo vreme sprovođenja javnog rada, u skladu sa predviđenim trajanjem po zaključenom ugovoru za sprovođenje javnog rada; pre uključivanja u program/zamenu, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice;
redovno,uzakonskiutvrđenimrokovima,vršiuplatuugovorenenaknadeza obavljeniposao,natekućiračunlicaangažovanih najavnomradu i dostavljadokaze;
redovno vrši uplatupripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora i dostavlja dokaze;
redovno dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove naknadesprovođenjajavnog rada,uskladu saugovorom;
dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove obuke;
organizuje zaštitu i bezbednost radno angažovanih lica, u skladu sa zakonomizahtevomstandardaza konkretneposlovejavnograda;
dostavifotokopijupotvrde/sertifikataostečenimkompetencijamaradno angažovanih licanasprovođenju javnog radanakonzavršeneobuke,na propisanom obrascu, odnosno fotokopiju potvrde, u skladu sa zakonom;
mesečno dostavlja izveštaj o sprovođenju javnog rada, na propisanom obrascu;
Nacionalnojslužbiomogućikontrolurealizacijeugovornihobavezaiuvid usvupotrebnudokumentacijui toksprovođenjajavnog rada;
obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovoraurokuodosamdana od dananastankapromene;
dostavi Nacionalnoj službi fotografije mesta izvođenja javnog rada po završetku javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju).
Uslučajuneispunjenjailidelimičnog ispunjenjaobavezaizugovora,poslodavac- izvođačjavnog rada je uobavezi da vrati ceo ilisrazmeran iznosisplaćenih sredstavauvećanza zakonskuzateznukamatu od dana prenosa sredstava.

VII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom konkursu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog poziva ili revizije.

Nacionalna služba će čuvati podatke o ličnosti u roku predviđenim zakonom, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

VIII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Sremska Mitrovica, telefon: 022/638-830, Opštini Šid Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj ul.Karađorđeva broj 2, telefon: 022/719-142 ili na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu www.sid.rs.

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 15.06.2020. godine.