Izaberite stranicu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
Број: 111-2/IV-07
Датум: 4.2.2022. године
Шид

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017, 113/17-др.закон, 95/18 и 114/21), и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и члана 27к Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – други закон), начелник Општинске управа општине Шид, дана 4.2.2022. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ВИШЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
И ЈЕДНОГ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I ОРГАН У КОМЕ СЕ РАДНА МЕСТА ПОПУЊАВАЈУ
Општинска управа општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2

II РАДНA МЕСТA КОЈЕ СЕ ПОПУЊАВАЈУ:

 1. ИЗВРШИЛАЦ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
  Одељење за општу управу, Служба за техничке послове

Број намештеника: 1 намештеник IV врста радних места
Опис послова:

 • обавља послове одржавања управне зграде, дворишта, котларнице и система за грејање;
 • у зимском периоду чисти снег испред управне зграде, на дворишту и паркинг простору;
 • у случају потребе обавља послове портира, контолише, регулише и обезбеђује паркирање на паркинг простору Општинске управе и обавља послове возача;
 • друге послове према налогу шефа Службе, руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови: III степен стручне спреме, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом и возачка дозвола „Б“ категорије.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 • Вештина комуникације – усмено
  Провере ће се вршити увидом у достављену документацију и усменим разговором са кандидатима.
 1. ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА МАТИЧАРСКЕ ПОСЛОВЕ – ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА
  Одељење за општу управу

Број службеника: 1 службеник Звање: Самостални саветник

Опис послова:

 • прати прописе из области матичних књига и породичних односа, указује на промене истих и стара се о благовременом усклађивању рада запослених који примењују исте прописе са насталим променама;
  -обавља административне послове за првостепени управни поступак и доношење решења везаних за лични статус грађана;
 • води дупликате матичних књига за сва насељена места у општини;
 • врши промене у дупликатима матичних књига, рођених, венчаних и умрлих;
 • води попис аката и промене у матичним књигама;
 • предузима радње и води поступак за доношење решења, на која се примењује Закон о матичним књигама и Породични закон;
 • врши контролу уноса уписа из матичних књига у АОП за сва насељена места у општини;
 • врши консултације са матичарима ради једнообразне примене Закона о матичним књигама и Породичног закона;
 • води евиденцију овлашћених матичара и заменика матичара за сва матична подручја;
 • врши административне послове у области личних стања грађана;
 • врши консултације са матичарима ради једнообразности вођења матичних књига на свим матичним подручјима;
 • издаје обрасце извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих (домаће и међународне) и уверења на основу матичних књига, матичарима и заменицима матичара:
 • саставља записнике о комисијском унинггају извода намењених иностранству и оштећених у матичним подручјима;
 • друге послове према налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови: Високо образовање стечено у образовном – научном пољу друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани политиколог, дипломирани правник, 5 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), положен државни стручни испит и посебан стручни испит за матичара.

НАПОМЕНA:
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 6 месеци од дана пријема на рад.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 • Зaкoн o матичним књигама,
 • Закон о општем управном поступку, и
 • Провера познавања рада на рачунару (MS Office).

Провере ће се вршити увидом у сву достављену документацију, усменим разговором са кандидатима и практичним радом на рачунару.

 1. ИЗВРШИЛАЦ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊА
  Одељење за друштвене делатности

Број службеника: 1 службеник Звање: Сарадник

Опис послова:

 • прати остваривање потреба у области образовања за које се потребна средства обезбеђују у буџету општине и доставља потребну документацију везану за пренос средстава из истог Одељењу за финансије;
 • учествовање у изради одлуке о буџету општине у делу који се односи на област друштвених делатности,
 • прати предлоге финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области друштвене бриге о деци, образовања, културе, физичке културе и спорта и социјалне заштите;
 • врши контролу појединачних захтева за плаћање;
 • врши праћење извршења финансијских планова;
 • предлагаже промене у апропријацији и измену финансијских планова корисника буџета из области друштвених делатности
 • врши послове у вези с исплатом права преко Поштанске штедионице;
 • обрачунава и врши исплату месечног новчаног примања и књижење према одредбама Закона о правима бораца и војних инвалида и чланова њихових породица;
 • врши послове везане за коришћење права на борачки додатак;
 • саставља извештаје (тромесечне, шестомесечне и завршни рачун) и доставља надлежном Министарству;
 • врши све финансијске и књиговодствене послове по текућим рачунима, а на основу важећих прописа из области борачко-инвалидске заштите;
 • обрачунава месечно новчано примање за незапослена лица (војни инвалиди);
 • врши административне послове по административним забранама;
 • води евиденцију издатих књижица за повлашћену вожњу и објаве за бесплатну вожњу;
 • врши унос података у јединствену евиденцију из области борачко-инвалидске заштите;
 • друге послове према налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови: Високо образовање стечено на студијама првог степена у области економских наука (основне академске, односно струковне студије у трајању од три године) односно на студијама у трајању до три године – више образовање – економиста, 3 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), положен државни стручни испит.

НАПОМЕНA:
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 6 месеци од дана пријема на рад.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 1. Закон о буџетском систему,
 2. Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица,
 3. Закон о општем управном поступку, и
 4. Провера познавања рада на рачунару (MS Office и интернет).

Провере ће се вршити увидом у сву достављену документацију, усменим разговором са кандидатима и практичним радом на рачунару.

 1. ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА, СПОРТА И КУЛТУРЕ
  Одељење за друштвене делатности

Број службеника: 1 службеник Звање: Млађи саветник

Опис послова:

 • води поступак, формира предмете и доноси решења о остваривању права на дечји додатак;
 • прати прописе из области друштвене бриге о деци, указује на промене истих и стара се о благовременом усклађивању рада Одељења са насталим променама;
 • води евиденцију корисника права и израђује извештаје у складу са Законом и другим општим актима;
 • прати прописе из области културе, указује на промене истих и стара се о благовременом усклађивању рада Одељења са насталим променама;
 • прати рад и остваривање делатности установа из области културе;
 • води управни поступак и израђује решења из области културе, указује на промене истих и стара се о благовременом усклађивању рада са насталим променама прописа;
 • води управни поступак, израђује решења из обласи спорта;
 • прати прописе из области спорта и указује на промену истих и стара се о благовременом усклађивању рада са наталим променама прописа;
 • прати осваривање потреба у облсти спорта за које се потребна средства обезбеђују из буџета општине;
  -осварује сарадњу са установама из области спорта;
 • издаје уверења према одредбама ЗУП-а, израђује извештаје и информације из области спорта за потребе ресорног министарства, покрајинских органа управе и органа општине;
 • врши послове у вези са Одлуком о начину обезбеђивања средстава и стипендирања студената Општине Шид, по затварању конкурса;
 • припрема ранг листу на основу критеријума за рад Комисије, а на основу Одлуке из претходне алинеје;
 • води евиденцију корисника стипендија из буџета општине;
 • припрема уговоре и све извештаје око остваривања права на стипендију;
 • обавља стручне и административне послове за потребе Комисије за доделу стипендија и Комисије за општинска признања,

Услови: Високо образовање стечено у образовном – научном пољу друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани учитељ, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) и положен државни стручни испит

НАПОМЕНA:
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 6 месеци од дана пријема на рад.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 1. Закон о финансијској подршци породици са децом,
 2. Закон о општем управном поступку
 3. Провера познавања рада на рачунару (MS Office и интернет).

Провере ће се вршити увидом у сву достављену документацију, усменим разговором са кандидатима и практичним радом на рачунару.

III ОПШТИ ДЕО – односи се на сва радна места

МЕСТО рада: Шид

РОК за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Дневник“.

Лице задужено за давање ОБАВЕШТЕЊА о јавном конкурсу:
Филип Ранђеловић, контакт телефон 022/714-120, канцеларија бр.1, у времену од 07.00 до 15.00 часова сваког радног дана док траје Конкурс.

АДРЕСА на коју се подносе пријаве:
Општинска управа општине Шид
ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид,
са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС“
или лично у писарници Општинске управе општине Шид, канцеларија бр. 9
у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана док траје конкурс.

УСЛОВИ за рад на свим радним местима:
Кандидат мора да буде пунолетни држављанин Републике Србије, којем раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, и да испуњава услове у погледу стручне спреме, радног искуства, додатних знања и посебних услова утврђених Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и стручним службама општине Шид.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 1. Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 2. Изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње (односи се на доказе под редним бројем 3. и 4.);
 3. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 4. Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 5. Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 6. Оригинал потврде да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, издату након дана објављивања конкурса. Потврду издаје надлежна Полицијска управа Министарства унутрашњих послова Републике Србије према месту рођења,
 7. Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),
 8. За кандидате који су имали заснован радни однос у у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе –потврда Послодавца да им радни однос код истог није престао због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Општине Шид на истој адреси као и овај Конкурс. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз друге напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у усменом разговору који ће се обавити у просторијама Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2 у Шиду. О времену одржавања разговора кандидати ће накнадно бити обавештени на контакте (бројеве телефона и/или мејл адресе) које наведу у својим пријавама.

Заштита података о личности:

Сви подаци о личности који буду достављени Општинској управи општине Шид биће об-рађивани искључиво у сврху учешћа у јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити пода-така о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Општинске управе општине Шид која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног конкурса.

Општинска управа општине Шид чуваће податке о личности у року предвиђеним законом уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који подносе пријаву на више радних места у обавези су да за свако радно место поднесу посебну пријаву са одговорајућим доказима.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Шид.
Овај оглас објављује се на интернет страници општине Шид (https://www.sid.rs/), на огласној табли Општинске управе општине Шид, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије у дневном листу „Дневник“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације Шид на којој је објављен оглас.

 • Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК
Бојана Мравик, дипл. правник