Izaberite stranicu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број: 610-5/IV-02-2020

Дана, 27.08.2020. године

ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 25/19), Општинска управа општине Шид расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Расписује се Јавни позив за финансирање трошкова превоза ученика средњих школа у школској 2020/2021. години.

Средства за превоз обезбеђују се за школску 2020./2021. годину, почев од 27.августа 2020. године, у висини 50% и 20% од цене месечне претплатне карте.

II

Право на финансирање трошкова превоза из буџета Општине Шид имају ученици средњих школа са територије општине Шид који први пут уписују школску годину, а који нису корисници услуга смештаја и свакодневно путују у Шид, као и они који путују ван територије ове општине ради школовања у средњошколским установама, под условом да се нису уписали и да се не школују у средњим школама које постоје на територији општине Шид (Гимназија ако су у питању општи смер и друштвено језички смер и смер економског техничара и Техничка школа ако су у питању профили: пољопривреда, производња и прерада хране, машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељство и туризам).

III

Финансирање превоза из претходнe тачке у висини 50% од цене месечне претплатне карте имају:

1. деца корисника туђе неге и помоћи или социјалне помоћи,

2. деца корисника дечијег додатка,

3. деца са сметњама у развоју.

Финансирање превоза из претходне тачке у висини 20% од цене месечне претплатне карте имају и остала деца која испуњавају услове наведене у истом, а не испуњавају услове за финансирање превоза у износу од 50%.

Право на финансирање сходно ставу 2. ове тачке имају и ученици који се школују у средњошколским установама ван територије ове општине, ако доставе доказ да су се у њих морали уписати због недовољног броја места на смеровима односно профилима које похађају у средњим школама општине Шид.

IV

Документација неопходна за остваривање права на финансирање трошкова превоза:

 • захтев
  • очитана здравствена књижица или лична карта ученика и лична карта законског заступника ученика
  • потврда из школе о редовном упису школске године
  • уговор о превозу закључен између законског заступника ученика и превозника
  • документ којим се доказује да ученик испуњава услове за финансирање превоза у висини 50% од цене превоза (решење којим се родитељу (старатељу) признаје својство корисника туђе неге и помоћи и социјалне помоћи, решење којим се родитељу (старатељу) признаје својство корисника дечијег додатка, решење надлежног органа да ученик има статус лица са посебним потребама) - по службеној дужности прибавља службеник који води поступак по захтеву странке
  • доказ да се школује у установи ван територије општине Шид због недовољног броја места на смеровима односно профилима које постоје у средњим школама општине Шид (за финансирање превоза у висини 20%)
  • фотокопија текућег рачуна законског заступника ученика

V

Конкурс је отворен од дана објављивања на огласним таблама Општине Шид, огласним таблама месних заједница, средствима јавног информисања и званичном сајту општине Шид, од 27.08.2020. године до 11.09.2020. године.

VI

Захтеви са пратећом документацијом (осим оне која се прибавља по службеној дужности) се подносе на адреси: Општинска управа Општине Шид, Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.

VII

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.

НАЧЕЛНИК

Бојана Мравик