Izaberite stranicu

Republika Srbija
Opština Šid
Opštinska uprava Šid
Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite,
uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
Broj: 320-30/2021-IV-94
Datum: 17.06. 2021. Godine
Šid

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
OPŠTINE ŠID ZA 2022. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/20), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija) opštine Šid, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

– obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
– visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
– pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Šid za 2022. godinu, do dana 31.oktobra 2021. godine.

Potrebna dokumentacija:

1) Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica
2) Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci) kojim se dokazuje da je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;

Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija opštine Šid, zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 07 do 15 časova, u prostorijama Uslužnog centra Šid, Opštinske uprave Šid, Ulica Cara Lazara, br.7, ili sa sajta : www.sid.rs.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2021. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnom pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici opštine Šid ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2022. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Šid za 2022. godinu, na adresu: Opštinske uprave opštine Šid, ul. Karađorđeva, br. 2. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Dejan Vučenović, telefon: 022/712-022, email: poljoprivredasid@gmail.com ili lično u prostorijama Uslužnog centra opštine Šid, Opštinske uprave Šid, Ulica Cara Lazara, br.7.
Ovaj javni poziv objaviti na internet stranici opštine Šid: www.sid.rs i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Dalibor Starovlas