Izaberite stranicu

REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA ŠID

OPŠTINSKA UPRAVA

NAČELNIK

Broj: 612-1/IV-02-2021

Dana, 1.2.2021. godine

ŠID

Na osnovu odredbe člana 3. i 5. Odluke o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini („Sl.list APV”, br. 1/2013 i 5/2017) i člana 10. Odluke o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći deci, učenicima i studentima sa teritorije opštine Šid (“Sl. list opštine Šid”, br.25/19), Opštinska uprava opštine Šid raspisuje

JAVNI POZIV

ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

I

Raspisuje se Javni poziv za regresiranje troškova prevoza studenata u školskoj 2020/2021. godini.

Procenat subvencije za regresiranje troškova prevoza određuje Zaključkom načelnik Opštinske uprave u zavisnosti od visine sredstava dobijenih od Pokrajinskog sekretarijata i broja studenata koji ispunjavaju uslove Konkursa.

II

Pravo na na nadoknadu troškova prevoza imaju studenti koji svakodnevno putuju na relaciji opština Šid-mesto studiranja.

Pravo na regresiranje troškova prevoza studenata u međugradskom saobraćaju ostvaruje se za tekuću školsku godinu, od sredstava dobijenih od nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za ove namene.

Pravo na regresiranje troškova prevoza imaju studenti visokoškolskih ustanova,  koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • imaju prebivalište na teritoriji opštine Šid,
  • svakodnevno putuju na međugradskoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja
  • nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima
  • školuju se na teret budžeta
  • prvi put upisuju godinu studija
  • nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih institucija, fondova i fondacija

Pravo na regresiranje troškova prevoza nemaju apsolventi i studenti trećeg stepena (doktorske akademske studije).

III

Uz zahtev za finansiranje troškova prevoza podnosi se sledeća dokumentacija:

1-lična izjava (obrazac izjave se dobija u službi uz zahtev):

            a.da svakodnevno putuje na relaciji od mesta stanovanja do visokoškolske ustanove

            b.da nije korisnik usluga smeštaja u studentskim centrima

            c.nije korisnik studentske stipendije i kredita Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlade AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih institucija, fondova i fondacija.

2-fotokopija mesečne karte ili potvrda prevoznika da student svakodnevno putuje sa iznosom cene mesečne karte,

3-fotokopiju važeće lične karte odnosno štampane podatke sa elektronske lične karte

4-potvrdu visokoškolske ustanove u kojoj jasno mora da bude naznačeno:

            a.da student prvi put upisuje godinu studija

            b.da se student školuje na teret budžeta

5-fotokopiju studentske knjižice odnosno indeksa (da se vide lični podaci i overen semestar)

6-fotokopija tekućeg računa.

IV

Konkurs je istaknut i objavljen na oglasnoj tabli opštine Šid i na sajtu opštine Šid na dan 1.02.2021. godine i otvoren je do 15.02.2021. godine.

V

Zahtevi sa pratećom dokumentacijom se podnose u Opštinskoj upravi Opštine Šid Uslužni centar, ul. Cara Lazara br.7.

VI

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće se razmatrati.

NAČELNIK

Bojana Mravik