Izaberite stranicu

НА ОСНОВУ ЧЛ. 19. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ И МЕДИЈИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 83/14, 58/15 И 12/16 – АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ), ЧЛАНА 87 И 95-97. УРЕДБЕ О ПРАВИЛИМА ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ БР. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 И 119/14),ЧЛАНА 4. ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ БРОЈ: 16/16 И 8/17), ЧЛАНА 19. СТАВ 1. АЛИНЕЈА 1. ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД („СЛ. ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД БР. 7/17 ) ЧЛАНА 10. ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2020. ГОДИНУ („СЛ. ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД БР. 19/18”),И РЕШЕЊА КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ,БРОЈ: 401-00-00156/2019-02/2 ОД 26. ДЕЦЕМБРА 2019.ГОДИНЕ, ОДЕЉЕЊE ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД ДАНА 9. ЈАНУАРА 2020.ГОДИНЕ РАСПИСУЈЕ:
К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Шид у 2020. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Шид; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Шид за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Шид у 2020. години, износе 10.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 5.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Шид;
правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Шид.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

  1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:
    1.1. Значај пројекта са становишта:

остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
остваривање намене конкурса;
усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
1.2. Утицај и изводљивост са становишта:

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;
разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
1.3. Капацитети са становишта:

степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
неопходних ресурса за реализацију пројекта;
стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

  1. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Шид;
мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
актуелност теме и доступност већем броју корисника;
мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;
мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.
IV РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса у дневном листу Дневник: односно од 09.01.2020. године до 28.01.2020.године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да достави:

Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Шид www.sid.rs:
Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
Копије следећих докумената у једном примерку:
Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;
Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије,Општинској управи Шид. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу Дневник.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту општине Шид, www.sid.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општинска управа Шид, Шид Карађорђева 2., са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Шид у 2020. години”.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници општине Шид , и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 11 до 13 часова на телефон: 062/755-821 Бранимирка Риђошић.

Председник општине
Предраг Вуковић