Izaberite stranicu

На основу чланова 3-8. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте у области културе који су од значаја за општину Шид („Сл.лист општине Шид“ број: 2/13, 1/14, 1/15 и 1/16), Комисија за доделу средстава за програме и пројекте у области културе, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД ЗА 2020. ГОДИНУ

ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

    С обзиром на епидемиолошку ситуацију у Републици Србији услед вируса COVID-19, под програмима и пројектима у области културе који су од значаја за општину Шид за 2020. годину, у смислу овог Конкурса, сматрају се програми и пројекти који се односе на финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења и организација у области културе.


    Основни циљ за доделу средстава по овом Конкурсу је финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења и организација у области културе, а чији програми и пројекти припадају следећим областима културе:

библиотечко-информационе делатности,
културно-образовне делатности,
заштите културних добара,
музичког стваралаштва,
аматерског стваралаштва,
сценског стваралаштва,
визуелне уметности,
кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва.

    Текући расходи и издаци који се могу финансирати/суфинансирати у складу са Конкурсом су:

 -закуп простора за рад,

 -услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),

 -енергетске услуге,

 -комуналне услуге,

 -трошкови књиговодствених услуга,

 -трошкови одржавања рачуна у банци,

 -трошкови настали услед спровођења мера заштите против COVID-19.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

    Пријаве на Конкурс могу поднети:

    -удружења и организације у култури, које су регистроване на територији Општине Шид;

    -други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач општина Шид.

    Пријаве на Конкурс се подносе за пројекте и програме:

    -који се реализују на територији општине Шид;

    -које реализују групе и поједици из општине Шид;

    -који су од значаја за промовисање општине Шид, као и унапређење интернационалне сарадње; и

    -који су од посебног значаја за општину Шид.

ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

    Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених текућих расхода и издатака удружења и организација у области културе су 2.000.000,00 динара.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

    Удружења и организације треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 - да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре,

 - да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2019. години.
 1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ: Пријаве на Конкурс се подносе Комисији закључно са 18.11.2020. године до 15:00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.Пријаве се подносе непосредно у писарници Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:</code></pre></li>

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме и пројекте

у области културе“

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид

    Уз пријаву на конкурс подноси се:

фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
фотокопија ПИБ-а;
фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико се до
18.11.2020. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити накнадно);

извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
фотокопија рачуна чије је плаћање потребно извршити или рефундирати,
списак чланова удружења,
друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу
средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

    Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

    Kонкурсна документација (образац пријаве и текст конкурса) се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

    Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

    Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са Конкурсом, неће се разматрати.

    Подносиоци захтева имају право жалбе на Одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

  На основу коначне Одлуке о додели средстава, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

  Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше до 31.12.2020. године.

  Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

У Шиду,

03.11.2020. године
Број: 644-3/II-20

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Тихомир Стаменковић

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми [162.00 B]