Izaberite stranicu

Na osnovu članova 3-8. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Šid za programe i projekte u oblasti kulture koji su od značaja za opštinu Šid („Sl.list opštine Šid“ broj: 2/13, 1/14, 1/15 i 1/16), Komisija za dodelu sredstava za programe i projekte u oblasti kulture, raspisuje

KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE ŠID

ZA PROGRAME I PROJEKTE U OBLASTI KULTURE

KOJI SU OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU ŠID ZA 2020. GODINU

CILJEVI I NAMENA SREDSTAVA:

    S obzirom na epidemiološku situaciju u Republici Srbiji usled virusa COVID-19, pod programima i projektima u oblasti kulture koji su od značaja za opštinu Šid za 2020. godinu, u smislu ovog Konkursa, smatraju se programi i projekti koji se odnose na finansiranje/sufinasiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja i organizacija u oblasti kulture.


    Osnovni cilj za dodelu sredstava po ovom Konkursu je finansiranje/sufinasiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja i organizacija u oblasti kulture, a čiji programi i projekti pripadaju sledećim oblastima kulture:

bibliotečko-informacione delatnosti,
kulturno-obrazovne delatnosti,
zaštite kulturnih dobara,
muzičkog stvaralaštva,
amaterskog stvaralaštva,
scenskog stvaralaštva,
vizuelne umetnosti,
kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva.

    Tekući rashodi i izdaci koji se mogu finansirati/sufinansirati u skladu sa Konkursom su:

 -zakup prostora za rad,

 -usluge telekomunikacija na nivou pretplate (telefoni, internet),

 -energetske usluge,

 -komunalne usluge,

 -troškovi knjigovodstvenih usluga,

 -troškovi održavanja računa u banci,

 -troškovi nastali usled sprovođenja mera zaštite protiv COVID-19.

KORISNICI SREDSTAVA:

    Prijave na Konkurs mogu podneti:

    -udruženja i organizacije u kulturi, koje su registrovane na teritoriji Opštine Šid;

    -drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač opština Šid.

    Prijave na Konkurs se podnose za projekte i programe:

    -koji se realizuju na teritoriji opštine Šid;

    -koje realizuju grupe i pojedici iz opštine Šid;

    -koji su od značaja za promovisanje opštine Šid, kao i unapređenje internacionalne saradnje; i

    -koji su od posebnog značaja za opštinu Šid.

OBIM SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU:

    Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za finansiranje/sufinansiranje odobrenih tekućih rashoda i izdataka udruženja i organizacija u oblasti kulture su 2.000.000,00 dinara.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

    Udruženja i organizacije treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove da bi se njihove prijave razmatrale:

 - da postoje najmanje 1 (jednu) godinu, o čemu kao dokaz prilažu fotokopiju rešenja Agencije za privredne registre,

 - da su opravdali sredstva dobijena iz budžeta opštine Šid u 2019. godini.
 1. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE: Prijave na Konkurs se podnose Komisiji zaključno sa 18.11.2020. godine do 15:00 časova, na posebnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.Prijave se podnose neposredno u pisarnici Opštinske uprave opštine Šid ili poštom (preporučenom pošiljkom) na adresu:

Opštinska uprava opštine Šid,

sa naznakom „Komisiji za dodelu sredstava za programe i projekte

u oblasti kulture“

ul. Karađorđeva br. 2, 22240 Šid

    Uz prijavu na konkurs podnosi se:

fotokopija rešenja Agencije za privredne registre o registraciji udruženja;
fotokopija OP obrasca (potpisi ovlašćenih lica);
fotokopija PIB-a;
fotokopija depo kartona broja računa otvorenog kod Uprave za trezor (ukoliko se do
18.11.2020. godine ne otvori račun kod Uprave za trezor, broj istog dostaviti naknadno);

izvod iz Statuta na osnovu kojeg se utvrđuju statutarni ciljevi;
fotokopija računa čije je plaćanje potrebno izvršiti ili refundirati,
spisak članova udruženja,
druga dokumentacija (po proceni podnosioca zahteva), koja je od značaja za dodelu
sredstava (npr. izveštaj o radu, i sl.).

    Komisija može po potrebi zahtevati od podnosioca da dostavi i dodatnu dokumentaciju.

    Konkursna dokumentacija (obrazac prijave i tekst konkursa) se može preuzeti u Odeljenju za opštu upravu Opštinske uprave opštine Šid ili sa zvanične internet stranice opštine Šid, na adresi: www.sid.rs.

    Prijave koje se ne dostave na propisanim obrascima, neće se razmatrati.

    Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene u skladu sa Konkursom, neće se razmatrati.

    Podnosioci zahteva imaju pravo žalbe na Odluku o utvrđivanju odobrenih programa, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata. Žalba se podnosi Komisiji, a po žalbi rešava Opštinsko veće opštine Šid.

  Na osnovu konačne Odluke o dodeli sredstava, opština Šid zaključuje ugovor sa Korisnikom sredstava, kojim se utvrđuju prava i obaveze Korisnika.

  Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31.12.2020. godine.

  Korisnici sredstava se obavezuju da podnesu izveštaj o utrošku istih, a u skladu sa ugovorom koji Korisnik zaključuje sa opštinom Šid.

U Šidu,

03.11.2020. godine
Broj: 644-3/II-20

PREDSEDNIK KOMISIJE
Tihomir Stamenković

LoaderLoading…
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
|Open Open in new tab

Preuzmi [162.00 B]