Izaberite stranicu

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2020. ГОДИНИ

 1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у Републици Србији услед корона вируса COVID-19, под програмима и пројектима удружења са територије општине Шид, у смислу овог конкурса, сматрају се пријаве које се односе на финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења грађана.

Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења грађана са територије општине Шид, која делују у следећим областима од јавног интереса:

 1. људска права и развој цивилног друштва,
 2. економска самосталност и оснаживање жена у локалној средини,
 3. равноправности полова намењених унапређењу положаја жена у радном и

    друштвеном окружењу,

 1. социјална – заштита, заштита бораца, ратних војних и цивилних инвалида,
 2. заштита лица са инвалидитетом,
 3. друштвена брига о деци и омладини,
 4. подстицање наталитета,
 5. помоћ старима,
 6. заштита и промовисање људских и мањинских права,
 7. здравствена заштита, заштита на раду и противпожарна заштита,
 8. неговање и очување народне традиције,
 9. заштита животне средине, заштита животиња и одрживи развој,
 10. пољопривреда, лов, риболов, туризам и предузетништво,
 11. хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и

      непосредно следи јавне потребе.

                                                                  Текући расходи и издаци који се могу финансирати/суфинансирати у складу са конкурсом су:

                                                                 – закуп простора за рад,

– услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),

– енергетске услуге,

– комуналне услуге,

– трошкови књиговодствених услуга,

– трошкови одржавања рачуна у банци,

– трошкови настали услед спровођења мера заштите против COVID-19.

 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

                                                                                                                                        На конкурс пријаве могу поднети удружења и савези удружења чије је седиште на територији општине Шид.

Удружења и савези удружења регистровани са седиштем изван територије општине Шид, а делују у области здравствене заштите, имају право поднети пријаву на конкурс за текуће расходе и издатке које имају према својим члановима чије се пребивалиште налази на територији општине Шид.

Удружења и савези удружења могу конкурисати са највише једном пријавом.

 1. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

       Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених текућих расхода и издатака удружења грађана су 3.000.000,00 динара.

 1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

                                                                                         Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 • да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре,
 • да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2019. години.
 1. 5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

Пријаве на конкурс се подносе Комисији закључно са 18.11.2020. године до 15,00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид“

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид

Уз пријаву на конкурс подноси се:

 • фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 • фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
 • фотокопија ПИБ-а;
 • фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико се до

   18.11.2020. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити накнадно);

 • извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 • фотокопија рачуна чије је плаћање потребно извршити или рефундирати;
 • списак чланова удружења;
 • друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу  

   средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

                               Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

       На основу коначне Одлуке о додели средставам, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

       Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше до 31.12.2020. године.

       Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

     У Шиду,     03.11.2020. годинеПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дејана Крсмановић


Документација: