Izaberite stranicu

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за заштиту и унапређење животне средине, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање програма и пројеката удружења грађана са територије општине Шид, а који су од јавног интереса, за деловање из области заштите и унапређења животне средине.

2. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

На конкурс пријаве могу поднети удружења и Савези удружења чије је седиште на територији општине Шид.

Удружења и савези удружења могу конкурисати са највише једном пријавом.

3. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених програма и пројеката су 650.000,00 динара.

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 • да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре;
 • да имају искуство у реализацији програма за који подносе захтев.

5. БЛИЖА МЕРИЛА И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ:

Предложени програми и пројекти треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњавају следеће критеријуме:

 • да су од значаја за заштиту и унапређење животне средине;
 • да су од интереса за oпштину Шид;
 • да су у складу са законом, општим актима удружења и асоцијације чији је удружење члан;
 • да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 • да предвиђају ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за   реализацију програма;
 • да се реализују до 31.12.2022. године.

6 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

Рок за подношење конкурсне документације почиње да тече од 01.03.2022. године.

Пријаве на конкурс подносе се  Комисији закључно са 15.03.2022. године до 15,00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за заштиту и унапређење животне средине“

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид.

Уз пријаву на конкурс подносе се:

 1. образац пријаве за учешће на конкурсу;
 2. фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 3. фотокопија ОП обрасца (овлашћених лица);
 4. фотокопија ПИБ-а;
 5. фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико се до 15.03.2022. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити    накнадно);
 6. извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 7. програм рада за текућу годину;
 8. списак чланова удружења;
 9. друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

На основу коначне Одлуке о додели средставам, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

Корисници средстава дужни су да пројекат за који су им додељена средства реализују до 31.12.2022. године.

Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

У Шиду,

28.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мита Аврамов