Izaberite stranicu

На основу чланова 3-8. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте у области културе који су од значаја за општину Шид („Сл.лист општине Шид“ број: 2/13, 1/14, 1/15 и 1/16), Комисија за доделу средстава за програме и пројекте у области културе, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД  ЗА 2020. ГОДИНУ

 1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

            С обзиром на епидемиолошку ситуацију у Републици Србији услед вируса COVID-19, под програмима и пројектима у области културе који су од значаја за општину Шид за 2020. годину, у смислу овог Конкурса, сматрају се програми и пројекти који се односе на финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења и организација у области културе.

            Основни циљ за доделу средстава по овом Конкурсу је финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења и организација у области културе, а чији програми и пројекти припадају следећим областима културе:

 1. библиотечко-информационе делатности,
 2. културно-образовне делатности,
 3. заштите културних добара,
 4. музичког стваралаштва,
 5. аматерског стваралаштва,
 6. сценског стваралаштва,
 7. визуелне уметности,
 8. кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва.

            Текући расходи и издаци који се могу финансирати/суфинансирати у складу са Конкурсом су:

      -закуп простора за рад,

      -услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),

      -енергетске услуге,

      -комуналне услуге,

      -трошкови књиговодствених услуга,

      -трошкови одржавања рачуна у банци,

      -трошкови настали услед спровођења мера заштите против COVID-19.

 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

            Пријаве на Конкурс могу поднети:

            -удружења и организације у култури, које су регистроване на територији Општине Шид;

            -други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач општина Шид.

            Пријаве на Конкурс се подносе за пројекте и програме:

            -који се реализују на територији општине Шид;

            -које реализују групе и поједици из општине Шид;

            -који су од значаја за промовисање општине Шид, као и унапређење интернационалне сарадње; и

            -који су од посебног значаја за општину Шид.

 1. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

            Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених текућих расхода и издатака удружења и организација у области културе су 2.000.000,00 динара.

 1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

            Удружења и организације треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

      – да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре,

      – да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2019. години.

 1. 5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

            Пријаве на Конкурс се подносе Комисији закључно са 18.11.2020. године до 15:00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

            Пријаве се подносе непосредно у писарници Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме и пројекте

у области културе

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид

            Уз пријаву на конкурс подноси се:

 • фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 • фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
 • фотокопија ПИБ-а;
 • фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико се до

   18.11.2020. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити накнадно);

 • извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 • фотокопија рачуна чије је плаћање потребно извршити или рефундирати,
 • списак чланова удружења,
 • друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу 

   средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

            Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

            Kонкурсна документација (образац пријаве и текст конкурса) се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

            Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са Конкурсом, неће се разматрати.

            Подносиоци захтева имају право жалбе на Одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

       На основу коначне Одлуке о додели средстава, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

       Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше до 31.12.2020. године.

       Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

У Шиду,

03.11.2020. године
Број: 644-3/II-20

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Тихомир Стаменковић

Конкурсна документација: