Izaberite stranicu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Комисија за доделу стипендија
Број: 67-6/2020-07
Дана, 27.10.2020.
ШИД
На основу одредбе члана 17. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи
деци, ученицима и студентима са територије општине Шид („Службени лист општине Шид“,
бр.25/19), Комисија за доделу стипендија Скупштине општине Шид, дана 27.10.2020. године,
донела је Одлуку о расписивању

КОНКУРСА

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу стипендија за школску 2020/2021. годину.

II
Право на доделу стипендије имају студенти који:
1.студирају на терет буџета Републике Србије

 1. су уписали једну од година (од прве до последње) студија првог степена, студија
  другог степена или студија трећег степена,
 2. су започели студирање само на једној високошколској установи,
 3. имају пребивалиште на територији Општине Шид,
 4. током студија нису обнављали ни једну годину (студенти од друге до последње
  године студија првог степена, студија другог степена и студија трећег степена),
 5. имају просечну оцену 5,00 у току средњег образовања и васпитања, односно
  просечну оцену свих положених испита 9,00 и више
 6. нису старији од 26 година, осим за студије трећег степена – докторске академске
  студије, где је старосна граница 30 година,
 7. нису у радном односу и
 8. немају статус апсолвента.

III

Редослед кандидата за доделу стипендије утврђује се на основу:

 1. постигнутог успеха у студирању, односно у средњој школи;
 2. уписане године студија.
  Под постигнутим резултатима, за студенте прве године, подразумева се просек постигнут
  током четворогодишњег школовања, за студенте друге и сваке наредне године факултета
  подразумева се просек постигнут током студија и да током студија није губио годину.

IV

Поред пријаве на конкурс, подносе се и следећа документа:

1.уверење о уписаној години студија

 1. уверење о висини просечне оцене током студија, односно потврда школе о постигнутом
  успеху током средње школе или проста фотокопија сведочанстава за све 4 године и
  фотокопија дипломе,
 2. уверење да током студија није обнављао годину студија,
 3. фотокопију студентске књижице – индекса,
 4. очитану личну карту или уверење о пребивалишту,
 5. изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу да није засновао радни однос нити се
  налази на стручном оспособљавању или другом виду радног ангажовања уз накнаду,

V

Kонкурс је отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли Општине Шид и на сајту
општине Шид.

VI

Пријаве на Конкурс се подносе Комисији за доделу стипендија и предају се Општинској
управи Општине Шид у Услужном центру: ул. Цара Лазара бр.7., Шид.

VII

Непотпуне и неблаговремене пријаве на Конкурс неће се разматрати.

VIII

Oдлука о додели стипендија биће објављена на огласној табли Општине Шид .

IX

Конкурс је истакнут и објављен на огласној табли општине Шид на дан 27.10.2020. године и
траје 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДСЕДНИК
Снежана Момирски с.р.