OДEЉЕЊА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Адреса: Карађорђева 2

22240 Шид

Канцеларија бр. 1

Телефон: 022/ 714 -120

 

Одељење за општу управу обавља следеће послове:

 

– управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака и бирачких спискова послови писарнице и архиве (давање информација грађанима и обавештења странкама, пријем захтева, докумената и сл, примање, прегледање, распоређивање поште од достављача и достављачима, вођење евиденције о управним и вануправним предметима, архивирање и чување архивираних предмета и друго);

 

– повереништва Комесаријата за избеглице и миграције, као и за расељена лица;

 

– послове избеглица, интерно расељених лица и миграната;

 

-поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја из своје надлежности;

 

– сарадња са општинским Штабом за ванредне ситуације у складу са прописима којима се уређује поступање у ванредним ситуацијама;

 

– припрема нацрте аката које усваја надлежни орган из области цивилне заштите на територији Општине у складу са јединственим системом заштите и спасавања, прати и усклађује своје планове и програме заштите и спасавања са планским документима Републике Србије, припрема нацрте докумената Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за територију општине, обавља стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за територију општине и обавља и друге послове у складу са Законом;

 

-Врши и послове који се односе на загревање пословних (радних) просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, превоз моторним возилима у службене сврхе и регистрација одржавање службених моторних возила (као и старање о законитој и наменској употреби истих и законитој и наменској пот6рошеи горива у складу са прописима и интерним актима), доставне послове, пружање услуга послужења (топлих и хладних напитака) за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи, послове економата, умножавање писаних материјала, као и друге послове у складу са законом;

 

– врши праћење изворних послова локалне самоуправе и стања остваривања права и обавезе грађана и правних лица пред Општинском управом(ажурност решавања у управним стварима);

 

-врши послове који се односе на унапређење организације рада и модернизацију Општинске управе;

 

– врши пријем захтева за потребе Агенције за привредне регистре; врши послове из области формирања збирки података и у вези са збирком података, води евиденцију о истом и стара се о примени и спровођењу прописа заштите података о личности;

 

– старање о законитој и наменској употреби, одржавању и регистрацији службених возила за потребе општинских органа, у складу са прописима и интерним актима;

 

– старање о законитој и наменској потрошњи горива у складу са прописима и интерним актима; – послови доставе за потребе општинских органа;

 

– послове економата за Општинску управу;

 

– врши стручне и административно-техничке послове за потребе несметаног рада месних заједница на територији општине Шид;

 

– врши послове који се односе на организацију и рад Услужног центра,

 

– прати и стара се о примени и спровођењу прописа о управи, општем управном поступку и канцеларијском пословању; прати прописе, указује на усклађеност односно неусклађеност аката и иницира усаглашавање аката из надлежности Општинске управе; израђује општа и појединачна акта из надлежности Општинске управе; предлаже и припрема нацрте општих аката које доноси начелник Општинске управе; припреме и израђује општа и појединачна акта из свих других области које нису предвиђене делокругом рада других одељења;

 

– пружа правну помоћ грађанима давањем усмених правних савета и састављањем поднесака за покретање поступка и у току поступка, у складу са законом.

 

– одељење може да врши и послове који се односе на физичко-техничко обезбеђивање објекта, а редовно одржавање хигијену (чишћење и спремање) пословних (радних) просторија, у зависности од потребе процеса и организације рада;

– врши стручно административне послове за потребе месних заједница образованих на територији општине Шид;

 

– врши општи надзор над радом месних канцеларија које су саставни део овог Одељења;

 

– учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области;

 

– врши и све неопходне административнотехничке послове за потребе несметаног рада општинских органа, према налозима и упутствима начелника Општинске управе и председника општине;

 

–  врши послове управљања кадровима људским ресурсима, и то: планирање (израда нацрта кадровског плана попуне радних места за сваку годину), селекција и пријем (на основу јасних и јавно објављених критеријума), обука (почетна и у току трајања радног односа на основу осмишљеног плана), израда нацрта посебног програма стручног усавршавања, вођење уредне кадровске евиденције, радни односи (израда одлука о унапређењима, премештајима, зарадама, дисциплинским мерама, правима и обавезама из радног односа изабраних и постављених лица и запослених у Општинској управи), као и друге послове управљања кадровима-људским ресурсима, у Општинској управи и органима општине.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Карађорђева 2

 

22240 Шид

 

телефон 022/712-122

 

Руководилац Одељења за инспекцијске послове Игор Михајловић, дипломирани инжењер саобраћаја.

 

Одељење за инспекцијске послове обавља следеће послове:

 

– инспекцијски надзор над применом закона и општинских одлука којима је уређена комунална делатност, а посебно врши: контролу одржавања комуналног реда – одржавања чистоће, одвођења отпадних и атмосферских вода, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, паркирања на јавним површинама, постављања привремених монтажних објеката; контролу радног времена у угоститељским и трговинским објектима; одржавања комуналних и јавних објеката; контролу рада пијаца и вашара;

 

– инспекцијски надзор над одржавањем паркова, зелених и других јавних површина;

 

– контролу држања домаћих животиња и надзор у складу са законом којим се уређује област одржавања стамбених зграда;

 

– врши инспекцијски надзор у области заштите и унапређења животне средине и врши праћење стања животне средине у складу са законом и општинским одлукама;

 

– врши инспекцијски надзор из области грађевинарства (вођење поступака и доношење решења о рушењу и уклањању објеката у поступку инспекцијског надзора, израду нормативноправних аката и извршење административнотехничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања бесправно подигнутих и постављених објеката);

 

– врши инспекцијски надзор над извршавањем прописа из области саобраћаја и јавних путева;

 

– врши инспекцијски надзор над извршавањем прописа у области образовања и просвете преко просветне инспекције;

 

– врши инспекцијски надзор који је поверен у надлежност локалне из области спорта, трговине и заштите потрошача;

 

– обавља послове за радна тела Скупштине, председника и Општинско веће у поступцима из надлежности одељења;

– послове безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите;

 

– учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области;

 

– спроводи управни поступак у пословима из надлежности одељења, прати прописе, иницира усаглашавање аката са новим прописима, пружа правну помоћ јавним предузећима, установама, месним заједнициама и грађанима у вези са облашћу свог деловања, предлаже нацрте општих и појединачних аката које доноси Скупштина, председник и Општинско веће и врши и друге послове у складу са важећим прописима, по упутствима и налогу руководилаца;

 

– врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и општим актима.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ И ПРАВНО-СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

Карађорђева 2

 

22240 Шид

 

Канцеларија бр. 14

 

Телефон: 022/712-062

 

Одељење за скупштинске и правно стручне послове обавља правне и друге стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, одборничких група, одборника, председника општине, Општинског већа и свих сталних и повремених радних тела:

 

– обавља послове прикупљања свих података и документације неопходних за одржавање седница Скупштине и Општинског већа, врши анализу прикупљене документације и припремљених аката, припрема предлоге одлука из надлежности Већа, израђује одлуке по жалбама на првостепена решења органа управе и по потреби обавља друге стручне послове ради омогућавања несметаног рада општинских органа;

 

– прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са новонасталим променама;

 

– врши израду нормативних и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће;

 

– даје правна мишљења Скупштини општине, председнику општине и Општинском већу о законитости правних и других општих аката које доносе;

 

– врши стручне, организационе и административно-техничке послове за Скупштину општине, председника општине и Општинско веће који се односе на припрему седница (правнотехничку обраду материјала за седнице) и обраду аката и материјала са седница; чување изворних аката и докумената о раду Скупштине општине; председника општине и Општинског већа; прибављање одговора на одборничка питања; вођење записника и евиденције о одржаним седницама;

 

– врши административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана, правних лица и других субјеката упућене председнику општине, Скупштини општине и Општинском већу;

 

– врши стручне и административне послове у вези са захтевима из области доступности информација од јавног значаја;

 

– врши послове припреме за објављивање издања Службеног листа општине Шид;

 

– врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и општим актима.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Адреса: Карађорђева 2

 

22240 Шид

 

Канцеларија бр. 17

 

Телефон: 022 / 714-062

 

Руководилац Одељења за финансије је Jадранка Недић, дипл. економиста.

 

Одељење за финансије обавља следеће послове:

 

– припрема и израђује нацрт буџета општине Шид, завршни рачун буџета, саставља упутства за израду нацрта буџета;

 

– контрола планова и састављање извештаја директних буџетских корисника, промена буџетске апропријације и предлагање износа потребних средстава за финансирање јавних расхода и јавних служби;

 

– праћење примања и издатака буџета, употребе средстава текуће и сталне буџетске резерве, старање о наплати средстава из буџета Републике и привременој обустави извршења буџета општине, праћење примања, издатака и других обавеза општине по основу задуживања;

 

– давање мишљења на нацрте одлука и других аката који имају утицаја на буџетска примања и издатке и нормативно уређивање послова из своје надлежности;

 

– вођење главне књиге трезора, финансијско планирање кроз праћење прилива на консолидованом рачуну трезора и захтева за плаћање расхода, управљање готовинским средствима и ликвидношћу на консолидованом рачуну трезора, контролисање расхода и одобравање плаћања на терет буџетских средстава, вођење евиденције о дуговањима и управљање приливом од позајмљивања, вођење буџетског рачуноводства и извештавање, праћење стања средстава општинских органа;

 

– управљање финансијским информационим системом, рачуноводствени послови вођења благајне и обрачуна зарада, финансијско материјалног пословања, послова ликвидатуре и обрачунских послова;

 

– планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођења мера и задатака цивилне заштите на територији општине;

 

– књижење средстава имовине општине и општинских органа;

– финансијско-рачуноводствени послови за потребе несметаног рада месних заједница на територији општине Шид и израда финансијских извештаја и завршних рачуна за месне заједнице;

 

– израда месечних извештаја о зарадама и броју запослених и месечних и периодичних извештаја о извршењу буџета;

 

– врши послове интерне финансијске контроле који обухватају контролу и оверу захтева за пренос средстава индиректних корисника буџета општине Шид, установа социјалне и здравствене заштите чији је оснивач општина Шид, васпитно-образовних установа на територији општине Шид и других правних субјеката у којима јавна средства чине више од 50% прихода;

 

– врши послове из области осигурања и у вези са осигурањем непокретности, имовине и лица;

 

– координирање израде пројектних предлога и развијање циља, очекиваних резултата, утицаја и других питања везаних за пројектни предлог; развој модела мониторинга, евалуација и дугорочних одрживости пројекта; планирање буџета пројекта; припрема неопходне документације и обављање свих стручних послова за потребе пројекта;

 

– израда предлога пројеката и програма из области пољопривреде, програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, праћење конкурса и састављање извештаја из области пољопривреде;

 

– објављивање јавних позива за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини и остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде;

 

– израда одлука и уговора за пољопривредно земљиште у државној својини (по праву пречег закупа, праву коришћења по основу закупа), објављивање јавног огласа и организовање јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и вођење евиденција о закупцима пољопривредог земљишта у државној својини и праћење реализације уговора;

 

– решавање по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта и издавање потврда и уверења из области пољопривреде;

 

– обавља послове који се односе на доношење програма унапређивања и развоја пољопривреде, комасације и противградне заштите;

 

– утврђивање водопривредних услова, издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са овлашћењима општине;

 

– у обављању послова из области привреде прати јавна предузећа (послови контроле цена услуга и исплате зарада, праћење реализације програма пословања и посебних програма субвенција и тромесечног извештавања надлежних министарства);

 

–  учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области;

 

 – обавља и друге послове утврђене важећим прописима према налозима и упутствима начелника Општинске управе и председника општине.

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Адреса: Карађорђева 2

 

22240 Шид

 

Канцеларија бр. 1

 

Телефон: 022/712-122

 

Руководилац Одељења за друштвене делатности је Наташа Нонковић, дипломирани правник.

 

Одељење за друштвене делатности обавља следеће послове:

 

– врши управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа из изворног делокруга општине, као и послове који су поверени општини у областима предшколског, основног и средњег образовања, културе и јавног информисања од локалног значаја, здравствене заштите, у областима рекреације и спорта, социјалне и дечије заштите и борачко-инвалидске заштите;

 

– предлаже износе потребних буџетских средстава за финансирање јавних расхода и обавља послове финансирања јавних служби у областима предшколског, основног и средњег образовања, културе, јавног информисања, рекреације и спорта и дечије, борачко-инвалидске и социјалне заштите, у делу који спада у надлежност локалне самоуправе;

 

– врши послове везане за друштвено осетљиве групе, односно послове везане за инклузију Рома ;

 

– врши послове везане за остваривање права лица са сметњама у развоју, пружа помоћ организацијама и удружењима инвалида и других социјално-хуманитарних организација;

 

 – учествује у пословима заштите културних добара на територији општине;

 

 – учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области;

 

– обавља и друге послове утврђене важећим прописима према налозима и упутствима начелника Општинске управе и председника општине.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Адреса: Цара Лазара бр. 7

 

22240 Шид

 

Телефон: 022/ 714-508; 022/ 719-149

 

Факс: 022/719-149

 

Руководилац Одељења за локалну пореску администрацију Бранислав Нонковић, дипломирани правник

 

Одељење за локалну пореску администрацију обавља послове:

 

– утврђивања, наплате и контроле локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника;

 

– води регистар обвезника изворних прихода општине у електронској форми, врши идентификацију нових пореских обвезника и ажурирање постојеће базе података као и чињеница до којих долази на основу расположиве документације (уговора о купопродаји, оставини, поклону и сл);

 

– врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање), доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у поступку контроле;

 

– врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђења законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе;

 

– врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, одлучује о потпуном или делимичном одлагању плаћања пореског дуговања на писмени и образложени захтев пореског обвезника, решава по захтеву за застарелост права на наплату пореза и споредних пореских давања;

 

– води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје;

 

– примењује јединствени порески информациони систем, води пореско књиговодство за локалне јавне приходе и врши израду пореског завршног рачуна; – врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију, пружа информације о пореским прописима из којих произилази обавеза пореског обвезника по основу локалних јавних прихода;

 

– доноси решења о исправци грешке настале поступањем пореског обвезника или одељења, на писмени захтев странке или по службеној дужности;

 

– врши рефакцију, рефундацију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза;

 

– даје обавештења и податке Пореској управи о обвезницима пореза на имовину, обавезама и наплати;

 

– прати и примењује објашњења, мишљења, упуства о примени прописа које даје министар надлежан за послове финансија и које је обавезујуће за поступање одељења;

 

– прати податке за правна лица у смислу објављивања ликвидације, стечаја и врши пријаву потраживања;

 

– стара се о одржавању и унапређењу рачунарске опреме и других техничких средстава за рад;

 

– врши одржавање и унапређење информатичке и комуникационе мреже;

 

– учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области;

 

– обавља и друге послове утврђене важећим прописима према налозима и упутствима начелника Општинске управе и председника општине.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Адреса: Карађорђева 2

 

22240 Шид

 

Соба бр. 7 и 8

 

Телефон: 022/714-048

 

Руководилац одељења је Драган Петровић, дипломирани грађевински инжењер.

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове обавља следеће послове:

 

– учествује у изради просторног плана општине и урбанистичких планова и припрема нацрте одлука о изради и доношењу планова;

 

– стара се о излагању планских докумената на јавни увид;

 

– обезбеђује копије топографског и катастарског плана и дигиталних записа, катастра подземних и надземних водова и прикупља податке за потребе израде одлука о изради урбанистичких планова;

 

– организује јавну презентацију урбанистичких пројеката;

 

– прати доношење и реализацију програма уређивања грађевинског земљишта и обавља друге послове из ове области;

 

– потврђује да је урбанистички пројекат у складу са урбанистичким планом;

 

– спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, издавање употребне дозволе, за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу овбјеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и за упис права својине на изграђеном објекту;

 

– води регистар обједињених процедура;

 

– издаје информације о локацији;

 

– издаје одобрења за извођење радова и потврде у складу са Законом;

 

– издаје одобрења за постављање привремених монтажних објеката;

 

– издаје одобрења за изградњу и употребу објеката у поступку легализације објеката;

 

– издаје решења о уклањању објеката;

 

– врши послове из области комуналне делатности, и то: уређење, развој и обављање комуналних делатности; – води рачуна о реализацији грађевинских и комуналних пројеката и комуналне инфраструктуре, и јавне расвете за потребе општине Шид;

 

– обавља послове везане за одржавање улица и локалних путева и послове везане за одржавање саобраћајних површина у зимским условима;

 

– врши послове у области имовинско правних послова, имовинско-правних односа, грађевинског земљишта, и то: спровођење попступака отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине; конверзију права коришћења у право својине на грађевинском земљишту; утврђивање земљишта за редовну употребу објеката и формирање грађевинске парцеле; одбраду захтева за давање сагласности за израду пројеката парцелације и препарелације; установљавање права службености, као и дугих права на грађевинском земљишту;

 

– спроводи поступак експропријације, комасације, административног преноса, права коришћења на непокретностима, послове декспропријације и врши послове за потребе комисије за враћање земљишта;

 

– спроводи поступак уписа права јавне својине општине у евиденцију непокретности и правима на њима (попис и упис имовине), и вођење евиденције о непокретностима у јавној својини општине (евидентирањее, припрема нацрта аката о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини);

 

– спроводи поступак доделе пословног и другог простора у својини општине Шид у закуп и на коришћење;

 

– доноси решења о конверзији права коришћења у право својине;

 

– доноси решење о потврђивању посебних делова зграда;

 

– води поступак о одређивању назива улица и тргова;

 

– издаје потврде о конституисању скупштине зграде, обавља стручне послове у вези општинских станова из надлежности општине, обавља стручне послове за Комисију за располагање непокретностима у својини општине Шид и спроводи поступак исељења бесправно усељених лица;

 

– спроводи прописе који се односе на заштиту животне средине: одлучивање о потреби израде стратешке процене утицаја планских докумената на животну средину, процену утицаја пројеката на животну средину, издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и одлагање инертног и неопасног отпада, осим послова надзора у овој области;

 

– прати прописе, иницира усаглашавање аката са новим прописима, предлаже нацрте аката који доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће из ове области и сарађује са јавним предузећима из ресора;

 

– учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области;

 

– врши и друге послове у складу са важећим прописима.