Izaberite stranicu

На основу члана 27.став 10. и члана 33. став 2. Закона о јавној својини ( “
Сл.гласник Републике Србије “ бр.24/2012, 88/2013 и 105/2014, 104/16 -др.закон, 108/16 и
113/17 ),члана 10, став 2. и 3. и члана 11. став 2.Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини општине Шид (Сл.гласник Републике
Србије “ бр.17/19) и члана 60. став 1. тачка 14. Статута Општине Шид ( „Сл. лист општине
Шид“ број: 1/19) Општинско веће општине Шид дана 24.09.2020. године, доноси

О Д Л У К У

о покретању поступка отуђења покретне ствари – возила у својини

општине Шид, путем jавног надметања

и р а с п и с у ј е
ОГЛАС

за отуђење покретне ствари – возила у својини општине Шид, путем јавног

оглашавања

ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА/ПРОДАЈЕ

Предмет отуђењa je покретнa ствар у својини општине Шид и то следеће возило:

 1. Mарка: VAZ модел:LADA 21113 , запремина мотора : 1499 цм3, снага мотора:
  66,7кw, година производње: 2004, врста: путничко возило
  УСЛОВИ ОТУЂЕЊА/ПРОДАЈЕ
  Отуђење се спроводи путем јавногнадметања, у складу са одредбама Уредбе о условима
  прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
  јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских
  права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл.гласник
  РС“, 16/18) и Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и
  услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном
  погодбом ( “Сл.гласник“,бр.53/12).
  Предметнo возилo се отуђује путем јавног надметања , по почетној цени утврђеној
  од стране Пореске управе , Регионалног одљења Нови Сад Филијала Шид , број:237-436-
  01-00911/2020-0000 од 11.08.2020.године, у износу од 78.885,10 динара.
  Наведенo возилo се продаје у виђеном стању и без права на рекламацију.
  Заинтересована лица могу погледати возила од дана објављивања огласа, сваког радног
  дана од 8,00 до 14,00 часова у Општинској управи општине Шид, ул. Карађорђева 2.
  Трошкове пореза на пренос апсолутних права, транспорта возила, као и друге трошкове
  који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.
  За подношење пријава и учествовање у поступку отуђења није потребно положити
  депозит.
  УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
  Право учешћа непосредном погодбом имају физичка и правна лица,
  Поступак отуђења јавног надметања одржаће се дана 05.10.2020.године у 10,00 часова у
  сали Скупштине општине Шид.
  Уредна и потпуна пријава треба да садржи :
  Све податке о подносиоцу пријаве:
 • за физичка лица : име и презиме,адресу, број личне карте и контакт телефон
 • за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње,
  извод из регистара надлежног органа,( које не може бити старије од 30 дана) и потврду о
  пореском идентификационом броју и контакт телефон
  -за правна лица:назив и седиште, извод из регистара надлежног органа,( које не може
  бити старије од 30 дана) ), потврду о пореском идентификационом броју, као и пуномоћје
  за лице које заступа подносиоца, оверено од стране надлежног органа.и контакт телефон
  Пријаве се достављају писарници Општинске управе општине Шид у затвореној и
  запечаћеној коверти, најкасније до 05.10.2020.године , до 9 часова на адресу Општинска
  управа општине Шид, Карађорђева 2. са назнаком : “Не отварати- пријава за куповину
  покретне ствари-возила.“ На полеђини омота обавезно навести назив, адресу, број
  телефона и факса понуђача, е-маил адресу, као и име особе за конаткт.
  ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
  Поступак јавног надметања спровешће Комисија у саставу
 1. Бранислав Чубрило
 2. Игор Михајловић
 3. Драган Јањић
  Дана 05.10. 2020.године у 10,00 часова у просторијама Општинске управе општине Шид
  ул. Карађорђева бр. 2 ..Комисија ће сачинити записник и донети Одлуку.
  Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку .
  Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи заказаном поступку ,
  сматраће се да је одустао од пријаве.
  Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.
  Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигну најмање две
  благовремене и потпуне пријаве, на основу које се подносилац региструје и проглашава
  купцем ако почетну цену прихвати као купопродајну цену возила.
  Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене,потписује изјаву о висини
  понуђене цене коју је обавезан да уплати у року одређеном огласом.
  Одлуку о избору понуђача донеће Комисија, а председник општине ће закључити уговор о
  отуђењу по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца.
  Рок плаћања купопродајне цене је 8 дана од дана потписивања уговора о отуђењу.
  Исплата купопродајне цене врши се у динарима.
  Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Шид
  или на тел. број 022/712-122, у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је Игор
  Михајловић.
  Оглас објавити на огласној табли Општинске управе општине Шид.
  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број: 463-8/III-20
Дана: 24.09. 2020. године
Ш И Д

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић