Izaberite stranicu

REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA ŠID

Komisija za raspolaganje nepokretnostima

u svojini opštine Šid

Broj: 360-185/II-05

Datum: 13.10.2020. godine

    Na osnovu člana 4. Odluke o obrazovanju i imenovanju komisije za raspolaganje nepokretnostima u svojini Opštine Šid („Sl. List Opštine Šid“, br. 5/17 i 9/18) i Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Šid ("Sl. list opštine Šid", br. 7/2018), Komisija za raspolaganje nepokretnostima u svojini opštine Šid, dana 13.10.2020. godine, raspisuje:

OGLAS

o davanju poslovnog prostora u zakup na kat. parceli br. 646 U K.O. Morović, površine 74,57 m2

Raspisuje se Oglas o davanju u zakup poslovnog prostora putem javnog nadmetanja i to:

 • poslovni prostor – lokal u Moroviću, u ul. Kralja Petra I br. 14 sa površinom od 74,57 m2, sa početnom cenom 150,00 dinara po m2,odnosno, ukupno, 11.185,50 dinara početna mesečna zakupnina, na kat. parceli br. 646 K.O. Morović, LN broj 1053, na period od 5 godina.

Uvid u dokumentaciju: akt o vlasništvu, kao i pregled poslovnog prostora koji je predmet zakupa, može se izvršiti u Opštinskoj upravi Opštine Šid, ul. Karađorđeva br. 2, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova. Kontakt osoba: Čubrilo Branislav, telefon: 064/86-77-099. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati poslovni prostor sve do dana održavanja javne licitacije za zakup.
Licitirani iznos cene za zakup poslovnog prostora mora biti izražen u dinarima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi 20,00 dinara po m2. Zakupnina se po pravilu plaća unapred za period od 1 (jednog) meseca, do petog u mesecu za tekući mesec. Zakupac je u obavezi da prostor prilagodi nameni o svom trošku.
Za učešće u postupku javnog nadmetanja, licitacije, se utvrđuje depozit u iznosu od 6 mesečnih zakupnina za predmetni poslovni prostor za početnu licitacionu cenu po 1 m2 poslovne prostorije za koju licitiraju. (Iznos depozita je 67,113,00 dinara). Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su položila depozit.
Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača: Poslovni prostor se daje u zakup učesniku koji je ponudio najvišu cenu za zakup poslovnog prostora po m2.

 1. Prijava za javno nadmetanje, koja se može pribaviti na sajtu opštine Šid kao prilog uz ovaj oglas, mora da sadrži:
  za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja i kontakt telefon, a ista mora biti potpisana uz priloženu kopiju očitane lične karte i kopiju kartice sa brojem računa radi eventualnog vraćanja depozita,
  za preduzetnike i pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis, broj kontakt telefona i kopiju kartice sa brojem računa radi eventualnog vraćanja depozita.
 2. Uz prijavu za javno nadmetanje se dostavlja:
  dokaz o uplaćenom depozitu u visini 6 mesečnih zakupnina za predmetni poslovni prostor za početnu licitacionu cenu po 1 m2 poslovne prostorije za koju licitiraju, koji se uplaćuje na žiro račun broj: 840-1103804-05, broj modela: 97, poziv na broj: 66237, svrha uplate: Depozit za zakup poslovnog prostora, primalac: Opština Šid,
  u slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika,
  za fizička lica fotokopija lične karte,
  za pravna lica rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar.
 3. Adresa za dostavljanje: Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za zakup poslovnog prostora u javnoj svojini u postupku javnog nadmetanja“, na adresu: Opština Šid, ul. Karađorđeva br. 2, 22240 Šid uz naznaku „Komisija za raspolaganje nepokretnostima u svojini opštine Šid“. Prijava se šalje poštom preporučeno, a može se predati i lično na šalteru pisarnice Opštinske uprave Opštine Šid u prizemlju zgrade Opštine Šid, soba broj 9, koja se nalazi na navedenoj adresi.
 4. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana oglašavanja, odnosno do 20.10.2020. godine do 12,00 časova. Oglas o javnom nadmetanju je otvoren od 110.2020. godine do 20.10.2020. godine. Neblagovremena, odnosno nepotpuna prijava će se odbaciti.
 5. Javno nadmetanje – licitacija prijavljenih kandidata će se sprovesti 22.10.2020. godine, u Sali Skupštine Opštine Šid, ul. Karađorđeva br. 2, Šid, sa početkom u 10,00 časova. Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim, ako je prispela bar jedna uredna i blagovremena ponuda.
 6. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za zakup nepokretnosti zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja ugovora o zakupu i obračunava za izlicitirani zakup srazmerno do 6 meseci. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana sprovođenja postupka javnog nadmetanja. Nedolazak na javno nadmetanje smatraće se odustankom od nadmetanja.
 7. Nepokretnost se daje u zakup zakupcu radi adaptiranja poslovnog objekta u kojem bi se obavljala ugostiteljska delatnost i služenje pića.
  Na pravila postupka javnog nadmetanja shodno će se primenjivati Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju nepokretnosti u svojini opštine Šid, koje je moguće pronaći na web adresi www.sid.rs uz prilog ovoga Oglasa.
  Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Šid, MK Šid, internet stranici Opštine Šid, www.sid.rs, u sredstvima javnog informisanja: na Kopernikus radio televizija Šid DOO, Šid, „Sremskoj“ RTV.

KOMISIJA ZA RASPOLAGANJE NEPOKRETNOSTIMA
U SVOJINI OPŠTINE ŠID

PREDSEDNIK KOMISIJE

Slavica Varničić