Izaberite stranicu

Komisija za raspolaganje nepokretnostima

u svojini opštine Šid

Broj: 360-169/II-05

Datum: 27.08.2020. godine

Na osnovu člana4. Odluke o obrazovanju i imenovanju komisije za raspolaganje nepokretnostima u svojini Opštine Šid („Sl. List Opštine Šid“, br. 5/17 i 9/18) i Odluke o otuđenju nepokretnosti, stambeno – poslovne zgrade u izgradnji na katastarskoj parceli broj 2839, LN 6834 u K.O. Šid iz javne svojine – druga javna prodaja („Službeni list opštine Šid“ br. 29/19), Komisija za raspolaganje nepokretnostima u svojini opštine Šid, dana 27.08.2020. godine, raspisuje:

OGLAS

o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Šid, K.O. Šid – druga javna prodaja

Raspisuje se Oglas o otuđenju iz javne svojine Opštine Šid, putem javnog nadmetanja:

  • stambeno – poslovna zgrada (lamela A i B) spratnosti P0+P+3+Pk u izgradnji, na parceli br. 2839, LN 6834 K.O. Šid, površine 1061 m2, upisana u javnoj svojini 1/1 u korist opštine Šid u ul. Svetog Save br. 61, po početnoj tržišnoj vrednosti od 33.959.440,00 dinara.

Uvid u dokumentaciju: akt o vlasništvu, kao i pregled nepokretnosti koje je predmet otuđenja, može se izvršiti u Opštinskoj upravi Opštine Šid soba br. 8, ul. Karađorđeva br. 2, svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova. Kontakt osoba: Branislav Čubrilo, telefon: 064/86-77-099. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati nepokretnost sve do dana održavanja javne prodaje.
Licitirani iznos cene na javnoj prodaji za otuđene nepokretnosti mora biti izražen u dinarima. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi najmanje 1.000.000,00 dinara. Plaćanje se vrši odjednom, u roku od osam dana od dana održavanja javnog nadmetanja.
Za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije se utvrđuje depozit u iznosu od 10.000.000,00 dinara. Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su položila depozit.
Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača: Nepokretnost se otuđuje učesniku koji je izlicitirao najvišu cenu za otuđenje nepokretnosti na javnom nadmetanju.
Prijava za javno nadmetanje, koja se može pribaviti na sajtu opštine Šid kao prilog uz ovaj oglas, mora da sadrži:
za preduzetnike i pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis, broj kontakt telefona i kopiju kartice sa brojem računa radi.
Uz prijavu za javno nadmetanje se dostavlja:
dokaz o uplaćenom depozitu u visini od 10.000.000,00 dinara, koji se uplaćuje na žiro račun broj: 840-1103804-05, broj modela: 97, poziv na broj: 66237, svrha uplate: Uplata depozita, primalac: Opština Šid,
dokaz o otkupu prodajne dokumentacije u iznosu od 10.000,00 dinara, koji se uplaćuje na žiro račun broj: 840-1103804-05, broj modela: 97, poziv na broj: 66237, svrha uplate: Otkup prodajne dokumentacije, primalac: Opština Šid
u slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika,
za pravna lica rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar,
dokaz o godišnjem prometu pravnog lica u iznosu od najmanje 5.000.000,00 dinara.
Adresa za dostavljanje: Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine u postupku javnog nadmetanja“ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: Opština Šid, ul. Karađorđeva br. 2, 22240 Šid uz naznaku „Komisija za raspolaganje nepokretnostima u svojini opštine Šid“. Prijava se šalje poštom preporučeno, a može se predati i lično na šalteru pisarnice Opštinske uprave Opštine Šid, soba broj 9, koja se nalazi na navedenoj adresi.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana oglašavanja, odnosno do 25.09.2020. godine do 12,00 časova. Oglas o javnom nadmetanju je otvoren od 27.08.2020. godine do 25.09.2020. godine. Neblagovremena, odnosno nepotpuna prijava će se odbaciti.
Javno nadmetanje – licitacija prijavljenih kandidata će se sprovesti 28.09.2020. godine, u Sali Skupštine Opštine Šid, ul. Karađorđeva br. 2, Šid, sa početkom u 10,00 časova. Postupak prikupljanja prijava za javno nadmetanje smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i blagovremena prijava.
Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za otuđenje nepokretnosti zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja kupoprodajnog ugovora i uračunava se u kupoprodajnu cenu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, kao i ostali učesnici u postupku javnog nadmetanja koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana sprovođenja postupka javnog nadmetanja, pod uslovom da ne odustanu od licitacije. Ponuđač – učesnik u postupku koji ne uplati kupoprodajnu cenu u roku predviđen Pravilima, 8 (osam) dana od dana održane prodaje, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita, kao i lice čija je prijava jedina prispela, ako ne prihvati ponuđenu početnu cenu nepokretnosti po kojoj se otuđuje iz javne svojine.
Nepokretnost može da otuđi samo pravno lice koje uz osnovnu dokumentaciju dostavi Komisiji za raspolaganje nepokretnostima u svojini opštine Šid dokaz da je u prethodnoj godini ostvarilo promet od najmanje 5.000.000,00 dinara.
Na pravila postupka javnog nadmetanja shodno će se primenjivati Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju nepokretnosti u svojini opštine Šid, koje je moguće pronaći na web adresi www.sid.rs uz prilog ovoga Oglasa.
Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Šid, internet stranici Opštine Šid, www.sid.rs, u sredstvima javnog informisanja: na Kopernikus radio televizija Šid DOO, Šid, „Sremskoj“ RTV, i dnevnom listu „Dnevnik“ Novi Sad.

KOMISIJA ZA RASPOLAGANJE NEPOKRETNOSTIM
U SVOJINI OPŠTINE ŠID

PREDSEDNIK KOMISIJE Slavica Varničić