Izaberite stranicu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
Комисија за располагање непокретностима
у својини општине Шид
Број : 360-169/II-05
Датум: 26.02.2021. године
Шид

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности, стамбено – пословне зграде у изградњи на катастарској парцели број 2839, ЛН 6834, у К.О. Шид из јавне својине општине Шид – друга јавна продаја („Службени лист општине Шид“ бр. 26/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 26.02.2021. године, расписује:

ОГЛАС
о отуђењу непокретности на кат. парцели бр. 2839 у КО Шид из јавне својине општине Шид

 1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:
  • стамбено – пословна зграда (ламела А и Б) спратности P0+P+3+Pk у изградњи, на парцели бр. 2839, ЛН 6834 К.О. Шид, површине 1061 м2, уписана у јавној својини 1/1 у корист општине Шид у ул. Светог Саве бр. 61, по почетној тржишној вредности од 33.959.440,00 динара.
 2. Увид у документацију: графички преглед непокретности, акт о власништву, као и преглед непокретности које су предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Шид соба бр. 8, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Чубрило Бранислав, телефон: 064/28-27-452. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретности све до дана одржавања јавне продаје.
 3. Лицитирани износ цене на јавној продаји за отуђене непокретности мора бити изражен у динарима. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 200.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана одржавања јавне продаје, лицитације.
 4. За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности. Депозит је 6.791.888,00 динара. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.
 5. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је понудио највишу цену за отуђење непокретности.
 6. Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:
 7. за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања и контакт телефон, а иста мора бити потписана уз приложену копију очитане личне карте и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита,
 8. за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради.
 9. Уз пријаву за јавно надметање се доставља:
   доказ о уплаћеном депозиту у висини 20% од почетне цене непокретности, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Уплата депозита за парц. 2839 К.О. Шид, прималац: Општина Шид,
 10. у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
 11. за физичка лица фотокопија личне карте,
 12. за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
 13. Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за отуђење непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично, у писарници Општинске управе општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.
 14. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана оглашавања, односно до 01.03.2021. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 01.03.2021. године до 31.03.2021. године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава, ће се одбацити.
 15. Јавно надметање – лицитација пријављених кандидата ће се спровести 02.04.2021. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена понуда.
 16. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, као и остали учесници у поступку јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (деседт) дана од дана спровођења поступка јавног надметања, под условом да не одустану од лицитације. Понуђач – учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року предвиђен Правилима, 8 (осам) дана од дана одржане продаје, губи право на повраћај уплаћеног депозита, као и лице чија је пријава једина приспела, ако не прихвати понуђену почетну цену непокретности по којој се отуђује из јавне својине.
 17. Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, МК Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“.

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Славица Варничић