Izaberite stranicu

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA ŠID
Komisija za raspolaganje nepokretnostima
u svojini opštine Šid
Broj : 360-169/II-05
Datum: 26.02.2021. godine
Šid

Na osnovu člana 4. Odluke o obrazovanju i imenovanju komisije za raspolaganje nepokretnostima u svojini Opštine Šid („Sl. List Opštine Šid“, br. 5/17 i 9/18) i Odluke o otuđenju nepokretnosti, stambeno – poslovne zgrade u izgradnji na katastarskoj parceli broj 2839, LN 6834, u K.O. Šid iz javne svojine opštine Šid – druga javna prodaja („Službeni list opštine Šid“ br. 26/19), Komisija za raspolaganje nepokretnostima u svojini opštine Šid, dana 26.02.2021. godine, raspisuje:

OGLAS
o otuđenju nepokretnosti na kat. parceli br. 2839 u KO Šid iz javne svojine opštine Šid

 1. Raspisuje se Oglas o otuđenju iz javne svojine Opštine Šid, putem javnog nadmetanja:
  • stambeno – poslovna zgrada (lamela A i B) spratnosti P0+P+3+Pk u izgradnji, na parceli br. 2839, LN 6834 K.O. Šid, površine 1061 m2, upisana u javnoj svojini 1/1 u korist opštine Šid u ul. Svetog Save br. 61, po početnoj tržišnoj vrednosti od 33.959.440,00 dinara.
 2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled nepokretnosti, akt o vlasništvu, kao i pregled nepokretnosti koje su predmet otuđenja, može se izvršiti u Opštinskoj upravi Opštine Šid soba br. 8, ul. Karađorđeva br. 2, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova. Kontakt osoba: Čubrilo Branislav, telefon: 064/28-27-452. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati nepokretnosti sve do dana održavanja javne prodaje.
 3. Licitirani iznos cene na javnoj prodaji za otuđene nepokretnosti mora biti izražen u dinarima. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi 200.000,00 dinara. Plaćanje se vrši odjednom, u roku od osam dana od dana održavanja javne prodaje, licitacije.
 4. Za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije se utvrđuje depozit u iznosu od 20% od početne cene nepokretnosti. Depozit je 6.791.888,00 dinara. Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su položila depozit.
 5. Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača: Nepokretnost se otuđuje učesniku koji je ponudio najvišu cenu za otuđenje nepokretnosti.
 6. Prijava za javno nadmetanje, koja se može pribaviti na sajtu opštine Šid kao prilog uz ovaj oglas, mora da sadrži:
 7. za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja i kontakt telefon, a ista mora biti potpisana uz priloženu kopiju očitane lične karte i kopiju kartice sa brojem računa radi eventualnog vraćanja depozita,
 8. za preduzetnike i pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis, broj kontakt telefona i kopiju kartice sa brojem računa radi.
 9. Uz prijavu za javno nadmetanje se dostavlja:
   dokaz o uplaćenom depozitu u visini 20% od početne cene nepokretnosti, koji se uplaćuje na žiro račun broj: 840-1103804-05, broj modela: 97, poziv na broj: 66237, svrha uplate: Uplata depozita za parc. 2839 K.O. Šid, primalac: Opština Šid,
 10. u slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika,
 11. za fizička lica fotokopija lične karte,
 12. za pravna lica rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar.
 13. Adresa za dostavljanje: Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine u postupku javnog nadmetanja“ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: Opština Šid, ul. Karađorđeva br. 2, 22240 Šid uz naznaku „Komisija za raspolaganje nepokretnostima u svojini opštine Šid“. Prijava se šalje poštom preporučeno, a može se predati i lično, u pisarnici Opštinske uprave opštine Šid u prizemlju zgrade Opštine Šid, soba broj 9, koja se nalazi na navedenoj adresi.
 14. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana oglašavanja, odnosno do 01.03.2021. godine do 12,00 časova. Oglas o javnom nadmetanju je otvoren od 01.03.2021. godine do 31.03.2021. godine. Neblagovremena, odnosno nepotpuna prijava, će se odbaciti.
 15. Javno nadmetanje – licitacija prijavljenih kandidata će se sprovesti 02.04.2021. godine, u Sali Skupštine Opštine Šid, ul. Karađorđeva br. 2, Šid, sa početkom u 10,00 časova. Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i blagovremena ponuda.
 16. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za otuđenje nepokretnosti zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja kupoprodajnog ugovora i uračunava se u kupoprodajnu cenu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, kao i ostali učesnici u postupku javnog nadmetanja koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 10 (desedt) dana od dana sprovođenja postupka javnog nadmetanja, pod uslovom da ne odustanu od licitacije. Ponuđač – učesnik u postupku koji ne uplati kupoprodajnu cenu u roku predviđen Pravilima, 8 (osam) dana od dana održane prodaje, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita, kao i lice čija je prijava jedina prispela, ako ne prihvati ponuđenu početnu cenu nepokretnosti po kojoj se otuđuje iz javne svojine.
 17. Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Šid, MK Šid, internet stranici Opštine Šid, www.sid.rs, u sredstvima javnog informisanja: na Kopernikus radio televizija Šid DOO, Šid, „Sremskoj“ RTV, i dnevnom listu „Dnevnik“.

KOMISIJA ZA RASPOLAGANJE NEPOKRETNOSTIMA
U SVOJINI OPŠTINE ŠID
PREDSEDNIK KOMISIJE
Slavica Varničić