Izaberite stranicu

ОГЛАС – о давању пословног простора у закуп на кат. парцели бр. 4066, бр. посебног дела 2 у К.О. Шид

На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Шид (“Сл.лист општине Шид” бр. 7/2018) Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 21.07.2020. године, расписује: ОГЛАС о давању пословног простора у закуп на кат....

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

Наоснову члана43став1тачка7Законаозапошљавању иосигурању заслучај незапослености(„Сл.гласникРС“,бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник...

РЕШЕЊЕО ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ВИШЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 101. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број: 21/16, 113/17 и 95/18), члана 1. и 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за доделу средстава за програме...

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Шид у 2020. години

НА ОСНОВУ ЧЛ. 19. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ И МЕДИЈИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 83/14, 58/15 И 12/16 – АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ), ЧЛАНА 87 И 95-97. УРЕДБЕ О ПРАВИЛИМА ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ БР. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 И 119/14),ЧЛАНА...