Izaberite stranicu

На основу члана 101. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број: 21/16, 113/17 и 95/18), члана 1. и 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ број: 95/16), а сагласно Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-1914/2020-I од 28.02.2020. године, начелник Општинске управе општине Шид доноси:

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ВИШЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД

Образује се Конкурсна комисија за избор кандидата (у даљем тексту: Конкурсна комисија) за попуњавање радних места у Општинској управи општине Шид, у следећем саставу:
Бојана Мравик, начелник Општинске управе
Ромко Папуга, заменик секретара Скупштине општине Шид
Филип Ранђеловић, извршилац за управљање људским ресурсима.
Чланови Конкурсне комисије бирају већином гласова председника исте.

Конкурсна комисија спроводи изборни поступак за избор кандидата за следећа радна места:
„Извршилац за бирачки списак“, у Одељењу за општу управу;
„Извршилац за послове ванредних ситуација и одбрамбених припрема”, у Одељењу за општу управу
„Регистратор“, у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове;
„Извршилац за послове озакоњења објеката и послове безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите “, у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове;
„Руководилац“, у Одељењу за финансије;
„Извршилац за послове трезора“, у Одељењу за финансије;
„Извршилац за послове развоја пољопривреде“, у Одељењу за финансије.

Конкурсна комисија доноси одлуке већином гласова, при чему глас председника Комисије има исту снагу као и члана Конкурсне комисије.
Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Конкурсне комисије.

Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током спровођења поступка.

Задатак Конкурсне комисије је да:
утврди мерила и критеријуме за избор кандидата за радна места у Општинској управи општине Шид;
у изборном поступку проверава познавање области из делокруга рада извршилачких радних места у Општинској управи општине Шид, увидом у податке из пријаве и усмено, путем разговора;
по истеку рока за подношење пријаве за јавни конкурс, прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, који потписују сви чланови Комисије;
спроведе изборни поступак само међу оним кандидатима који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време у Општинској управи општине Шид;
по окончаном изборном поступку састави листу од највише три кандидата који су се најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и исту достави Начелнику општинске управе општине Шид са записником о предузетим радњама у току изборног поступка који садржи све податке о резтултатима која су кандидати постигли у изборном поступку;
уколико Конкурсна комисија утврди да није било пријава на јавном конкурсу или да ни један кандидат није испунио услове јавног конкурса, односно није доставио све потребне доказе или су пријаве неблаговремене, непотпуне и неразумљиве, председник Конкурсне комисије о томе саставља извештај и доставља га Начелнику општинске управе општине Шид.
Стручне и административне техничке послове за потребе Конкурсне комисије обавља члан Комисије – извршилац за управљање људским ресурсима.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет презентацији општине Шид и на Огласној табли органа општине Шид.
О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 101. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је, између осталог, да начелник општинске управе својим решењем образује комисију од три члана, пре расписивања јавног конкурса за попуну извршилачких радних места, те да конкурсну комисију обавезно чине непосредни руководилац организационе јединице у којој се попуњава радно место и службеник који обавља послове из области управљања људским ресурсима. На основу члана 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ближе је дефинисан изборни поступак.

Како је Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-1914/2020-I од 28.02.2020. године, дата сагласност за попуњавање извршилачких радних места наведених у члану 2. овог решења, на неодређено време, то је имајући у виду наведено донето решење као у диспозитиву.

НАЧЕЛНИК

Бојана Мравик, дипл. правни