Izaberite stranicu

Na osnovu člana 101. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ broj: 21/16, 113/17 i 95/18), člana 1. i 11. do 27. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“ broj: 95/16), a saglasno Zaključku Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br. 112-1914/2020-I od 28.02.2020. godine, načelnik Opštinske uprave opštine Šid donosi:

REŠENJE

O OBRAZOVANJU KONKURSNE KOMISIJE ZA POPUNJAVANJE VIŠE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE ŠID

Obrazuje se Konkursna komisija za izbor kandidata (u daljem tekstu: Konkursna komisija) za popunjavanje radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Šid, u sledećem sastavu:
Bojana Mravik, načelnik Opštinske uprave
Romko Papuga, zamenik sekretara Skupštine opštine Šid
Filip Ranđelović, izvršilac za upravljanje ljudskim resursima.
Članovi Konkursne komisije biraju većinom glasova predsednika iste.

Konkursna komisija sprovodi izborni postupak za izbor kandidata za sledeća radna mesta:
„Izvršilac za birački spisak“, u Odeljenju za opštu upravu;
„Izvršilac za poslove vanrednih situacija i odbrambenih priprema”, u Odeljenju za opštu upravu
„Registrator“, u Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove;
„Izvršilac za poslove ozakonjenja objekata i poslove bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite “, u Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove;
„Rukovodilac“, u Odeljenju za finansije;
„Izvršilac za poslove trezora“, u Odeljenju za finansije;
„Izvršilac za poslove razvoja poljoprivrede“, u Odeljenju za finansije.

Konkursna komisija donosi odluke većinom glasova, pri čemu glas predsednika Komisije ima istu snagu kao i člana Konkursne komisije.
Konkursna komisija vodi zapisnik o svom radu, koji potpisuje predsednik Konkursne komisije.

Članovi Konkursne komisije dužni su da čuvaju podatke do kojih su došli tokom sprovođenja postupka.

Zadatak Konkursne komisije je da:
utvrdi merila i kriterijume za izbor kandidata za radna mesta u Opštinskoj upravi opštine Šid;
u izbornom postupku proverava poznavanje oblasti iz delokruga rada izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Šid, uvidom u podatke iz prijave i usmeno, putem razgovora;
po isteku roka za podnošenje prijave za javni konkurs, pregleda sve prispele prijave i podnete dokaze i sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak, koji potpisuju svi članovi Komisije;
sprovede izborni postupak samo među onim kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta na neodređeno vreme u Opštinskoj upravi opštine Šid;
po okončanom izbornom postupku sastavi listu od najviše tri kandidata koji su se najboljim rezultatom ispunili merila propisana za izbor i istu dostavi Načelniku opštinske uprave opštine Šid sa zapisnikom o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka koji sadrži sve podatke o reztultatima koja su kandidati postigli u izbornom postupku;
ukoliko Konkursna komisija utvrdi da nije bilo prijava na javnom konkursu ili da ni jedan kandidat nije ispunio uslove javnog konkursa, odnosno nije dostavio sve potrebne dokaze ili su prijave neblagovremene, nepotpune i nerazumljive, predsednik Konkursne komisije o tome sastavlja izveštaj i dostavlja ga Načelniku opštinske uprave opštine Šid.
Stručne i administrativne tehničke poslove za potrebe Konkursne komisije obavlja član Komisije – izvršilac za upravljanje ljudskim resursima.
Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na internet prezentaciji opštine Šid i na Oglasnoj tabli organa opštine Šid.
O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 101. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave propisano je, između ostalog, da načelnik opštinske uprave svojim rešenjem obrazuje komisiju od tri člana, pre raspisivanja javnog konkursa za popunu izvršilačkih radnih mesta, te da konkursnu komisiju obavezno čine neposredni rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se popunjava radno mesto i službenik koji obavlja poslove iz oblasti upravljanja ljudskim resursima. Na osnovu člana 11. do 27. Uredbe o sprovođenju internog javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave bliže je definisan izborni postupak.

Kako je Zaključkom Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br. 112-1914/2020-I od 28.02.2020. godine, data saglasnost za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta navedenih u članu 2. ovog rešenja, na neodređeno vreme, to je imajući u vidu navedeno doneto rešenje kao u dispozitivu.

NAČELNIK

Bojana Mravik, dipl. pravni