Izaberite stranicu

Радне зоне

Индустријске зоне

АДАШЕВЦИ

Положај: Са северне стране Радне зоне Адашевци (радна зона бр.8 - по Просторном плану општине Шид) налази се коридор државног пута I реда, ауто-пут Е-70, а са западне коридор државног пута II реда бр.128.
Геосаобраћајни положај планиране радне зоне има изузетне погодности за развој и коришћење јер се налази на раскрсници наведеног саобраћајног транзитног правца и железничког правца (граница БиХ – Сремска Рача – Шид), што представља једну од изузетних локација за позиционирање производње и пословања различитих компанија.
Укупна површина: 123hа.
Статус земљишта: Неизграђено грађевинско земљиште ван грађевинског подручја.
Власништво: Република Србија, право коришћења Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Планирана намена: У оквиру радне зоне, односно комплекса, могу се градити пословни објекти, производни, складишни, економски, услужни, објекти инфраструктуре и сл.
Плански основ: Просторни план општине Шид
За предметну радну зону израђен је план парцелације, при чему је комплетна површина комплекса подељена (испарцелисана) на ЗОНУ ЈАВНЕ НАМЕНЕ (која обухвата саобраћајнице и мреже пратеће инфраструктуре), док површине за радне зоне нису комплетно обрађене и дефинисане.
Терен парцеле је раван, а инвеститор бира позицију и величину парцеле према својим потребама. У великој мери је урађено инфраструктурно опремање радне зоне.

БЕЉЊАЧА

Положај: Бељњача се налази на северној страни Шида, део је блока 1а (по Просторном плану) и налази се у катастарској општини Шид.
Укупна површина: 12hа 80а 51м²
Статус земљишта: Земљиште је делимично изграђено и налази се у грађевинском подручју.
Власништво: Претежно приватно ( у власништву општине Шид је 32ha 15м² )
Планирана намена: Блок намењен породичном становању и породичном становању са радом и спорту и рекреацији.
Плански основ: Просторни план општине Шид
Услови за добијање дозвола за градњу: Обавезна је израда Плана детаљне регулације.
Инфраструктурна опремљеност: Бељњача је комплетно инфраструктурно опремљена за електричну енергију, водовод, канализацију, гас, телефон и оптички кабл. Постоји изграђена инфраструктура са делимично израђеном тех. документацијом за изградњу исте.

 

ВИШЊИЋЕВО

Радна зона Вишњићево ( локалитет 10 по Просторном плану општине Шид ) се налази у КО Вишњићево, северно од насеља.
Укупна површина: 88hа 67а 85м²
У општинском власништву 87hа 51а 55м²
У власништву институција и предузећа 1hа 16а 30м²
Статус земљишта: Неизграђено грађевинско земљиште ван грађевинског подручја у власништву општине.
Власништво: Општина Шид
Планирана намена: У оквиру радне зоне, односно комплекса, могу се градити пословни објекти, производни, складишни, економски, услужни, објекти инфраструктуре и сл.
Плански основ: Просторни план општине Шид, План детаљне регулације за део радне зоне у КО Вишњићево
Услови за добијање дозвола за градњу: Постоји могућност издавања локацијских услова разрадом радне зоне кроз План детаљне регулације за просторну целину.
Инфраструктурна опремљеност: Зона није инфраструктурно опремљена, али сви прикључци се налазе у непосредној близини.