Izaberite stranicu

ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИДПреузми

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКАТА ЗA УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА на кат. парцелама бр. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 и 1616 у КО Гибарац

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2022.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2022.ГОДПреузми НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2022. годинуПреузми

JAВНИ ПOЗИВ, OБРAЗAЦ ПРИJAВE НA JAВНИ ПOЗИВ, ИЗJAВA O ИMOВИНИ, ИЗJAВA ЗA ПРИБAВЉАЊЕ ПOДATAКA ПO СЛУЖБEНOJ ДУЖНOСTИ

ЈАВНИ ПОЗИВПреузми ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВПреузми ИЗЈАВА О ИМОВИНИПреузми ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ПО СЛУЖБЕНОЈ...

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу чл. 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, издаје  ...

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКАТА ЗA УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОГИСТИЧКОГ ЦЕНТРА АBROYAL у Вашици на кат.парц.бр. 1424/2, 1424/4, 1424/1 и 1426/2 у к.о. Вашица

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општина Шид је, у сарадњи са Министарством заштите животне средине, ЈКП „Стандард“ Шид и Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA), отпочела реализацију Пројекта за развој капацитета управљања чврстим отпадом у Републици Србији. Као једна од првих активности...

ОБАВЕШТЕЊЕ

Канцеларија за пољопривреду општине Шид позива лица која су конкурисала по Јавном позиву за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини (основ сточарство) на територији општине Шид за 2021. годину да присуствују јавној презентацији плана...

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ШИД И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20) и чл. 55. -...

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКАТА ЗA УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТ ЗА БАЛОН ХАЛУ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА на кат.парц.бр. 7199 к.о. Шид

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...