Izaberite stranicu

ИСTРAЖИВAЊE У OБЛAСTИ СOЦИJAЛНE ЗAШTИTE

ИСТРАЖИВАЊЕ ЗА МАПИРАЊЕ ПОТРЕБA У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И
ПРОЦЕНУ РЕСУРСА ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

„Да нико не буде изостављен“

Драги суграђани и суграђанке,
Пред вама је упитник о идентификовању потреба у нашој општини, ради унапређења квалитета
живота и подршке најрањивијим члановима наше локалне заједнице. Ваше мишљење нам је
значајно како бисмо употпунили информације у процесу планирања и реализовања мера и
активности у области социјалне заштите по мери наших суграђана којима је подршка потребна.
Мапирање потреба грађана у области права и услуга социјалне заштите на територији локалне
самоуправе и идентификација ресурса пружалаца услуга на локалном нивоу треба да омогући
локалној управи и институцијама да:

 1. стекну увид у ставове и исказане потребе постојећих и потенцијалних корисника права и
  услуга социјалне заштите на територији општине Шид, са посебним освртом на
  најугроженије припаднике корисничких група, односно оне који су рањивији и суочавају
  се са тешким и/или узастопним ускраћивањем права или више облика дискриминације,
  и разуме који од фактора ризика највише утичу на њих;
 2. идентификују ресурсе пружалаца услуга на локалном нивоу из јавног и цивилног
  сектора;
 3. обезбеде основу за планирање и развој одговарајућих права и услуга у области
  социјалне заштите у надлежности ЈЛС, као и основу за израду докумената јавне
  политике ЈЛС, односно локалних аката којима се уређује и унапређује обезбеђивање
  права и услуга у заједници (а нарочито одлуке о социјалној заштити и програма
  унапређења социјалне заштите на територији општине Шид);
 4. обезбеде основу за успостављање редовног система за прикупљање и праћење
  података о правима и услугама социјалне заштите на територији ЈЛС.
  Током истраживања фокус ће бити на:
   Корисницима социјалне заштите;
   Корисницима локалних услуга социјалне заштите;
   Грађанима (путем сајта локалне самоуправе); ЛИНК
   https://forms.office.com/e/Jn5zmZEnFK

   Представницима организација цивилног друштва, стручне јавности, запосленима у
  локалној самоуправи и Центру за социјални рад, као и пружаоцима услуга социјалне
  заштите.
  Истраживање ће бити реализовано од дана објављивања до 13.06.2024.године, a збирни
  резултати биће укључени у израду Програма унапређења социјалне заштите општине Шид за
  период 2025-2027. године и биће објављени на сајту наше локалне самоуправе.
  Активност се спроводи у оквиру пројекта „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у
  заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“, који финансира Европска унија у
  оквиру ИПА 2020. Уговорно тело је Министарство финансија – Сектор за уговарање и
  финансирање програма из средстава Европске уније, надлежно министарство за реализацију
  пројекта је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док је Стална
  конференција градова и општина (СКГО) задужена за имплементацију пројекта.