Izaberite stranicu

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ“ ШИД

Милан Јандрић

Милан Јандрић

Директор

Дипломирани економиста

Контакт подаци: 060-70-14-350
Е-пошта: zurbanizams@gmail.com

Адреса: Кнеза Милоша 2/II
Телефон: 022-712-957
               022-711-653
               022-715-561
Е-пошта: zurbanizams@gmail.com

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ“ ШИД
Основано је 1979. године са циљем да води бригу о урбанистичком развоју, изградњи и реконструкцији општине Шид са једним градским и 18 сеоских насеља. Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ Шид обавља делатности од општег и јавног интереса и то: израду просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројекта, техничких прегледа, техничке документације, техничке контроле, процене вредности, енергетских пасоша и озакоњења.
Генерални урбанистички план за град Шид је донет 1978. године а њиме су утврђена основна решења за организацију и уређење простора до 2000. године. До средине 1997. завод је урадио: Ревизију Генералног Урбанистичког Плана за град Шид, 4 Детаљна просторна плана, 31 Детаљни урбанистички план,2 Регулациона плана, 15 Урбанистичких пројеката, 1 План препарцелизације.